Thursday, December 27, 2012

آزادی شعری مشترک از سارا تبریزی و سیروس کفایی

آزادیشعری مشترک از سارا تبریزی و سیروس کفایی


شماره ۳

سیروس کفایی : در سرزمین ما

آفتاب

بدان سوی بر مردگان خویش می درخشد که

کوه

آرام آرام خودش را به زیر می کشد تا

من و ما

بعد از هر درد دلی

مسیر

را در خانه پنهان سازیم

سارا تبریزی : سیروس جان

در سرزمین ما

کوه

سایه ای بیش نیست

ای کاش !

ای کاش زندگان می دانستند که خود

خورشید ند

سیروس کفایی : سارا جان

در سرزمین ما

دره ای سقوط می کند تا هر

گذرگاه

افسانه اش را بر رهزنان

باطل کند

سارا تبریزی : دره جنین نارسی بیش نبود

اما

سیروس جان فراموش نکن که

کوره راهها هنوز

آبستن

امید و آرزوها هستند

سیروس کفایی : سارای عزیز

عاقبت روزی

آن زمینی را که بر وزن افتاده است

به شهادت خو ا هم گرفت ...

آن جاده ای را که به سفر نمی برند ولی اما

متقاضیانش پروانه دارند

آن دادگستری را

سارا تبریزی :

سیروس !!

کدام متقاضی ؟

کدام زمین ؟

در این سرزمین حتی

پروانه هم پروانه

ندارد

اما چه آسان صادر می کنند

آتش را

سیروس کفایی : سارا !!

دادا... دادا !

در سرزمین ما

ریسه های رنگ ، سر پیچ تنم را به سوی

میدان آزادی

می چرخاند .... می چرخاند

سارا تبریزی : سیروس !!

به سر شهادت می دهم !

زمینی که میدانش در گروگان است مشکوکم

مشکوکم !

ولی من روزی کلاهم را به هوا پرتاب خواهم کرد که

دو لبه اش برابر باشند ..

برابر !

نزدیک است

آزادی .


 


Friday, December 14, 2012

شنبه15 دسامبر تئوری اجتماعی مارکس

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه15 دسامبر


**********************
کلاس  چهارم

از سری کلاسهای تئوری های کلاسیک جامعه شناسی

تئوری اجتماعی مارکس

Marxian Social Theory


فایلهای صوتی
 MusicMarxian  Social Theory

Philosophy

Dialectics

Materialist concept of history economics as sociological theory
Epistemology: Social theory should include:
-The making of society, not completions of it
-Nexus of social relations
-Cultural conditioning -Powerful elites

Biography:
Born on May 5, 1818 in Trier, Germany

Died on March 14, 1883 in London, England
Studied Jurisprudence in Bonn and later Berlin, with a Ph.D. in 1841 (when he was 23)

Sent to exile from Germany, France, Belgium, France, Germany again, France and ended up living in London for the rest of his life, 1849-1883
Well-known work:

The Poverty of Philosophy, 1847 Manifesto of the Communist Party, 1848 The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1852 A Contribution to the Critique of Political Economy, 1859 Capital, started volume one in 1867, volumes two and three edited by Engels and finished by 1894
Intellectual Influences:
Georg Hegel, August Comte, and Ludwig Feuerbach
German Idealism’s Phenomenonalism: Is human knowledge based on human impressions (Hume), or is reality independent of human experience (Kant)?
David Hume: Ideas extend no further than human experience

Immanuel Kant: phenomenon/noumenon dichotomy: we reason beyond experience, refuting human mind not tabula rasa—this is where new ideas come from
Georg Hegel: Existence of a universal mind or spirit (geist), human mind is a process involving self-expression, self-actualization, self-knowledge

Dialectics: Human mind develops by grasping the interplay between potential opposites, which results in a third alternative or “unity of opposites” involving three concepts: a) change, b) motion, and c) process, in an almost circular motion

Thesis====>Anti-thesis===>Synthesis=>Thesis===>Anti-thesis===>Synthesis

Marx’s Critique of Hegel:
Marx and religion
Marx and the state
Marx and material labor vs. Hegel’s human spirit
Marx and political economy

Marx and human agency “philosophers have thus far interpreted the world in various ways, the point however, is to change it”
Marx and alienation: production, process of production, relations of production, consumption

Marx’s political economy as a sociological critique: People treat each other and themselves as things, while capital becomes the real subject governing their lives.

Development of capitalism and alienated labo

General thesis: Infrastructure (productive forces, relations of production) and Superstructure (culture)
******************شعری از پرتو یادیار ..مشق امشب

 

 

به یاد یکایک گلهای این باغ تنها می توان گریست بر

 این سرزمین ، وجدانهای خفته و مسخ شده و بهای

 سنگینی که نازنین گلهای سرزمینم پرداخته اند.    

 پرتو یادیار


«مشق امشب »


سر مشق، آموزگار

نه برای تکلیف شب

برای تکلیف این سرزمین

امشب من خود، سرمشق دفترم

سرمشق دیدگان غبار گرفته

سرمشق سرزمین از یاد رفته

بگذار آموزگار عزیزم

برای یک بار هم که شده

من سرمشق تکلیف شب خود باشم

اینگونه ام!

بهای سنگینی داده ام برای سرمشقم

بهای پاک بودنم

بهای شکوفا شدنم

بهای شادیهای کودکانه ام

بهای امیدهای دستان پینه بسته ی پدرم

و بهای دستان کوچکم که با مدادهای رنگی

نقش یک زندگی رنگی را می کشید

چون باغی پر از گل

غافل از دروغ رنگها و نیرنگ باغبان!باغبانی که تبر به دست

به جان درختان باغ نه

به جان ما آمده بود

ای زاغان پر نیرنگ

به جای نغمه های کودکانه مان

اینک نوبت شماست

ماری ست در سرزمین

که از خاموشی ما جان می گیرد

پرتو یادیار پاییز 91

Tuesday, December 4, 2012

شنبه 8 دسامبر ۵۰ سالگی کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 8 دسامبر

******************************

گفت و شنودی

با

جابر کلیبی

ازدبيران سابق کنفدراسیون جهانی دانشجویان

ایرانی

و

امین بیات

از اعضاء سابق کنفدراسیون 

به مناسبت ۵۰ سالگی کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی

و

برگزاری یادمانی به این منظور

 در تاریخ 5 ژانویه 2013

فایلهای صوتی

بحث اصلی

پرسش و پاسخ 1

پرسش و پاسخ 2

پرسش و پاسخ 3  

*******************************Tuesday, November 20, 2012

اول دسامبر قشرهای جامعه

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه اول دسامبر 

زمان: به وقت

اروپای مرکزی19:00

نیویورک 13:00

تهران  21:30

**********************

جلسه سوم 

از سری کلاسهای تئوریهای جامعه شناسی

 تئوری طبقه  و قشرهای جامعه

Social Stratification

با عبدی جواد زاده


 استاد جامعه شناسی 

Social Stratification

فایلهای صوتی


1   2    3 

موزیک

1   2

Definitions:

Theories of Social Order: The Hobbesian question: How is social order (stratification) possible?

Thomas Hobbes

John Locke

Jean Jacques Rousseau

Karl Marx

Sigmund Freud

Class, Status, Prestige, Power, Caste

Occupations and Prestige (how prestigious are some occupations?)

Stratification in terms of Race, Class, Gender, and Ethnicity

Two main approaches to defining stratification:

1. Functionalism: Stratification exists because it is beneficial for society

2. Conflict Theory: Stratification exists because it benefits individuals and groups

 

who have the power to dominate and exploit others

Who are the poor? Defining poverty

Inequality:

Inequality in United States

Distribution of income

Median Family Net Worth in race and ethnicity

White

Blacck

Latino

Asian

Native American

Global inequality

Income inequality world-wide

Difference among countries: Low, Middle, and High-income countries

Income per capita in Low, Middle, and High-income countries

Can poor countries become rich?

Theories of Global Inequality

Market-Oriented Theory

Dependency Theory

World-Systems Theory

State-Centered Theory

فایلهای صوتی

جلسه اول  جلسه دوم

*************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی


Sunday, November 11, 2012

شنبه 17 نوامبر انحرافات اجتماعی

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 17 نوامبر

**********************

تئوری های کلاسیک جامعه شناسی

کلاس 2

انحرافات اجتماعی

( Social Deviance)

با عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی

فایلهای صوتی

سخنرانی
قسمت اول     قسمت دوم

موزیک

1   2   3

 پرسش و پاسخ

     
1     2
لیست زیر مطالبی است که دکتر عبدی جواد زاده در موردشان صحبت خواهند کرد

در صورت تمایل میتوانید این مطالب رو مطالعه کنید

در ضمن چند نفر جامعه شناس سرشناس هم معرفی خواهند شد

What is Deviance?

Physical, mental, tribal, religion, and national deviants.

ABCs of Deviance

Deviance in need of an observer

Essentialism vs. Constructionism

Positivist Theories (Why do they do it?)

Free Will, Rational Choice, Anomie or Strain theory, Learning theory, Social Control Theory, Self Control Theory

Constructionist Theories (Who determines it's wrong and why)

Labeling Theory, Conflict theory, Feminism,

Types of Deviance and Crime

Common Law and Statutory Law

Violent Crime: murder, armed robbery, rape (capital offense)

Alcohol and Drugs

Alcohol and violence

Drugs and violence

Licit vs. Illicit Drugs

Marijuana, Hallucinogenic drugs, Cocaine and Crack, Heroin, Methamphetamine

Mental Disorder and Deviance (Being sane in insane places)

Religion and Deviance (creation, intelligent design, and evolution)

For references you can look up:

Alex Thioو Howard Beckerو Eric Goodeو Edward Sutherland

Travis Hirschiو Edward Clarkeو Charles McCaghyوJohn Humphrey

******************************************گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 17 نوامبر

زمان: به وقت

اروپای مرکزی19:00

نیویورک 13:00

تهران:20:30

در

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Saturday, November 3, 2012

10 نوامبر بحران معاصر سرمایه داری، نقش سرمایه مالی ، سرمایه موهوم و بحران بدهی اتحادیه اروپا

گفتمان سیاسی اجتماعی

10نوامبر

زمان: به وقت

اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00

*****************************

بحران معاصر سرمایه داری، نقش سرمایه مالی ، سرمایه موهوم و بحران بدهی اتحادیه اروپا

با بهروز فراهانیhttp://www.4shared.com/mp3/HlKyCU38/Bahs_e_asli_part_1.html

در ادامه دو بخش پیشین ، این بار به چگونگی گسترش بحران از آمریکا به اروپا و بروز بحران بدهی کشورهای اروپایی، به طور ویژه یونان و اسپانیا پرداخته و به بررسی مکانیسم پاسخ دولتهای سرمایه داری اروپایی دست میزنیم . در این راه بار دیگر تئوری بحران مارکسیستی را برای پرتو افکندن به این کنکاش به کار گرفته و محک میزنیم

بهروز فراهانی

فایلهای صوتی

 بحث اصلی

سوال و جواب

1

2

بخش آخر

********************************

بحثهای قبلی
*****************

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Sunday, October 28, 2012

شنبه 3 نوامبر کلاس تئوری های کلاسیک جامعه شناسی

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 3 نوامبر

**********************

کلاس 1

تئوریهای کلاسیک جامعه شناسی

با عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی

فایلهای صوتی

تئوریهای کلاسیک جامعه شناسی

سوال و جواب

***********************
Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی  

Thursday, October 25, 2012

27 اکتبر اذیت و آزار جنسی , تبلورومشکلات آن در فضای مجازی

 

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 27 اکتبر

*****************************************

 اذیت و آزار جنسی , تبلورومشکلات آن در فضای مجازی

با

الهه امانی

فعال ومحقق مسایل زنان و سرپرست بخش خدمات تکنولوژی مربوط به دانشجویان

در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتون

فایلهای صوتی


سرود کردی و پژواک با صدای گلرخ شاهرخی

**************************************************

گفتمان سیاسی اجتماعی

در

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی  

Friday, October 12, 2012

October 13 نقدی بر آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا

 

 گفتمان سیاسی اجتماعی

13اکتبر

*****************************************

نقدی بر آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا

با

عبدی جواد زاده استاد جامعه شناسی

فایلهای صوتی

1   2 

سوال و جواب  

2   3   4

*********

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

 

Thursday, October 4, 2012

دمکراسی , آزادی ; فریب یا واقعییت؟ .6اکتبر

گفتمان سیاسی اجتماعی

6اکتبر

زمان: به وقت

اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00

تهران 22:30

*****************************************

دمکراسی , آزادی ; فریب یا واقعییت؟


با پویان

**************************************

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی


Thursday, September 20, 2012

22 سپتامبر میزگرد مبارزات علنی کارگری در ایران

گفتمان سیاسی اجتماعی

22 سپتامبر

*****************************************

میزگرد مبارزات علنی کارگری در ایران

 با

محمد اشرفی علی رضا بیانی و محمود قزوینی 

و با حضور مجید تمجیدی

فایلهای صوتی

**************************************
 

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی


Friday, September 7, 2012

8 سپتامبر- ماهیت رژیم جمهوری اسلامی

در

گفتمان سیاسی اجتماعی

8 سپتامبر

زمان: به وقت

اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00

تهران 22:30

*****************************************

ماهیت رژیم جمهوری اسلامی 

با پویان

فایلهای صوتی

 بحث اصلی پویان

پرسش و پاسخ 1

پرسش و پاسخ

قسمت آخر

**************************************

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی
Sunday, August 19, 2012

اول سپتامبر--- قسمت دوم بحران سرمایه

در

گفتمان سیاسی اجتماعی

1 سپتامبر

**********************

تئوری مارکسیستی و نقش سرمایه مالی و سرمایه موهوم در بحران کنونی

با بهروز فراهانی

**********************************

فایلهای صوتی

موزیک  شروع

سخنرانی بهروز فراهانی

پرسش و پاسخ 1

پرسش و پاسخ 2

قسمت آخر


*******************************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی 

Wednesday, August 1, 2012

Aug 18 وضعیت تئاتر امروز ایران

در

گفتمان سیاسی اجتماعی

18 آگست

******************

پیش درآمدی بر وضعیت تئاتر امروز ایران

با ناصر رحمانی نژاد

بازیگر- کارگردان تئاتر و نویسنده 


ردیف اول، نشسته: اکبر زنجانپور. ردیف دوم، از راست: سعید سلطانپور، محسن یلفانی، ناصر رحمانی نژاد. ردیف سوم، از راست: رضا بابک، علی زرینی، مسعود سلطانپور، حسن عسگری

فایلهای صوتی

مقدمه: زلزله آذربایجان

معرفی ناصر رحمانی نژاد  

پیش درآمدی بر وضعیت تئاتر امروز ایران

ناصر رحمانی نژاد

سوال و جواب 1

سوال و جواب 2تئاتر ایران مانند همۀ چیزهای دیگر در این سرزمین پس از بهمن (1357)، زیر سلطۀ یک سیاست دینی، ایدئولوژیک، تنگ  نظر، انحصار طلب، و بدتر از آن بی قانون، متناقض و تعرضی، آسیب های جدی دیده و دچار دگرگونی هایی شده است. این دگرگونی ها نه بر روال رشد طبیعی این هنر، بلکه عمدتاً در تعارض با رشد آن و در ستیز با آن، توسط سانسور شدید و روش های استبداد دینی، تئاتر ایران را به نقطه ای رسانده که امروز قرار داریم: تئاتری که با ریشه های راستین ملی و فرهنگی خود قطع ارتباط کرده و با تحمیل تفکر و عناصر دینی که نمایندۀ فرهنگ اکثریت ایرانیان نیست، آن را به بن بست کشانده است
در این جلسه کوشش خواهد شد که  برخی  ازعوامل اصلی این آسیب ها مشخص و تشریح شود

ناصر رحمانی‌نژاد از زبان خود او

 از راه تئاتر بود که من جایگاه اجتماعی خود را یافتم. تئاتر به من هویت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و از همه مهم تر، هنری بخشید؛ اما نان را از من دریغ کرد.  من هیچگاه نتوانسته ام از طریق تئاتر نان روزانه ام را تأمین کنم. در طول تمام سالهایی که در تئاتر بوده ام، همواره برای نان خود کار کرده ام. حتا گاه دستمزد کارم را در تئاتر ریخته ام بی آنکه بازگشته باشد. تئاتر اگر به من نان نداد، در عوض رژیم های قبل و بعد از انقلاب اما، جیرۀ فراوانی از زندان و محرومیت از صحنه به من بخشیدند! پاداشی که هنرمندان مستقل و آزادیخواه از طرف رژیم های ایران دریافت داشته اند! این پاداش گاه گلوله های سربی بوده است!
من از سال ١٣٣٨، برای معنا دادن به زندگی ام، در  کار تئاتر بوده ام و نان مختصر خود را با کارهای گوناگون تأمین کرده ام. و جای بسی شگفتی است که این امر در زمانۀ ما، شگفت نمی نماید!

***********************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Saturday, July 21, 2012

4 آگست بحران سرمایه با بهروز فراهانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

4 آگست

******************

تئوری مارکسیستی و نقش سرمایه مالی و سرمایه موهوم در بحران کنونی

 
با بهروز فراهانی

بررسی تئوری مارکسیستی بحران و توضیح بحران جاری سرمایه داری از یک دیدگاه مارکسیستی .آیا تزهای مارکس برای توضیح این بحران کافیست یا میباید عناصر جدیدی به آن افزود؟

***********************************

فایلهای صوتی

سخنرانی بهروز فراهانی

سوال و جواب 1

2 سوال و جواب

سوال و جواب 3

*****************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Thursday, July 19, 2012

July 21 2012

گفتمان سیاسی اجتماعی

21 جولای

***********************************

در ادامه بحث هفته گذشته در گفتمان سیاسی اجتماعی

در مورد چگونگی برخورد  ارزیابی وراه کارهای مبارزاتی در خارج از کشور

این هفته 21 جولای نیز  بحث آزادی درهمین زمینه خواهیم داشت

   از شما  و همه علاقه مندان

دعوت میکنیم با حضور خود در این بحث و گفتگو ما را یاری دهید

***************************************************

فایلهای صوتی

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

قسمت اول-پویان

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت اول

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت دوم

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت سوم

موزیک

*************************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Monday, July 9, 2012

14 July


گفتمان سیاسی اجتماعی

14 جولای

************************************************

 معرفی برنامه های ایران تریبونال در سه ماه آینده و پاسخ به سوالات حاضرین

باشرکت

بهروز در مورد برنامهای آینده ایران تریبونال

احمد موسوی زندانی سابق زندانهای جمهوری اسلامی

و سحرمحمدی  از اعضا خانواده های جان باخته گان
در دهه خونین شصت

*******************************************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

July 7-2012, دمکراسی استقلال و آزادی


دمکراسی استقلال و آزادی

فایلهای  صوتی

1  2  3  4  5  6

Tuesday, June 5, 2012

16 جون Cancelled

گفتمان سیاسی اجتماعی

اطلاعیه

ایران تریبونال

پخش مستقیم دادگاه جمهوری اسلامی


 کمیته اجرائی ایران تریبونال، تصمیم گرفت مرحله اول دادگاه رژیم جمهوری اسلامی را به طور همزمان زنده پخش نماید. به این وسیله همه ی علاقه مندان به این دادگاه در سراسر جهان، به ویژه در ایران، با مراجعه به سایت زیر می توانند جلسات دادگاه را همزمان به صورت زنده دنبال کنند.

ساعت پخش، همزمان خواهد بود با آغاز جلسات روزانه از ساعت 9.30 دقیقه صبح تا 5.30 به وقت گروینچ(بریتانیا)، از 18 تا 22 ژوئن 2012.

می توان، پخش مستقیم را در وب سایت کارزار ایران

تریبونال نیز دنبال کرد.

Pakhshe Mostaghim -Iran Tribunal

18 ta 20 June pakhshe mostaghim

Tawajoh - Moshahedeh Pakhshe Mostaghim faghat dar roozhaye 18 ta 20 June momken ast Nah ghab az An

برای دیدن دادگاه جمهوری اسلامی اینجا کلیک کنید

IranTribunal

The Iran Tribunal is an International People’s Tribunal created by a large group of the families of political prisoners massacred in 1980s and the survivors of this human tragic incident.Court Hearings London, 18-22 June 2012, (9:30 AM - 05:30 PM, GMT) 

 شنبه 16 ماه جون

Program Cancelled

نمایش دو فیلم

"Afghan Women Behind The Wheel"

و

Light Breeze - Memoiers from the diary of an emigrant

برنده جایزه بهترین فیلم فستیوال براتیسلاوا-اسلواکیا-

 فیلمساز و کارگردان: صحرا کریمی

سوال و جواب با فیلمساز

*********************************

 به وقت اروپای مرکزی19:00
نیویورک: 13:00

Paltalk

View All-->All Languages -->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee 

گفتمان سیاسی اجتماعی