Thursday, December 15, 2022

به علت اشکال فنی این بحث به بعد موکول شد. بحث آزاد در مورد تحولات اخیر در ایران

  گفتمان سیاسی اجتماعی


 20:00اروپای مرکزی - 21:30 تهران - 14:00  نیویورک

به علت اشکال فنی این بحث به بعد موکول شد.

شنبه17 دسامبر2022- 26 آذرماه 1401

بحث آزاد در مورد تحولات اخیر در ایران

کیان پیر فلک
***********

 تا اطلاع بعدی برنامه ی بحث و گفتگو نخواهیم داشت  

شنبه 12 نوامبر2022- 21 آبان 1401

برنامه ی زیر به علت بیماری سخنران سیروس-کار در تاریخ اعلام شده بالا انجام نخواهد شد

نقدی بر قیام سال 57
با سیروس کار: فعال سیاسی اجتماعی 

در اینجا مایل هستم توجه شما را به برخی از رویدادهایی که در هفته های  قبل از قیام سال پنجاه  هفت اتفاق افتاده، جلب کنم.  اینوقایع که در روزنامه اطلاعات و طبیعتا تحت سانسور حاکمییت شاه نگاشته شده نمایانگر برخی از مهمترین   رویدادهای آندوران استکه بالجبار در  روزنامه ها انعکاس پیداد میکردههدف از انعکاس خبرها و رویدادها در حقیقت پاسخی بوده به دهها نشریه و اعلامیه کهدر سطح شهرهای ایران به طور غیر قانونی چاپ و منتشر میشدهدر ضمن این شیوه خبر رسانی پاسخی بوده، برای آنکه بتوان کنترل خبر رسانی همچنان در دستهای ارگانهای دولتی قرار داشته باشد.

گزارشات و خبرها حاکی از وارد شدن جهان به عر صه نوینی از سیاستهای بین المللی، دوران پایان جنگ سرد میباشد.این دوران رامیتوان، دوران تصفیه حسابهای خونین برای جنگهای خونین تری در قرن بیست و یکم دانست   جهانی که در آن ایران نیز یکی ازبازیگران و نقش آفرینان آن خواهد بود.   

  سیروس کار

مقدمه نقدی بر قیام بهمن ۵۷ و روزشمار قیام 

در اینجا مایل هستم توجه شما را به برخی از رویدادهایی که در هفته های  قبل از قیام سال پنجاه  هفت اتفاق افتاده، جلب کنم اینوقایع که در روزنامه اطلاعات و طبیعتا تحت سانسور حاکمییت شاه نگاشته شده نمایانگر برخی از مهمترین   رویدادهای آندوران استکه بالجبار در  روزنامه ها انعکاس پیداد میکردههدف از انعکاس خبرها و رویدادها در حقیقت پاسخی بوده به دهها نشریه و اعلامیه کهدر سطح شهرهای ایران به طور غیر قانونی چاپ و منتشر میشدهدر ضمن این شیوه خبر رسانی پاسخی بوده، برای آنکه بتوان کنترلخبر رسانی همچنان در دستهای ارگانهای دولتی قرار داشته باشد.

گزارشات و خبرها حاکی از وارد شدن جهان به عر صه نوینی از سیاستهای بین المللی،  دوران پایان جنگ سرد میباشداین دوران رامیتوان، دوران تصفیه حسابهای خونین برای جنگهای خونین تری در قرن بیست و یکم دانستجهانی که در آن ایران نیز یکی ازبازیگران و نقش آفرینان آن خواهد بود.      

دورانی که در آن از یک طرف اعراب با اسراییل به طرف میز مذاکره صلح خوانده میشوند و از طرف دیگر سلاحها برای جنگهای خونینمنطقه ای صیقل داده میشودمشخصه این دوران تقسیم بندی جدید جهان و پرداختن به یارگیری مجدد در سطح بین المللی میباشد.

 حاکمییت شاه در این دوران دچار بحران درونی میگردد و ناتوان در حل بسیاری از معظلات میباشدتضادهای اجتماعی هر روزگسترش پیدا میکندو تنها پاسخ رزیم شاه دست  یازی به سرکوب میباشد.در طی کمتر از دو دهه تعداد زیادی سازمان سیاسی نظامیو گروههای مارکسیستی مخفی تشکیل گردید، که رژیم شاه با توجه به قدرتمند بودن در عرصه نظامی و حمایت  جهان غرب ناتوان درکنترل اوضاع و یا سرکوب آنها بودحدود شش هزار زندانی در زندانهای کشور وجود داشتندهمین موضوع باعث نگرانی کشورهایغربی حامی رژیم شاه بودآنان هر چه بیشتر به ناتوا نی شاه در کنترل منطقه وسیاست داخلی پی میبردندشاه برای در  کنترل داشتنارگانهای دولتی که افسار گسیخته به چپاول میپرداختند،  دستور دستگیری  عوامل خود را میدهدرژیم هر روز که به پایان عمر خودنزدیک میگردد به بیهودگی و ناکارآیی حزب رستاخیز و سایر ارگانهای دولتی پی میبرد.     شاه از طرفی با دستگیری وزرای دزد، تلاشدارد سدی در مقابل تهاجم تودهها و نارضایتی عمومی ایجاد کند و از طرفی دیگر، بر قدرت آرتش در سرکوب داخلی بیافزایدگروههایفشار تروریستی همانگونه که در بیست و هشت مرداد عمل میکردند، مانند "کمیته نجات ملیتشکیل میشودهدف انها سرکوب و قلع وقمع انقلابیون بودشاه در راستای ادامه حاکمییت خود انقلابیون را وابسته به روسیه دانسته و تلاش دارد توسط روحانیون از گسترش ورادیکالیزه شدن قیام مردم جلوگیری کنداو تلاش میکند که خود را مسلمان و پیرو عثنی عشری دانسته و از ملایان تاییدیه گدایی کند.

شاه ا ز طرفی دیگر تلاش میکند با گرایش به شرق و همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه به ثبات خود بپردازدامپریالیسم با توجهبه نزدیکی تقسیم مجدد جهان تلاش دارد خلیج فارس را تحت کنترل بیشر خود درآورد.

سیروس کار

*******

شنبه 5 نوامبر2022- 14 آبان 1401
مهاجرت و قاچاق افراد- قسمت-2
خیزش" زن،  زندگی  آزادی" در ایران
 با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی در آمریکا
فایل های  یوتیوب / صوتی
قاچاق انسان  و واداشتن انسان به انجام امری علیرغم علاقه اش توسط شخصی دیگر که از آن منفعت مالی می برد و  برده داری مدرن  همگی اصطلاحاتی هستند که اغلب به جای یکدیگر  به منظور اشاره به جرمی مورد استفاده قرار می گیرند که به موجب آن قاچاقچیان با استثمار یا بهره وری افراد بالغ یا کودکان با اجبار آنها به انجام کار یا شرکت در امور تجاری،  سود می‌برند. رابطه ی جنسی مطابق با قوانین بین‌المللی، زمانی که فرد  زیر 18 سال برای انجام یک عمل جنسی تجاری استفاده می‌شود، صرف نظر از اینکه زور، کلاهبرداری یا اجبار وجود داشته باشد، جرم محسوب می‌شود. با وجود اینکه ۱۷۵ کشور در جهان پروتکل TIP (پیشگیری و مجازات قاچاق انسان) سازمان ملل را تصویب کرده اند، قاچاق انسان جهت اهداف جنسی، کار و اعضای بدن در جهان ادامه دارد. تا جایی که سالانه ۴ تا ۵ میلیون نفر قاچاق می شوند
********

هفدهم سپتامبر 2022 -26 شهریور1401 

مهاجرت و قاچاق انسان- قسمت اول


با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی

فایل های  یوتیوب / صوتی

******************

شنبه 29 اکتبر2022- 7 آبان 1401
"ایران:افول و سقوط جمهوری اسلامی"
اعتراض، خیزش، قیام یا انقلاب
با علی دروازه غاری: استاد دانشگاه، فعال سیاسی و 
زندانی سیاسی سابق 
فایل های  یوتیوب / صوتی
  بخش-1    بخش-2

*******
*****

شنبه 22 اکتبر2022- 30 مهرماه 1401
بحث آزاد در مورد تحولات اخیر در ایران

*****
***
سروده ای برای مهسا امینی 
با من از سرزمین مادری سخن گویی
وین خانه ی خراب ز پای بست سخن گویی
از آنچه رفته ست بر این سرزمین می پرسی
از زندگان زنده به گور سالها چه می پرسی

خشت این خانه از پای بست خون است
خون چه گویم تن پاک مه رویان است
شرم این خانه  بایسته ی من و توست
ما که ضحاک ماردوش  نظاره می کردیم
پرتو یاران
*****
17 سپتامبر 2022 -26 شهریور1401

مهاجرت و قاچاق انسان


با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی

فایل های  یوتیوب / صوتی

قاچاق انسان  و واداشتن انسان به انجام امری علیرغم علاقه اش توسط شخصی دیگر که از آن منفعت مالی می برد و  برده داری مدرن  همگی اصطلاحاتی هستند که اغلب به جای یکدیگر  به منظور اشاره به جرمی مورد استفاده قرار می گیرند که به موجب آن قاچاقچیان با استثمار یا بهره وری افراد بالغ یا کودکان با اجبار آنها به انجام کار یا شرکت در امور تجاری،  سود می‌برند. رابطه ی جنسی مطابق با قوانین بین‌المللی، زمانی که فرد  زیر 18 سال برای انجام یک عمل جنسی تجاری استفاده می‌شود، صرف نظر از اینکه زور، کلاهبرداری یا اجبار وجود داشته باشد، جرم محسوب می‌شود. با وجود اینکه ۱۷۵ کشور در جهان پروتکل TIP (پیشگیری و مجازات قاچاق انسان) سازمان ملل را تصویب کرده اند، قاچاق انسان جهت اهداف جنسی، کار و اعضای بدن در جهان ادامه دارد. تا جایی که سالانه ۴ تا ۵ میلیون نفر قاچاق می شوند.

Immigration and Human Trafficking

"Trafficking in persons", "human trafficking", and "modern slavery", are all terms often used interchangeably to refer to a crime whereby traffickers exploit and profit at the expense of adults or children by compelling them to perform labor or engage in commercial sex. According to international law when a person younger than 18 is used to perform a commercial sex act, it is a crime regardless of whether there is any force, fraud, or coercion. Even though 175 countries in the world have ratified the United Nations TIP (trafficking in person) Protocol, trafficking of humans for the purposes of sex, labor, and organ continue in the world. To the point where 4 to 5 million people are trafficked every year


*******
شنبه 10 سپتامبر- 19 شهریور برنامه ی بحث و گفتگو در GSE نخواهیم داشت.
***********
3 سپتامبر 2022 -12 شهریور1401

کنکاشی در شکل گیری:"دولت ملت"

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی

فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1      بخش-2      

ناسيوناليسم بمثابه ايدیولوژی دولت ملت سرزميني، خود حاصل توامان هويت جوامع نوين و نيروی محركه صنعتي شدن در این جوامع است. در اين رابطه ناسيوناليسم بعنوان زيربنای، جغرافيایي سياسي، ساختار اجتماعی-اقتصادی جهانی نقشی تعیین کننده دارد و بدین ترتیب امر خودآگاهی اجتماعي در همين رابطه تکامل می یابد.
ناسيوناليسم از ابتدای شكل گيری ساختاری بسيار با دوام و پايدار بوده است. حتی در دوران تاریخی جهانی شدن سرمایه بمثابه یک رابطه اجتماعی
، ناسيوناليسم مصرانه در جهت باز تولید خود تلاش میکند. این مسله به وضوح در كشورهایی نظير، امريكا، روسيه، ژاپن، لهستان، برزيل و چين و فرانسه قابل رویت است و نقش آن درسازمان دهی سياسی چه در داخل و چه در روابط بین المللی قابل مشاهده است.
حال اين قدرت سترگ ناسيوناليسم را چگونه میتوان توضيح داد؟ قبل از هر چیز باید مشخص كنيم که "ملت چيست". چرا که ناسيونالیسم برگرفته ايمانی و ايدیولوژیک از ملت است. 

*******
********
***
27 اگست 2022 - 5 شهریور 1401

"ترور سلمان رشدی و آزادی بیان"

افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفتگوی عمومی هستند
 به طور مساوی زمان برای ارائه ی بحث خواهند داشت.
فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1      بخش-2     بخش-3
در دفاع از آزادی بیان تا کجا باید از حقوق نویسندگان و شاعران و هنرمندان و منتقدین قدرت از آنها دفاع کرد و  آيا  آزادی بیان و نقد جامعه در شکوفایی  رشد و آگاهي جامعه نقش مهمی دارد؟ اگر آری ما چه وظیفه ای در دفاع از هنرمندان و منتقدین داریم؟  مثلاً در ایران بیش از صد سال در دفاع از آزادی و آزادي  بیان مبارزه شده و همیشه در آخرین لحظات سرنگونی استبداد، ارتجاع  جهانی به کمک مرتجعین آمده و استبداد سرکوبگر و خشنی را جایگزین مستبدین قبلی کرده اند. وقتی مردم برای دفاع از آزادی شکست میخورند، چه باید کرد؟ با  محكوم كردن  ترور سلمان رشدی، از حقوق آزادی بیان دفاع کنیم!
------------------
سلمان رشدی، آزادی بیان و تروریسم
سلمان رشدی در بمبئی به تاریخ 19.06.1947 به دنیا آمد.
در 14 سالگی به یک مدرسه راگبی در انگلستان فرستاده شد او بعدها مدارک افتخاری تاریخ را از دانشگاه کینگز كالج کمبریج گرفت.شهروند بریتانیا شد و اعتقادات اسلامی را کنار گذاشت. مدت کوتاهی به عنوان بازیگر کار کرد در گروه تیاتر کمبریج و در زمانی که رمان می نوشت به عنوان نویسنده متون تبلیغاتی هم کار می کرد. اولین کتابش به نام گریموس موفقیت چندانی برایش نیاورد.
کتاب دومش به نام کودکان نیمه شب بعد از پنج سال 1981 جایزه بوکر گرفت. کتاب مورد استقبال قرار گرفت و نیم میلیون نسخه فروش داشت.
سپتامبر 1988 کتابی به نام آیه های شیطانی را منتشر کرد که از طرف مسلمانان متعصب جانش به خطر افتاد.
مسلمانانی که محتوای کتاب را کفرآمیز می‌دانستند.
اکثر کشورهای مسلمان از هند تا آفریقا این کتاب را ممنوع اعلام کردند.
اما کتاب در محافل ادبی مورد تحسین قرار گرفت و برنده جایزه ویتبرد شد.
اما مسلمان عصبانی به آن اعتراض داشتند و اولین بار جمعی از مسلمانان پاکستانی اعتراض کردند و فردای آن روز جلاد جماران خمینی به عنوان رهبر مسلمانان جهان خود خوانده کتاب رشدی را کفرآمیز تلقی کرد وسلمان رشدی را مرتد خواند و برای ترور سلمان رشدی سه میلیون جایزه تایین کرد.
از سال 1989 مسلمانان در شهر بردفورد در مراسمی نسخه ای از کتاب را آتش زدند و فروشگاه دبلیو اچ اسمیت توزیع کتاب را متوقف کرد و در لندن به دفاتر انتشارات وایکینگ پنگوئن و در نیویورک حین حمله به این انتشارات نامه های تهدید آمیز هم دریافت کردند. در حینی که سفرای کشورهای اروپایی از ایران فراخوانده شدند مترجم آیات شیطانی ژاپنی در دانشگاهی در شمال شرق توکیو ترور شد و به قتل رسید و در ایتالیا هم مترجم دیگری به نام اتوره کاپریلو در آپارتمانش در میلان با چاقو مورد سوی قصد قرار گرفت اما جان سالم بدر برد. دولت انگلیس حفاظت جان رشدی را به عهده گرفت.
سلمان رشدی در حال حاضر در آمریکا زندگی می کنند او چهار بار ازدواج کرده و دو فرزند دارد و در سال 2007 به خاطر خدماتش به ادبیات لقب شوالیه گرفت.
در پایان کتاب آیه های شیطانی که مسلمانان آن را توهین آمیز می دانند و  به چند مسله اعتراض دارند.
کتاب چهار بخش است.
1.روسپی خانه ای هست که چند نفر از روسپیان نام همسران محمد را بر خود دارند یا گذاشتند.
2.به دو آیه اشاره دارد که پیامبر اسلام از قرآن حذف کرده است زیرا اعتقاد داشته آنها را از شیطان الهام گرفته است و یا شیطان به دهانش گذاشته و در بخش آخر هم به تبعید بودن و امامت خمینی اشاره دارد.
هادی مطر۲۴ساله متولد کالیفرنیا یک شیعه افراطی که در روز جمعه ۱۲ آگوست یا اوت با چاقو به رشدی حمله کرده است از حکومت اسلامی و سپاه پاسداران ایران حمایت می‌کند.
Hamburg 20,08,2022
Ilijan 

*******

*****
 موضوع های  پيشنهاد ی بحث براي  روز شنبه ١٣ اگست  -22 مرداد 1401
- يادی از كشتار زندانيان سياسي در جمهوری اسلامي به مناسبت سالروز كشتار دهه ي شصت! 
-  نتایج محاکمه ی حمید نوری.
- مسله ی ایران و ادامه ی مذاکرات هسته ای. 
- مسایل زنان در ایران.
- حمله به مجلس  در واشينگتن- دی- سی- آمريكا در 6 ژانویه ی سال گذشته.
ورود ماموران اف - بی - آی  به خانه ی ترامپ در "مالارگو"  و  توقيف مدارك دولتی موجود.
-مسافرت پولوسی به تایوان. 
 
 و مسايل پیشنهادی ديگر...


فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1           بخش-2

***
*****

ناظم حکمت

*******
شنبه 9 ژوئیه - 18 تیرماه

انحصارات شرکت های دارویی آمریکایی و نتایج اجتماعی آن

با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی در آمریکا

فایل های یوتیوب / صوتی

بخش-1           بخش-2

ظهور و رونق صنعت داروسازی آمریکا به اواسط قرن نوزدهم در پاسخ به جریان بی‌سابقه ی تقاضا برای ضدعفونی‌کننده‌ها و مسکن‌ها برای سربازان در طول جنگ مکزیک و آمریکا که در سال 1848 پایان یافت، باز می گردد. از آن هنگام شرکت‌هایی نظیر مرک، فایزر، پردو و جانسون اند جانسون، تشخیص، درمان و کنترل بیماری ها در ایالات متحده را در انحصار خود داشته اند.  بخش وسیعی از این کنترل بر بازار درمان توسط سازمانهای دولتی ایالت متحده، نظیر FDA (سازمان غذا و دارو) و CDC (مرکز کنترل و پیشگیری بیماری) تسهیل شده است.
 در این گفتمان پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی چنین مدیریتی را بررسی خواهیم کرد.

American Pharmaceutical Monopolies and Social Consequences

American pharmaceutical industry emerged in the mid-nineteenth century in response to an unprecedented surge in demand for antiseptics and painkillers for soldiers during the Mexican-American War that ended in 1848. Since then companies like, Merck, Pfizer, Purdue, Johnson and Johnsonn have monopolized, controlled, and determined sickness and healing in the US. Much of this control over the "healing" market is facilitated by the help of the US government organizations, such as the FDA (food and drug administration), and CDC (center of disease control and prevention). In this talk we will explore the social, economic, and health consequences of such management

*****
شنبه 25 ژوئن -4 تیرماه
ادامه ی بحث "حمله ی روسیه به اوکراین"
 افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفتگوی عمومی هستند به طور مساوی زمان برای ارائه ی بحث خواهند داشت.

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی


*******
 شنبه 18 ژوئن- 28 خرداد: 

"کشتار دردبستان راب" یووالدی-تگزاس

 افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفتگو و شنود عمومی هستند به طور مساوی زمان برای ارایه ی بحث خواهند داشت.


 
"Robb Elementary School, Uvaldi-Texas"
********
*****
********

 شنبه 11 ژوئن-21 خرداد 

ادامه ی بحث:"اقتصاد سیاسی و توسعه ی چین"

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
فایل های یوتیوب/صوتی
********

"اقتصاد سیاسی و توسعه ی چین"

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
فابل های یوتیوب/ صوتی
بخش-1          بخش-2

بدون شك امروزه اقتصاد چين نقشی انكار ناپذير در جهان سرمايه داری ايفا ميكند. سير تحولات در چين در پروسه جهانی شدن سرمايه از منظر مترياليسم تاريخی و نقد اقتصاد سياسی محور های يك روش شناسی علمیست كه به طور توامان پروسه ی تكوين دوران تاريخی جهانی شدن و هم زمان و هم سو سير تحولات در چين كليد شناخت اين پديده است و سعی من در حد توانم حول اين محور خواهد بود،

پویان

************
********
 21 ماه مه 2022-31 اردیبهشت1401

شورش گرسنگان

با الیجان : فعال مسایل کارگری و سیاسی
فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1       بخش-2
رژیم جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدنش تا به امروز که ۴۳ سال حکومت خونبارش، جز جنگ، اعدام، شکنجه، زندان، مفاسد اجتماعی و بیکاری و فقر روز افزونی را که  به مردم تحمیل کرده است و هرصدای معترضی را با گلوله و زندان پاسخ داده است - با رعب و وحشت نا توانی اش را حل و مشکلات فاجعه بار جامعه را به مردم تحمیل می‌کند. اما مردمی که برای زنده ماندن از حداقل معیشت روزانه اش محروم است  در سفره حتی نمی‌توانند نان را تهیه کنند چاره ای ندارند که برای زنده ماندن به مقابله به رژیم اسلامی سرمایه داری برخیزند و رژیم در جواب مردمی را که نان ندارند و فریاد میزنند ما گرسنه هستیم جوابشان را با گلوله و زندان پاسخ می‌دهد.
مردم ایران باید این واقعییت را بپذیرند که جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران قادر نیست نیازهای اولیه زنده ماندن مردم و همچنین مطالبات دموکراتیک در راستای زندگی انسانی را برآورده کند و راه چاره ای ندارند و برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه باید رژیم اسلامی را سرنگون کنند. که فقط و فقط با سرنگونی می توانند به خواست هایشان دست یابند.
مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران زنده باد آزادی
*******
شنبه 14 ماه مه2022-24 اردیبهشت1401
"حق انقلاب"
با پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی


حق انقلاب در جامعه سرمايه داری با رجوع به تضاد ميان ماهيت و شكل واقعی جامعه بورژوازی و نقد ان مستدل ميشود، بدين ترتيب كه بدون واسطه و مستقيمأ، مالكيت خصوصی - اقتصاد سياسی و دولت را مورد نقد قرارداده و براندازی تضاد ماهيت با شكل جامعه بورژوازی را به صورت حق انقلاب مستدل ميكند.
فایل های یوتیوب/صوتی
**********
شنبه هفتم ماه مه 2022 -17 اردیبهشت1401
"دادگاه حمید نوری: روند طی شده و نتایج آن"
گفت و شنودی با شهریار دادور: شاعر
و مهرداد صبوری
فایل های یوتیوب/صوتی
********
*******
30 آوریل 2022 - 10 اردیبهشت 1401
گفت و شنودی با ستار رحمانی فعال مسایل کارگری و فرهنگیان در آستانه ی اول ماه مه روز جهانی کارگر

* بررسى اعتراضات وتجمعات و اعتصابات جنبش كارگرى از ماه آوريل سال ١٤٠٠ تا ماه آوريل ١٤٠١
* بررسى جنبش كارگرى-رشد جنبش در مقايسه سال قبل (١٣٩٩) از جنبه ی رشد يا افول كمى و كيفى. 
* بررسی اشكال اعتراضات و گستردگى آنها ...
* بررسی نكات موجود ديگر كه در بحث ها به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

******
******
********
23 آوریل2022-3 اردیبهشت1401
"حمله ی روسیه به اوکراین"
افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفت و شنود هستند به طور مساوی زمان برای ارائه ی بحث خواهند داشت. 
فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1     بخش-2      بخش-3
*********
بحث های قبلی ما (GSE) در مورد اوکراین
1: 5 مارچ 2022-14 اسفند 1401
مسله ی اوکراین
با مهدی ایزدیار

******
26 فوریه 2022-7 اسفندماه 1400  

با شهریار دادور و پویان

***************

***********

زمین این حجم گردان بهار را تجربه می کند ... و انسان

 کشتار و نابودی را...

سال نو را به کُرۀ زمین و درختان و گل های بهاری آن تبریک گفته، و شَرم خود را از اینکه میهمانان نا مناسبی برای کُرۀ زمین هستیم ابراز می کنیم.


گفتمان سیاسی اجتماعی، اول بهار 1401

 بهاران خجسته باد

 
  نوروز 1401

 تا اطلاع ثانوی برنامه ی گفت و شنود  نخواهیم داشت. 
****
Ode To Joy
********

شنبه 12 مارچ 2022-21 اسفند 1400  با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی

قسمت سوم  

"ده تئوری‌ در مورد طبیعت انسان"-3

فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1      بخش-2       بخش-3

 

در این گفتمان به بررسی برخی از نظریه‌های تاثیرگذار که مدعی کاربردهای  عملی بر تعامل اجتماعی هستند می پردازیم. هرچند تمامی آنها ایدئولوژی محسوب نمی شوند زیرا در برگیرنده ی گروهی از افراد نیستند که از این نظریه ها جهت پیشبرد زندگی شان بهره ببرند. اما تئوری‌هایی که در اینجا مرور می‌شوند و جهت بحث انتخاب شده‌اند عناصر اصلی ساختار مشترکی را که در بسیاری از جهان‌بینی‌ها مانند مسیحیت و مارکسیسم مشاهده کرده ایم را  ارائه می‌دهند:

 1. نظریه زمینه ای در مورد جهان 

2.  نظریه اساسی در مورد ماهیت انسان 

3.  شناسایی  آنچه در تقابل با ما خطا تلقی می شود

4. ارائه ی دستورالعملی برای بهبودبخشی آن

 تئوری هایی که در این گفتمان بررسی خواهیم کرد شامل نظریه های مسیحیت و مارکس است. ما همچنین به هندوئیسم و کنفوسیوس، سنت های باستانی هند و چین نگاهی می افکنیم که همچنان بسیار تأثیرگذار هستند. فلسفه افلاطون و کانت در میان متفکران قرن بیستم و نیز فروید (که نظریه های روانکاوانه اش بر اندیشه های قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشته است)، سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، بوروس فردریک اسکینر (روانشناس آمریکایی که ادعا می کرد کلید چگونگی شرطی شدن رفتار انسان را در اختیار دارد)، و کنراد لورنز (زیست شناس اتریشی که سعی کرد ماهیت انسان را بر اساس تکامل داروینی توضیح دهد) را مورد بررسی قرار می دهیم.

****

شنبه 5 مارچ 2022-14 اسفندماه 1400

8 مارس روز جهانی مبارزه فمینیستی بر همه کنشگران عدالت جنسیتی مبارک باد.

نوشته ای در گرامیداشت 8 مارس روزجهانی زن

عشق را نه در زمین باید جست

نه در میان آسمان

نه در هیچ کتاب و  ترانه ای

عشق را  تنها در تو باید جست. 
"مبارزه فمینیستی علیه کاپیتالیسم و بی عدالتی جنسیتی! با هما مرادی به مناسبت 8 مارس  

محور مراسم ۸ مارس در آلمان:
- فشار بی حد کار...
- کارهایی که اصلا به حساب نمی ایند
- با دستمزد کم و یا بدون دستمزد
 شغل های زنانه*:  مراقبت و نگهداری از بیماران و‌سالمندان , تا کارهای مهد کودک  و مدد کاری احتماعی در تمام بخش های  ...کار خانگی اعم از کار عملی، نگهداری و تربیت کودکان، بیماران، پخت و پز، شست و شو، خرید،   مدیریت...

***** 

مباحث فلسفه ی تاریخ":-4"

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی"

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

******************
یادی از زنده یاد پانته آ بهرامی
زنده یاد
 پانته آ بهرامی ...
پانته‌آ عزیزم ،هم بندی سالهای توانایی زنان و دختران  سیاسی دهه شصت 
 اخ جانم می سوزد جانم همچون‌ پاهای شکنجه شده ی آن دختران با پاهای باند پیچی شده که پاهایشان را مرهم می گذاشتیم میسوزد، یادت است که تکرار میکردیم، این کهکشان راه انسانی و مبارزاتی پر از ستاره است پر از ستاره. 
اشکهایم رهایم نمی کند، پاتنه آ عزیز ما  در آن قدر قدرتی یک رژیم سرکوب ، همیشه شاد، خندان و با روحیه بود.  با هم بندانش رفیق، و با زندانبانش قاطع و استوار بود. پانته آ با هر کس مثل او بود. او آیینه ی شفاف زندگی بود. با آن دختران جوان آگاه که کودکی نکرده بودند و در اوان نوجوانی و نونهالی در دیوارهای ضخیمی بنام زندانها دفن و حبس شده بودند هر چند میدانست که از هر طرف در محاصره بودند اما با همه دوست و رفیق بود. این نونهالان که شکنجه  شده بودند، از یک طرف باند پیچی برای پاهای شکنجه شده کمک میکرد و میکردیم، از یک طرف از دو حبه قند روزانه مان به مادران که فرزندانشان تحت تعقیبی رژیم جنایتکار بودند،  آب قند می‌دادیم، تا فشارش پایین تر نیفتد و خود را فراموش میکردیم و فقط خود را سر پا نگاه میداشتیم و برای دختران نونهال که برای اعدام می رفتند دست در دست شانه به شانه سرود می خواندیم و باز باز باز، با هم سرود زندگی را سر میدادیم. جانم می سوزد به همان اندازه پاهای شکنجه شده ی آن دختران نونهال که برایشان جای بیشتری را باز می گذاشتیم تا بتوانند دوباره جان بگیرند و ادامه دهند. حال پانته‌آ کنار آن سرود خوانان راهی همان راهی شد که انتخاب کرده بود. در هر صعودی، میدانستیم که شاید راه بی بازگشت باشد اما پانته آ همیشه شاد و خرم و خندان با دوستان و رفقایش بود، و ما برای هر قدم خود را آماده قدم بعدی میکردیم. او وقتی به دور دستها رسید توانست راه دوستانش و یاد همه ی آن غوغا ها را سر دهد. فیلم ساخت، نوشت، آشنا شد، پرس و جو کرد و بلاخره یکسال و نیم در مورد دو فیلم بسیار دوندگی کردیم بسیار جمع آوری و آنچنان توانا که دو بار در دو و روز و نصفی،سوژه آماده فیلم برداری شد. دو آخر هفته در دورتموند با صفای و میزبانی  دوستان دورتموند و وقتی که فیلم بپایان رسید تازه ساعتها، ساعتها وقت برای مونتاژ آنان گذاشت. 
تو نرفتی، پانته ا جان رفیق ام، هم بندی ام، هم بازی دوران نوجوانی ام بدرود بدرود ،بدرود بدرود بدرود بدرود رفیق خوبم ...
مینا زرین
  
*****

در سوگ پانته‌آ بهرامی...

دریغا که زود رفت.... و ما در دورانی زندگی می‌کنیم که زمختی این روزگار، انسان‌ها را پس می‌زند و مثل نیروی گریز از مرکز، آنکه درد انسان را به دوش می‌کشد پرتاب می‌شود...! آری، زیر خاک و یا به گوشه‌ای ناپیدا روی خاک پرتاب می‌شود...‌!
یاد پانته‌آ بهرامی، همواره گرامی است و گرامی خواهد بود! با واپسین فیلمش که در مورد زندگی زنان زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی جنایتکار و پلشت بود، به مرور زندگی پربارش می‌اندیشم و در سوگ او خنده‌های تلخی را بر لبانم حس می‌کنم....! نام واپسین فیلمی که ساخت "جوانه‌های اندوه" بود... و اندرون من هم‌ابنک در سوگ او پر از جوانه‌های اندوه است.... پانته‌آ بهرامی پس از سال‌ها ایستادگی در زندان‌ اوین، سرانجام جان بدر برد، اما پس از آزادی از زندان آرام ننشست، نوشت و نوشت، تحقیق کرد و نوشت و چندین فیلم ارزشمند در مورد زنان و زندانیان زن ساخت... انگیزه‌های زندگی در همه‌ی رفتار پانته‌آ بهرامی موج می‌زد و متانت و بزرگی زندانی سیاسی زن را در نگاه مهربانش و در مردمک کوچکش جای داده بود... و بی‌مدعا تلاش کردنش زیبا بود و نگرش او به زندگی ستایش برانگیز بود...!
بیش از هشت سال با بیماری شوم سرطان جنگید و سرانجام یارانش را، خانواده‌اش را و دو دختر نازنینش را سوگوار کرد و همه‌ی ما را تنها گذاشت و رفت.... همه‌ی آنها که او را می‌شناختند در سوگی رازآلود به نقطه‌ای خیره شدند تا با مروارید اشک خویش جایگاه اجتماعی ارزشمند او را بشویند تا تلاش بی‌دریغ او در رود زندگی جاری و خروشان باقی بماند!
در سوگ او یادش را گرامی می‌دارم و در انبان رنج و اندوه درون خویش گریه‌های بی‌صدا سرمی‌دهم و نامش را با تمام وجودم فریاد می‌کشم.....!
ساسان دانش
دوم مارس 2022
11 اسفند 1400

****************

************
با کمال تأسف و اندوه فراوان یار دیرین و یکی از بنیانگذاران انجمن زنان ایرانی پرتو را از دست دادیم.
پانته‌آ بهرامی زنی روشنفکر و ژورنالیستی فعال، نویسنده مقالات تحلیلی و کارگردان فیلمهای مستند بود که در اوایل دهه نود میلادی تلویزیون رسانه گروهی ایرانی در دورتموند آلمان را براه انداخت. پس از مهاجرت به آمریکا کار نویسندگی و فیلمسازیش را ادامه داد. مقالات تحلیلی وی در رسانه‌های فارسی زبان از جمله ایندپندنت و سایت اخبار روز پخش میشد. آخرین مقالات وی به تحلیل هایی از دادگاه حمید نوری و ملاحظات جانبی آن میپردازند. فیلمهای مستند «از فریاد تا فریاد» و « و من عاشقانه زیسته ام» از جمله آثار باارزش وی هستند که زنان در زندانهای جمهوری اسلامی را به تصویر میکشند.
زندگی و کار خستگی ناپذیر پانته‌آ همواره در جهت آگاهی زنان و مبارزه برای آزادی و برابری بود.
پانته آ پس از سالها مبارزه با بیماری شب گذشته ترکمان کرد. یادش را گرامی میداریم و راهش را ادامه خواهیم داد...

********************
مسله ی اوکراین
با مهدی ایزدیار
********
  

******
شنبه 26 فوریه 2022-7 اسفندماه 1400  

"مباحث فلسفه ی تاریخ":-3

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی"

با شهریار دادور: شاعر

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1          بخش-2 

 بحث در مورد اوکراین

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

*****

برای ملاحظه ی هر یک از دو مطلب زیر در مورد درگذشت زنده یاد دکترفضل الله (مازیار) روحانی، روی آن کلیک کنید. 
@@@@@@

@@@@@@

@@@@@@ 

شنبه 19 فوریه 2022-30 بهمن 1400  
با عبدی جوادزاده - استاد جامعه شناسی  

قسمت-دوم

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1          بخش-2 

"ده تئوری‌ در مورد طبیعت انسان

در این گفتمان به بررسی برخی از نظریه‌های تاثیرگذار که مدعی کاربردهای  عملی بر تعامل اجتماعی هستند می پردازیم. هرچند تمامی آنها ایدئولوژی محسوب نمی شوند زیرا در برگیرنده ی گروهی از افراد نیستند که از این نظریه ها جهت پیشبرد زندگی شان بهره ببرند. اما تئوری‌هایی که در اینجا مرور می‌شوند و جهت بحث انتخاب شده‌اند عناصر اصلی ساختار مشترکی را که در بسیاری از جهان‌بینی‌ها مانند مسیحیت و مارکسیسم مشاهده کرده ایم را  ارائه می‌دهند:

1. نظریه زمینه ای در مورد جهان 

2.  نظریه اساسی در مورد ماهیت انسان 

3.  شناسایی  آنچه در تقابل با ما خطا تلقی می شود

4. ارائه ی دستورالعملی برای بهبودبخشی آن

 تئوری هایی که در این گفتمان بررسی خواهیم کرد شامل نظریه های مسیحیت و مارکس است. ما همچنین به هندوئیسم و کنفوسیوس، سنت های باستانی هند و چین نگاهی می افکنیم که همچنان بسیار تأثیرگذار هستند. فلسفه افلاطون و کانت در میان متفکران قرن بیستم و نیز فروید (که نظریه های روانکاوانه اش بر اندیشه های قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشته است)، سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، بوروس فردریک اسکینر (روانشناس آمریکایی که ادعا می کرد کلید چگونگی شرطی شدن رفتار انسان را در اختیار دارد)، و کنراد لورنز (زیست شناس اتریشی که سعی کرد ماهیت انسان را بر اساس تکامل داروینی توضیح دهد) را مورد بررسی قرار می دهیم.

*****

شنبه 12 فوریه 2022-23 بهمن 1400

"حماسه ی سیاهکل در پاسخ به يك ضرورت"
رستاخيز سياهكل سرآغاز مبارزه ی مسلحانه وادامه آن، از يكسو شكست ناپذيري سلطه ی دشمن در ذهن توده ها خدشه دار گرديد واز سوي ديگر، قاطعيت دلاوري و جانبازي هاي پيشگامان رزمنده، اعتماد به پيشاهنگ را به انان بازكردانيد، و چنين بود كه خلق از درون خود جوشيد و عناصر ابتدايي طغيان را از درون خود بيرون داد

پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی

و

سیاهکل و تاثیر آن بر ادبیات و شعر

 محسن رجب زاده: زندانی سیاسی سابق - فعال کارگری و شاعر

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1        بخش-2  

****

در انتظار درخشش جنگل، سیروس بینا

برای توضیح بیشتر اینجا کلیک کنید

***

شنبه 5 فوریه 2022-16 بهمن 1400   

"تئوری‌ در مورد طبیعت انسان"ده 

با عبدی جوادزاده استاد جامعه شناسی 

فایل های یوتیوب/صوتی

در این گفتمان به بررسی برخی از نظریه‌های تاثیرگذار که مدعی کاربردهای عملی بر تعامل اجتماعی هستند می پردازیم. هرچند تمامی آنها ایدئولوژی محسوب نمی شوند زیرا در برگیرنده ی گروهی از افراد نیستند که از این نظریه ها جهت پیشبرد زندگی شان بهره ببرند. اما تئوری‌هایی که در اینجا مرور می‌شوند و جهت بحث انتخاب شده‌اند عناصر اصلی ساختار مشترکی را که در بسیاری از جهان‌بینی‌ها مانند مسیحیت و مارکسیسم مشاهده کرده ایم را ارائه می‌دهند:

1. نظریه زمینه ای در مورد جهان 

2.  نظریه اساسی در مورد طبیعت انسان 

3.  شناسایی  آنچه در تقابل با ما خطا تلقی می شود

4. ارائه ی دستورالعملی برای بهبودبخشی آن

 تئوری هایی که در این گفتمان بررسی خواهیم کرد شامل نظریه های مسیحیت و مارکس است. ما همچنین به هندوئیسم و کنفوسیوس، سنت های باستانی هند و چین نگاهی می افکنیم که همچنان بسیار تأثیرگذار هستند. فلسفه افلاطون و کانت در میان متفکران قرن بیستم و نیز فروید (که نظریه های روانکاوانه اش بر اندیشه های قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشته است)، سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، بوروس فردریک اسکینر (روانشناس آمریکایی که ادعا می کرد کلید چگونگی شرطی شدن رفتار انسان را در اختیار دارد)، و کنراد لورنز (زیست شناس اتریشی که سعی کرد ماهیت انسان بر اساس تکامل داروینی توضیح دهد) را مورد بررسی قرار می دهیم.

Ten Theories of Human Nature 

In this talk we will examine certain influential theories that claim to have practical implications for social interaction. Not all of them are ideologies, since not all have a corresponding group of people who hold the theory as giving rise to their way of life. But the theories reviewed here have been selected to discuss all exhibit the main elements of that common structure we have seen in many world-views such as Christianity and Marxism:

1. A background theory about the world

2. A basic theory of the nature of human beings

3. A diagnosis of what is wrong with us

4. A prescription for putting it right

The theories we will examine include those of Christianity and Marx. We also look at Hinduism and Confucianism, the ancient traditions of India and China, which are still very influential. We look at the philosophy of Plato and of Kant. Among twentieth century thinkers we examine Freud (whose psychoanalytical theories have affected so much of the thought of the twentieth century); the French existentialist philosopher Sartre; B. F. Skinner (an American psychologist who claimed to have the key to how human behavior is conditioned); and Konrad Lorenz (an Austrian biologist who tried to explain human nature in terms of Darwinian evolution).   

*********

شنبه 29 ژانویه 2022 

 مباحث فلسفه ی تاریخ" قسمت-2"

 با شهریار دادور- شاعر 

فایل یوتیوب/صوتی

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

****************

شنبه 22 ژانویه 2022 

 "مباحث فلسفه ی تاریخ"

 با شهریار دادور- شاعر 

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

فایل یوتیوب/ صوتی 

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

گفتارهای فلسفه ی تاریخ [ شهریار دادور]
"نقل از فیس بوک شهریار دادور"
1
ثبت زمان در آنچه که رفته است ، این سیال لحظه ها درواقعات تاریخی ـ تاریخ را از گذشته می نویسد .
دغدغه ی باز بینی و بازسازی گذشته همیشه با نوعی حسرت و به چالش کشیدن زمان حال به نفع آنچه که رفته است ، پیوند انسان را به سرچشمه های خیال واسطوره ای نزدیک تر ساخته است تا بازگویی آن ، هرچند که با انگیزه ی عبرت و درس آموزی هم توأم بوده باشد، این رضایت درونی را در خود داشته است که جهان خیالی و اسطوره ای نمونه ی برین آن چه که باید باشد است ، هست . تاریخ همیشه رو به گذشته دارد . حتی اگر به هنگام وقوع امر تاریخی نوشته شود . زیرا آنچه که شرح واقعات امروز راتاریخی می کند ، ثبت آن لحظه ای است که در آینده بازخوانی اش به گذشته مربوط می شود . بیان واقعات دیروز وگرته برداری از آن ها به انگیزه ی یادآوری واحیانأ بازبینی ، چیزی نیست مگر نقبی به طرح های خیالی و آرزوهایی که دیگر نیستند . این افلاتون بود که نخستین دانه ی حسرت را در دل آدمی کاشت تا فرق زیستن آدمی را با خوکان از خورد و خوراک وتولید مثل بنماید و آرزومندی را در زیستنی تبیین کند که در آن ، گونه ای حس هوشیاری " از واجبات وجود باشد و آن قدر ارزش داشته باشد تا اگر به ارزشی نرسد " به چیزی مرده تلقی شود .
تاریخ اگر شرح ماوقع است نه ازآن روست که فقط چیزی به یاد آورده می شود ، بلکه این یادآوری گونه ای رجعت به خویش است تا جنبه هایی از وجود به مثابه ی [ موجودی زمانمند و تاریخمند ] به کشف خویش برسد و فراموشی از آن چه که باید ، گرفته شود تا وجود را در موقعیت تاریخی اش قرار دهد . ازاین روست که حادثات و واقعات ازنقل سینه به سینه و شرح شفاهی ، که امکان حذف و تعدیل و اجحاف و گزافه را در انتقال خود از زمانی به زمانی با خود دارد ، ما را از حقیقتی که در گوهره ی تاریخ نهفته است بیگانه می سازد ، اگر که تاریخ درذات خود همانا دست یابی به حقیقت رخ داده است !
درشرحِ شفاهی تاریخ ، همیشه روایت از منظر راوی دیده می شود . مکان و زمان جا به جا می شود وزبان "روایتگر "است که حادثه را می سازد اگر چه ممکن است این حکم در مورد تاریخ نگارشی هم صدق کند ، اما زبان " تاریخنگار "به دلیل ثبت آن و چگونگی بیان و نحوه ی به کارگیری آن در شرح رویداد ، اگر که آسیب نبیند ، همان است که با آن به ثبت لحظه و واقعه نشسته است وارجاع خواننده را به مسائلی که در حواشی و انضمامات آن بوده است اگر نه متقین ، اما حسی تر می کند .
شاید همین نیاز به " یقین یافتگی " است که تاریخ نویسی را رواج داده است . هرچه هست نیاز انسان به کشف حقیقت و دستیابی به آن ، آن انگیزه ی اصلی شرح ماجرای از سرگذشته ای ست که انسان به بازنویسی وبازگویی و یا ثبت آن در لحظه ی آن است . اما آیا تاریخ ما را به حقیقتی که در جست و جویش هستیم راه می بَرد ؟ سئوالی است که پاسخ به آن نیاز پرسش از چرایی تاریخ ، چگونگی های آن وچیستی ای ست که انسان از برساخته ی خویش ، یعنی : تاریخ دارد !
2
تاریخ شرح ماوقع بدانگونه که بوده است هست . آنچه رخ داده است درپس گَردی از زمان ، از میان رفته است وحقیقت یا حقیقت های امر رخ داده باگذشت زمان ، ممکن است آن گونه که بوده است برما مکشوف نباشد . کار تاریخ ، پس زدن غبار از فراموشی ناشی از گذشت سال هاست . در این نگاه " لوسیَن ساموسایی " نویسنده وتاریخنگار یونانی سده ی دوم قبل از میلاد ، برآن است که " تاریخنگار باید ذهنی مانند آینه ،روشن و درخشان که در عین حال بادقت کانونی شده است داشته باشد وشکل چیزهایی را که دریافت می کند بدون هیچ گونه تغییرشکل ، رنگ آمیزی دروغین و بد، بازنمایی و به نمایش بگذارد ، " نخستین کسی است شاید که به گونه ای اشراف یافته ، تاریخ نگاری را تئوریزه می کند .
شرح گذشته بر مبنای پذیرش عینیت ها به مثابه ی امور واقع و درک درست آن ها وانتقال آن ، امکان حقیقت یابی رویداد را پذیرفتنی تر می کند . شاید تجربه تاریخ نویسی کسانی چون" هرودوت " و " توسیدیدس " بوده است که لوسین ساموسایی را به این درک رسانده است ، چه اگر تجربه ی هرودوت نبود که خود شاهد بخش زیادی از رویداهایی بوده است که به نگارش درآورده است ، اثربزرگ و ماندگارش به نام " تواریخ " این چنین سرمشق تاریخ نویسی قرار نمی گرفت و او لقب" پدر تاریخ " را برخود نمی داشت .
تجربه هرودوت ازثبت رویدادها ، تارخ نویسی را به مثابه ی یک " شغل " به جهان شناساند . او نخستین کسی بود که اسطوره های یونانی را که پیش تر در قالب زبان نظم و فاخر شعر در اذهان جا داشتند، به زبان نثر و روزمره کشانید . این امر درشکسته شدنِ " رازآمیز" بودنِ قداست و سیطره ی خدایی اسطوره ها بر سرنوشت و زندگی مردم یونان ، تا حدود زیادی سهم داشته است ! هرودوت با زمینی کردن قدرت خدایان درجهان مادیِ انسان یونانی و برنمایاندن این قدرت در کشاکش جنگ ها ، براین واقعیت دست یافت که آن چه در عرصه ی تاریخ رخ می دهد ، چیزی به جز انگیزه ی سیطره و کشور گشایی و به مهمیزکشاندن دیگر ملت ها و فرهنگ ها نیست . اگر چه او درثبت لحظه ها ودقایق زندگی درمیدان های جنگ دقیق بود ، اما این سنت را از خویش به جا گذاشت که هیچ تاریخ نویسی فارغ از ملیت ، مذهب ، دلبستگی های فرهنگی و نهایتأ بی تعلق به چیزی نیست . با هرودوت است که نوعی نگاه " آرمانی " به تاریخ شکل می گیرد . او با شرح جنگ های یونانیان با ایرانیان ، یونانیان با مصریان ، یونانیان با سیت ها و لیبیایی ها و تراسی ها ، سمت و سوی نظری خود را درجهت آرزوی "پیروزی وسعادتمندی " یونانیان نشان می دهد ! اگر چه از نگاه او امر مربوط به مسئله " اخلاق و سعادت " بشری پوشیده نمی ماند ، اما تا تاریخ نویسی از نگاه اخلاقی به اشکالی دیگر در گونه های تاریخ نویسی برسد ، فاصله زیاد است .

شهریار دادور

******

   شنبه 15 ژانویه - 2022 

:"مباحث فلسفه ی تاریخ"

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

********

شنبه 18 دسامبر2021 -27 آذرماه 

 ادامه ی بحث شنبه ی گذشته

 -2نقدی بر کتاب :"سرمایه در قرن بیست و یکم": اثر توماس پیکتی


فایل های یوتیوب/ صوتی

در اگوست سال ٢٠١٣ كتابي منتشر شد تحت نام "سرمايه داری در قرن ٢١". 
نويسنده ی اين كتاب شخصي است بنام توماس پيكيتی اقتصاددان فرانسوی. اين كتاب در مدتی كوتاه با استقبال فراوان روبرو شد و به چندين زبان از جمله فارسي نیز ترجمه شده است.
در ابتدا اين سوال مطرح ميشود كه در قرن ٢١ در ماهيیت نظام سرمايه داری چنان تغيیراتی شگرف و ماهوی صورت گرفته كه با رجوع به نقد اقتصاد سياسی ماركس قابل بررسی نيست. در اين برنامه سعی بر اين خواهد بود با نقدی به روش شناسی و نقطه نظر های مطرح شده در اين كتاب جهت روشنگری، نظری بيافكنيم.
میزگردی با: 
پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
 جمال: فعال سیاسی

******

شنبه 11 دسامبر -20 آذرماه
نقدی بر کتاب"سرمایه در قرن بیست و یکم"
اثر توماس پیکتی

فایل های یوتیوب/ صوتی

در اگوست سال ٢٠١٣ كتابي منتشر شد تحت نام "سرمايه داری در قرن ٢١".  نويسنده ی اين كتاب شخصي بود بنام توماس پيكيتی اقتصاددان فرانسوی، اين كتاب در مدت كوتاهی با استقبال فراوانی روبرو شد و در مدت كوتاهی به چندين زبان از جمله فارسي ترجمه شد.
در ابتدا اين سوال مطرح ميشود كه در قرن ٢١ در ماهيیت نظام سرمايه داری چنان تغيیراتی شگرف و ماهوی صورت گرفته كه با رجوع به نقد اقتصاد سياسی ماركس قابل بررسی نيست. در اين برنامه سعی بر اين خواهد بود با نقدی به روش شناسی و نقطه نظر های مطرح شده در اين كتاب جهت روشنگری، نظری بيافكنيم.

میزگردی با:
 جمال: فعال سیاسی 
پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی

***********
شنبه 4 دسامبر-13 آذرماه 
حمید نوری: دلقک و یا جنایتکار!
گفت و شنودی در مورد دادگاه حمید نوری دراستکهلم
با شهریار دادور: شاعر
و مهرداد صبوری

فایل های یوتیوب/صوتی
*********
*******

سروده ای از محسن رجب زاده در وصف زنده یاد داود مدائن


******

***********
آبان
سروده ای از محسن رجب زاده 
باز پاییز با طراوت 
با صدای باد و باران
کوچه های رنگ‌بندی 
با گل و برگ درختان
رنگ های سرخ و خونین 
یادگار ماه آبان 
ماه آبان و جوانان
می درد جامه به تن ، آن مام میهن
می غرد کوه دماوند
تا به کی در سوگ نشستن
تا به کی در سوگ یاران
اندک اندک گرد هم ما جمع آییم 
داد خون عاشقان را می ستانیم

محسن ۲. ۸. ۱۴۰۰
*******
***********
***************
********
*******************
*************************
سروده ای از مهدی ایزدیار

روز ها  می گذرند
...................

روز ها می گذرند

همچون  تیرِ کمانی،

 

و من در رأسِ تیرِ کمانِ سرنوشت

در چشم هایم

و در قلبم

از وحشتِ بر خوردِ با انتها

 صفیرِ صدای درد می شوم،

و خود خواهی کمان تیر را

همچون  سیلیِ سرنوشت، در زیرِ چشم هایم

همراه با آبِ اشک هایم  اعتراض.

 

زمان می گذرد

افتان و خیزان

راه را می سازم

و شادیِ بزرگ را

در پشتِ سر

به جای می گذارم،

 

و خود، شادی را

در پنهان ترین  پستوی وجودم

همراه با دانستن راهِ گذشته

با اشک

خنده می شوم

و صورتِ کبودم

خندان

درد می کشد.

و عبور خویش را از فراز

به حسِّ روز ها، که می گذرند

مبدّل می کنم،

و شب به افتادن

و روز را به بلند شدن

و تکرار را همراهِ آبِ خونِ سبزم

راه می سازم

و شادی را

همچون زوزۀ تیری

از دریچۀ گوش هایم

به قلبم

جاری.

 

من قطرۀ کوچک روز را

در سیاهیِ شب، می فهمم

و روز را در دلِ این شبِ بزرگ

دوست دارم

 

و می خواهم

روز را همچون نوزادِ کوچکِ خوب

در دلِ این شبِ بزرگ

از شیرِ سفیدِ پستان هایم

سیر کنم .

 

و روزی

روز

همچون جوانی

مرا به فراموشیِ کبودیِ صورتم

راه خواهد برد

 ومن

دردِ صورتم را

به یاد خواهم آورد

و همراهِ روز

شب را

به میهمانی

به دیدنِ درختانِ سبزِ باغ

دعوت خواهم کرد .

 

... من قطرۀ کوچک روز را

    در عمقِ سیاهی شب

    دیدم

      و صورتم از درد

         تیر کشید .

ص183

مهدی ایزدیار(فصل پنجم)

اسپانیا. موستولس 1987

********
****************
**************************

نـادیا انجمن

.نا د یا انجمن شاعر افغان که در 25 سالگی  به دست همسرش  به قتل رسید 

نادیا انجمن، دانشجوی بیست و پنج ساله و زن غزل سرای افغان در پاییز هشت سال پیش به دست شوهرش که کارمند دانشکده ادبیات بود به قتل رسید و به جای پر پرواز یافتن، جسم بی جانش راهی گورستان شد،  دنیا به کام نادیا  زهر شد،آن مشت ستمگری که بر دهانش کوبیده شد همه نغمه ها و نجواهایش را برای همیشه خاموش کرد
یادش گرامی

  سروده ای از نادیا انجمن 

نيست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟

من که منفور زمانم، چه بخوانم‌ ؟ چه نخوانم

چه بگويم سخن از شهد، که زهر است به کامم

وای از مشت ستمگر که بکوبيده دهانم

نيست غمخوار مرا در همه دنيا که بنازم

چه بگريم، چه بخندم، چه بميرم، چه بمانم

من و اين کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

که عبث زاده‌ام و مهر ببايد به دهانم

دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت

من پربسته چه سازم که پريدن نتوانم

گرچه ديری است خموشم، نرود نغمه ز يادم

زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

ياد آن روز گرامی که قفس را بشکافم

سر برون آرم از اين عزلت و مستانه بخوانم

من نه آن بيد ضعيفم که ز هر باد بلرزم

دخت افغانم و برجاست که دايم به فغانم

چند ویدیو درباره ی نـادیا انجمن

*************************
**************
********

*************
********

*****

************
"موسیقی در مورد" استثمار نیروی کار در طول تاریخ

دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
**********

*******

گرامی باد  16 آذر، روز دانشجو   

********
تهیه و تنظیم: عقاب

*********

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

**********

*************

گفتمان سیاسی اجتماعی