Monday, June 2, 2014

برنامه ی اتاق مباحث کارگری در پالتاک


Paltalk

View all  ---> all Languages---> Iran

Iran Mabahese Kargari***********************
30 اکتبر 2014، برابر با 8 آبان 1393،
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی
تداوم اعدام و اسید پاشی های اخیر
پی آمدها و وظایف کارگران در ایرانسی و شش سال پیش، جامعه ای در پی آزادی و برابری،خاورمیانه و قدرت های جهانی را دستخوش تحول و چالش کرد و انقلاب را در دستور کار خویش قرار داد. اما نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، برآمده از چنین موقعیتی برای پیوند با نظام جهانی، پس از ثبات نسبی حکومت، به گفتۀ رهبرش که اعلام کرده بود، انقلابی عمل نکردیم، چوبه های دار در میادین بزرگ شهرهای بزرگ برقرار نکردیم، جنایتکرد و با یورش به طبقات و اقشار مختلفبه ویژه زنان به سرکوب عریان انقلاب پرداخت و میادین و خیابانهاوزندانهارا در سراسر کشور به میدان اعدام و تیر باران و قتل عام های زندانیان سیاسی تبدیل و هزاران انسان را نابود کرد. اما هرگزنتوانست"جزیره آرامش" را در جغرافیای خویش بر قرارنماید و لحظه ای خود را از اعتراض و مبارزات طبقاتی که اشکال گوناگونی در یک جامعه یپیچیده ی طبقاتی متضاد و متناقض ومتعارض دارد،در امان ببیند. اکنون چنین دولت و نظامی با بزرگترین بحران ساختاری دست به گریبان است. سردمداران جمهوری اسلامی ایران، برای برون رفت ازبحران و حفظ نظم خویش از هیچ عمل زشت و پلیدی دریغ ندارند، از سویی در حال تعامل با نظام سرمایه داری جهانی هستند و از سوی دیگر در سهم خواهی قدرت و منابع در منطقه، با نیروهای تروریست و هاری همچون داعش رقابت می کنند؛ در داخل نیز با تداوم اعدام و شکنجه و اینک باپاشیدن اسید بر چهره ی زنان که یادآورپنس چسپاندن به پیشانی و در اسید خواباندن اجساد دختران تجاور شده،به قتل رسیده است و
آزادگی رابه پستو می کشانند تا مبارزات اندرون جامعه را به ،ایجاد رعب و وحشت عقب برانند.
شب به وقت اروپا 8 اتاق مباحث کارگری جلسه ای را در روز پنجشنبه، ساعت برگزار می کند تا در این باره 0030 آبان 8 برابر با 4302 اکتبر 03 مرکزی، تاریخ گفتگو کنیم و با بررسی اعتراض ها و کنش های اجتماعی موجود، به راه کارهای عملی و واکنش کارگران بپردازیم.
اتاق مباحث کارگری
پنجشنبه،

30 اکتبر 2014، برابر با 8 آبان 1393،
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی

*******************
اتاق مباحث کارگری ،16 اکتبر 2014، برابر با 24 مهر 1393،
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی


 خاورمیانه و سیاست های جهانی


 فایلهای صوتی جلسه ی خاورمیانه و سیاست های جهانی


شگفتا که نمودار جنایت روز به روز در خاورمیانه رو به رشد است، سرمایه برای برون رفت از بحران ساختاری خویش، به هر توحشی دست می یازد؛ بربریت در روابط اجتماعی، به ویژه یورش به نیروی کار در شرایط اکنون، به آسانی قابل اثبات است. در دوران معاصر اگر جنگ های کلاسیک پایان یافته، اما جنگ و جنگ افروزی همواره تداوم داشته است؛ تولید تسلیحات و تجارت ماشین افزار جنگی، هنوز بیشترین سود را برای سرمایه ی امپریالیستی جهانی ایجاد می کند. تنش های خاور میانه را نسبت به شرایط جهانی چگونه می توان تبیین کرد؟ در سه سال گذشته، بیش از سیصد هزار انسان در سوریه کشته شدند و هنوز هاله ی سوریه، بهانه ای برای سهم خواهی قدرت های بزرگ و کوچک در جهان است، پیدایش ارتجاع ددمنش داعش از یک سو و سکوت معنادار سیستم جهانی از سوی دیگر در قرن بیست ویک، در کجای مختصات نظم جهانی قرار دارد؟
اما کوبانی، با روشی نوین، مبارزه ای را سازمان داد که پیش بینی های مرسوم را برهم ریخت، کوبانی با منشی فرای سازمان های سیاسی موجود جهان، با تشکیل هسته های خودگردان، نظم جهانی را انگشت بر دهان گذاشت. زنان و مردان کوبانی مفهوم مبارزه را به تاریخ ارزانی داشتند و تاریخ امروز را به مبارزه مزین کردند تا ارزش های انسان را برای احقاق حق اثبات کنند.
پرسیدنی است که چرا شریان های کمک رسانی به کوبانی از هر سویی بسته است؟ در طول تاریخ، بازار تعامل و مذاکرات قدرت های منطقه، از جمله سازمان های سیاسی سازشکار، به این میزان گرم نبوده است؛ پنهان نگاه داشتن محتوای این مذاکرات برای چیست؟ نظم جهانی امروزه در پی چیست و سیاست های کنونی، به کدام سو می رود؟ اتاق مباحث کارگری، روز پنجشنبه 16 اکتبر 2014، برابر با 24 مهر 1393، ساعت 8 شب، جلسه ای برگزار می کند که با یاری همدیگر تلاش کنیم تا پاسخ های این پرسش ها را بیابیم.
اتاق مباحث کارگری ،16 اکتبر 2014، برابر با 24 مهر 1393،
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی


 IranMabahese Kargari
******************یاد بودی از خون فشانان دهه ی 1360
پیش از آن و تا به امروز در ایران!
هر انقلاب واقعی اجتماعی که آن را می توان به آتش فشان جامعه ی انسانی تشبیه کرد، هم پیروزی و هم شکست آن به میزان ابعاد گسترده ی انقلاب، پیامدهای گوناگونی دارد. با اشاره به پیروزی انقلاب کارگران پاریس - کمون پاریس- در سال 1871، شیوه ی اداره ی جامعه، توسط کارگران، تجربه ی ارزشمند و درخشانی را برای جهانیان به یادگار گذاشت که از آن به عنوان شیوه ی رهایی کار از سلطه ی سرمایه یعنی رهایی انسان از جامعه ی طبقاتی یاد می شود و از سوی دیگر، شکست آن نیز که بیش از 50 هزار کشته و نزدیک به صد هزار زندانی و تبعیدی بود، درس آموزی ها و تجربه های بسیاری را به جامعه ی جهانی ارمغان کرد، اما دولت بورژوازی فرانسه با سرکوب کمون پاریس، کنده از گرده کارگران کشید و در همراهی با دولت های دیگر امپریالیستی، میلیون ها انسان کشته و می کشد. انقلاب 1357 ایران نیز از جمله چنین انقلاب هایی است و به همین دلیل بود که برای شکست آن شتاب کردند و طبقه حاکمه ی جهانی با تمامی قدرتش تلاش نمود و جریانی را روی کار آوردند که قطره قطره خون انقلاب را از پیکر جامعه و انقلابی ها بیرون بکشند، شهرها را ویران و قلب ها را پاره پاره کردند تا از پیروزی انقلاب جلوگیری کنند.
بنا بر این، اتاق مباحث کارگری، جلسه ای را برای بزرگداشت مبارزان راه آزادی برگزار می کند تا در باره ی اهداف انقلابی گفتگو کنیم که برای جلوگیری از به ثمر رسیدن آن از همان نخستین لحظه های استقرار رژیم جدید تا کنون صد ها هزار انسان، اعدام و تیرباران شدند، مبارزان را زیر شکنجه کشتند، پیش از تیرباران به دختران تجاوز کردند و با تحمیل و بهانه ی جنگ 8 ساله، سرکوب عریان را دوچندان و سرانجام بازماندگان آن نسل را در 1367 قتل عام کردند، اما این قتل عام پیش از آن نیز چندین بار در گوشه و کنار کشور از جمله کردستان، شهریور ماه 1358، 1360 تا 1362-63، اتفاق افتاده بود و همچنان در ابعاد دیگری تا کنون ادامه دارد.
به راستی اهداف انقلاب 1357 در ایران چه بود؟ نیروی محرکه ی آن چه طبقات و یا چه طبقه ای بود؟ چرا انقلاب در رسیدن به اهداف خویش ناکام ماند؟ و پرسش های دیگری که در دوم اکتبر 2014 در اتاق مباحث کارگری گرد هم می آییم تا ضمن تلاش برای پاسخگویی به این پرسش ها، یاد عزیزترین و فداکارترین و وفادارترین یاران انقلاب را گرامی داشته و با حضور جان به دربردگان، خاطراتمان را مرور کنیم و باز هم بگوییم که نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم، بلکه مبارزه می کنیم تا اهداف انقلاب را برآورده  کنیم که انسان های ارزشمند و مبارز بسیاری برای رسیدن به آنها امروز نیستند، اما بی شک الهام بخش همه ی آنانی است که اینک به تغییر نظم موجود باور دارند.
یادشان گرامی است و اهدافشان اهداف ماست!

اتاق مباحث کارگری پنجشنبه، 2 اکتبر 2014، برابر با 10 مهر 1393،
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی

_________________________________تاریخ: پنج شنبه 18 سپتامبر  2014، برابر با 27 شهریور 1393
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، اتاق پالتاکی Iran Mabahese kargari
فرازی بر ادراک مبارزه ی طبقاتی
در اندرون جامعه ی جهانی چه می گذرد که در عصر انفجار اطلاعات، ناپیداهای مناسبات اجتماعی خیلی بیش از روابط آشکار آن است. رشد نیروهای مولده از یک سو و گسترش بی سابقه ی خشونت از سوی دیگر، جامعه ی انسانی را مبهوت کرده است، روند رشد روزافزون تکنولوژی به موازات نظام بحران زده، روابط اجتماعی را برهم زده است. منطق سرمایه با هدف سود بیشتر، سرمایه را جهانی کرده و با چپاول نیروی کار، نرخ استثمار در جای جای جهان افزایش یافته است. ارزش نیروی کار به طور روزمره ارزان و ارزان تر می شود و نظام سرمایه اسب خویش می تازاند تا نابرابری ها را بدیهی جلوه دهد و درگیری های درون جامعه را که در قالب "مبارزه ی طبقاتی" جاری است، کمرنگ نشان می دهد. برای برون رفت از مشکلات امروز جهان، آیا می توان با تکیه بر "تعریف مبارزه ی طبقاتی"، پاسخی یافت؟ اگر "مبارزه ی طبقاتی، به مثابه یک مفهوم" است، آیا می توان به درک منسجم از مبارزه ی طبقاتی رسید؟ با "نسبت دادن مقوله به مبارزه ی طبقاتی" نیز به نظر می رسد که باید قرن ها به فیلسوفان جهان، متوسل شد و در کوچه، پس کوچه های واژه ها پرسه زد!
اگر بپذیریم که رشد و توسعه ی بشری با تکیه بر دوش مبارزات انسان ها نمایان شده است و اندیشه ی ترقی در سایه ی نقد و چالش نظری به پویایی خویش تداوم می بخشد؛ بیهوده نخواهد بود که بگوییم تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزات طبقاتی است. فرآیند مبارزات انسان ها، تاریخ امروز بشری را از فلسفه و انواع ایدئولوژی ها رها کرده است، درنتیجه مبارزه ی طبقاتی، یک واقعیت اجتماعی است. واقعیتی که توسط منطق نظام سرمایه داری سرکوب و پنهان نگاه داشته می شود. واقعیتی که با جنگ های قومی و مذهبی برای حفظ نظم موجود، مخدوش می شود. واقعیتی که با فعالیت های سندیکالیستی و "حزبی" در قالب همین نظام سرمایه داری به بیراهه کشیده می شود. اما مبارزه ی طبقاتی یک واقعیت است که کارگران نسبت به خاستگاه طبقاتی خویش می توانند به روند اجتماعی شدن آن دامن زنند.
اتاق مباحث کارگری از کارگران و باورمندان به حقانیت طبقه کارگر دعوت می کند تا پیرامون این واقعیت، در جلسه ی پالتاکی روز پنجشنبه، 21 اوت 2014، برابر با 23 مرداد 1393، ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، حضور یابند تا به بحث و بررسی بپردازیم و سایه روشن های مبارزه ی طبقاتی را با  یکدیگر شفاف تر سازیم و در راستای روشنگری به همدیگر یاری رسانیم. 

تاریخ: پنج شنبه 18 سپتامبر  2014، برابر با 27 شهریور 1393
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، اتاق پالتاکی Iran Mabahese kargari

*************************
تاریخ: 4 سپتامبر 2014، برابر با 13 شهریور 1393
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی
اتاق پالتاکی Iran Mabahese kargariدعوت به جلسه ی اتاق مباحث کارگری

اتاق پالتاکی مباحث کارگری، با هدف دامن زدن به بحث ها و دیدگاه هایی که به نیروی کار و کارگران ارتباط دارد، اقدام به برگزاری جلسه هایی در فضای پالتاک نمود که با یاری علاقمندان و باورمندان به حقانیت طبقه کارگر، جلسه های خوبی در راستای ارایه ی تجربه های کارگری و مبارزاتی، انجام شد که قابلیت رشد یابندگی اینگونه گفتگوها، سبب شد که شرکت کنندگان در اتاق مباحث کارگری به ریشه ها، نگرش ها و مفاهیم مختلف بپردازند و تجربه های خویش را با یکدیگر تقسیم کنند. ناگفته پیداست که مباحث کارگری مربوط به یک، دو، سه فرد و یا عده ای از افراد نیست، در نتیجه اتاق مباحث کارگری متعلق به کارگران و یا باورمندان به کارگرانی است که به دور از دیدگاه های کلیشه ای به آن بخش از مسایل نظری می پردازند که پیرو آن بتوانند راه حل های عملی را بررسی و آن را در مناسبات اجتماعی خویش در جهت منافع کارگران، به کار بندند.

لازم به یادآوری است که موضوع بحث ها در اتاق مباحث کارگری، همواره با یاری شرکت کنندگان در جلسه تصمیم گیری و در جلسه ی بعدی به آن پرداخته می شده است، اما در دو جلسه ی گذشته، با اینکه موضوع "درک از مبارزه ی طبقاتی" برای بحث اتاق مباحث کارگری، توسط حاضران در اتاق تعیین شده بود، اما این بحث انجام نشد و برخی از شرکت کنندگان در جلسه، به روش و چگونگی برگزاری اتاق مباحث کارگری انتقاد داشتند و بر پیشنهادهای خود برای چگونگی برگزاری اتاق پافشاری کردند که در دو جلسه ی گذشته، اتاق مباحث کارگری نتوانست روال همیشگی خود را پی بگیرد. به هر روی، با تکیه بر روش مشورت با همه ی حاضران در جلسه و با تکیه بر خرد جمعی و با توافق حاضران در اتاق، مقرر شد که روز پنجشنبه 4 سپتامبر 2014، موضوعی مشخص را در جلسه ی پالتاکی پی نگیریم، بلکه با تشریک مساعی یکایک شرکت کنندگان و با تکیه به تجربه های پیشین به بررسی چگونگی برگزاری جلسه های کارگری بپردازیم تا در جلسه های بعدی به موضوع ها و مباحث تعیین شده توسط حاضران در جلسه بپردازیم. طبیعی است که مخالفان منافع کارگران و به ویژه مخالفان منافع طبقه کارگر، تلاش می کنند که مباحث ریشه ای به حاشیه رانده شوند، در حالیکه کوشش همه ی شرکت کنندگان در اتاق مباحث کارگری در جهت دامن زدن به مسایل و مبارزات کارگری بوده و هست و از کلیشه ها و سنت ها دوری گزیده اند تا بتوانند به شیوه های نوین اما واقع بینانه و به دور از شعارهای از پیش تعیین شده، نظریه های مختلف را بررسی و به راه حل های عملی بپردازند.

اتاق مباحث کارگری از کارگران و باورمندان به حقانیت طبقه کارگر دعوت می کند که در جلسه ی پالتاکی روز پنجشنبه، 4 سپتامبر 2014، برابر با 13 شهریور 1393، ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، حضور یابند، امید که بتوانیم به توافق های روشمند پویا دست یابیم و جلسه های آتی را در حیطه ی بحث اعلام شده به گفتگوی جدی و رشد یابنده بپردازیم.

تاریخ: 4 سپتامبر 2014، برابر با 13 شهریور 1393
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، اتاق پالتاکی IranMabahesekargari


*************************************
تاریخ: 21 اوت 2014، برابر با 30 مرداد 1393
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی
اتاق پالتاکی Iran Mabahese kargari

با توجه به اینکه جلسه ی گذشته ی اتاق مباحث کارگری، به روش و چگونگی پیشبرد مباحث پرداخت و از تبادل نظر در مورد درک از "مبارزه ی طبقاتی" بازماند، در نتیجه این هفته به موضوع جلسه ی پیشین خواهیم پرداخت 
و با یاری مشارکت کنندگان، امید که بتوانیم در حیطه ی بحث اعلام شده به گفتگوی جدی و رشد یابنده بپردازیم

فرازی بر ادراک مبارزه ی طبقاتی
در اندرون جامعه ی جهانی چه می گذرد که در عصر انفجار اطلاعات، ناپیداهای مناسبات اجتماعی خیلی بیش از روابط آشکار آن است. رشد نیروهای مولده از یک سو و گسترش بی سابقه ی خشونت از سوی دیگر، جامعه ی انسانی را مبهوت کرده است، روند رشد روزافزون تکنولوژی به موازات نظام بحران زده، روابط اجتماعی را برهم زده است. منطق سرمایه با هدف سود بیشتر، سرمایه را جهانی کرده و با چپاول نیروی کار، نرخ استثمار در جای جای جهان افزایش یافته است. ارزش نیروی کار به طور روزمره ارزان و ارزان تر می شود و نظام سرمایه اسب خویش می تازاند تا نابرابری ها را بدیهی جلوه دهد و درگیری های درون جامعه را که در قالب "مبارزه ی طبقاتی" جاری است، کمرنگ نشان می دهد. برای برون رفت از مشکلات امروز جهان، آیا می توان با تکیه بر "تعریف مبارزه ی طبقاتی"، پاسخی یافت؟ اگر "مبارزه ی طبقاتی، به مثابه یک مفهوم" است، آیا می توان به درک منسجم از مبارزه ی طبقاتی رسید؟ با "نسبت دادن مقوله به مبارزه ی طبقاتی" نیز به نظر می رسد که باید قرن ها به فیلسوفان جهان، متوسل شد و در کوچه، پس کوچه های واژه ها پرسه زد!

اگر بپذیریم که رشد و توسعه ی بشری با تکیه بر دوش مبارزات انسان ها نمایان شده است و اندیشه ی ترقی در سایه ی نقد و چالش نظری به پویایی خویش تداوم می بخشد؛ بیهوده نخواهد بود که بگوییم تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزات طبقاتی است. فرآیند مبارزات انسان ها، تاریخ امروز بشری را از فلسفه و انواع ایدئولوژی ها رها کرده است، درنتیجه مبارزه ی طبقاتی، یک واقعیت اجتماعی است. واقعیتی که توسط منطق نظام سرمایه داری سرکوب و پنهان نگاه داشته می شود. واقعیتی که با جنگ های قومی و مذهبی برای حفظ نظم موجود، مخدوش می شود. واقعیتی که با فعالیت های سندیکالیستی و "حزبی" در قالب همین نظام سرمایه داری به بیراهه کشیده می شود. اما مبارزه ی طبقاتی یک واقعیت است که کارگران نسبت به خاستگاه طبقاتی خویش می توانند به روند اجتماعی شدن آن دامن زنند.

اتاق مباحث کارگری از کارگران و باورمندان به حقانیت طبقه کارگر دعوت می کند تا پیرامون این واقعیت، در جلسه ی پالتاکی روز پنجشنبه، 21 اوت 2014، برابر با 30 مرداد 1393، ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، حضور یابند تا به بحث و بررسی بپردازیم و سایه روشن های مبارزه ی طبقاتی را با  یکدیگر شفاف تر سازیم و در راستای روشنگری به همدیگر یاری رسانیم.  
تاریخ: 21 اوت 2014، برابر با 23 مرداد 1393
ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، اتاق پالتاکی IranMabahesekargari 
-------------------------------------------
تاریخ: 24 ژوئیه 2014، برابر با 2 مرداد 1393
 اتاق پالتاکی Iran Mabahese kargari


کنش های نمادین و ساختارهای طبقاتی کارگران ایران

فايلهای صوتی

بخش يکم      بخش دوم     بخش سوم      بخش پايانی 
جامعه ی کارگری کشور ایران، در تب و تاب سرکوب عریان و استثمار سرمایه می سوزد، بیش از دو دهه است که فعالان کارگری با تکیه بر صد سال مبارزات پنهان و آشکار، پا به عرصه ی رو در رویی با نظام سرمایه داری و دولت حافظ آن گذاشته اند و مبارزات درخشانی را در راستای حل تضادهای اجتماعی و طبقاتی به پیش رانده اند، اما هنوز از پشتوانه ی طبقاتی کارگران، برخوردار نیستند. اندیشه ی رهایی انسان، دورانی را می گذراند که ساختمان اجتماعی خود را بنا نهد؛ روند مبارزه ی نیروی کار با سرمایه در سطح جهان، دستخوش تحرکاتی در قالب رفرمیسم یا پروژه های دولتی، به این سوی و آن سوی، کشیده می شود، سازمان ها و احزاب مدعی، بیشتر مواقع پیرو دنباله روی از کنش های خود به خودی کارگران و مبارزان، موضع گیری های بی رمق را تکرار و تکرار می کنند. سرمایه ستیزی و رهایی از مناسبات کارمزدی، هنوز به ویژگی بارز مبارزه ی طبقاتی تبدیل نشده است.
در چنین شرایطی، چگونه می تواند کنش های کارگری به واکنش های طبقاتی تبدیل شود؟ همگان می دانند که کارگرانی که با تکیه بر اعتراض گری های خویش، مبارزه ی خود انگیخته و نیز آگاهانه ای را تا پای جان پیش می برند، از چه مشکلاتی برخوردارند. از بیکاری ناگهانی تا تحمیل مشکلات مالی حتا به خانواده، از نبود امنیت جانی تا گسست اجتماعی شغلی، از زندان تا شکنجه و ...، ولی هیچکدام از اینها منجر به اعتراض سراسری نمی شود! سرکوب عریان نظام سرمایه برای حفظ نظم موجود، نمی تواند به تنهایی عاملی بازدارنده باشد؛ اما نبود تشکل های نبرد طبقاتی کارگری، امری مهم برای سامان یابی مبارزه ی طبقاتی، دغدغه ی همه ی کارگران جهان و کشور ایران بوده و هست. عملکرد و شگردهای ساختارهای جهانی چگونه است که تشکل یابی کارگران، هر روز به تعویق می افتد؟ چرا کارگران از هم طبقه ای های خودشان حمایت های لازم و ضروری نمی کنند و همچنان چرخ تولید ثروت را با بی اعتنایی به مبارزات جاری، می چرخانند؟ چرا هم سرنوشت بودن، انگیزه های مبارزاتی را بر نمی انگیزد؟ و پرسش های دیگری که  در نتیجه از علاقمندان دعوت می شود که با مشارکت خویش برای یافتن راه کارهای عملی و نظری در این اتاق حضور یابند.
تاریخ: 24 ژوئیه 2014، برابر با 2 مرداد 1393
، اتاق پالتاکی Iran Mabahese kargari
************************
 پنجشنبه 10 ژوئيه 2014، برابر با 19 تیر 1393

: اتاق پالتاکی 
Iran Mabahese kargari

مواضع و وظایف کارگران در شرایط خطیر کنونی

فايلهای صوتی

  بخش يکم      بخش دوم      بخش سوم

نظام سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان کنونی، دچار بحران ساختاری است. تولید بر دوش بیشمار کارگران جهان همچنان پابرجاست و سود حاصل در جهت منافع سرمایه داری عمل می کند، چپاول و غارت مالکان بر ابزار تولید نیز همچنان ادامه دارد، ویژگی کالا بودن انسان در چرخه ی این مناسبات، بیش از پیش نمایان شده است، رشد بی سابقه ی نرخ استثمار، فقر، گرسنگی، خفقان و به ویژه خشونت، جهان بحران زده را دستخوش تنش های غیر قابل تصور کرده است، اما بدیهی است که این وضعیت، طبیعی و دائمی نیست و نظم کنونی باید تغییر کند. ناظمان حاکم برای حفظ سود نظام سرمایه داری، شرایط و چهره ی جهان را نابرابرتر و خشونت بارتر کرده اند و برای فرار از بحران، به نیروی کار که نماینده ی انسانی آن، کارگران جهان هستند، حمله ور شده است تا در جهت منافع نظام سرمایه داری این شرایط را تغییر دهد. اما تولید کنندگان ثروت جهانی خواهان تحول این نظم موجود هستند.
تنش های موجود در جغرافیای انباشت ثروت طبیعی به ویژه خاورمیانه، در راستای همین سیاست شعله ور می شود و بی اعتنایی و سرکوب عریان مبارزات کارگران، جدای از این سیاست نیست. در نتیجه نظم اجتماعی سراسر ناهمگون موجود، می تواند به جای تغییر، متحول شود. نیروی اجتماعی متحول کننده در درون جامعه کیست؟ اگر ساختار کنونی از ریشه باید دگرگون شود، فقط تولید کنندگان ثروت جهان قادر هستند که این نظم را برهم زنند؛ در نتیجه وظایف نیروی کار در برابر سرمایه چیست؟ جایگاه طبقه ی کارگر که تبلور نیروی کار است، در این شرایط کجاست؟ چرا طبقه ی کارگر تا کنون نتوانسته است مبارزات طبقاتی خویش را انسجام بخشد؟ چرا نظام های حاکم مبارزات طبقاتی را به شدت سرکوب می کنند و یا کم رنگ جلوه می دهند؟ وظایف کارگران و همه ی آنهایی که به حقانیت طبقه ی کارگر باور دارند چیست؟ آیا انقلاب اجتماعی قهری طبقه ی کارگر همچنان در دستور است؟ و پرسش های بی شماری که اتاق مباحث کارگری مایل است که با علاقه مندان به این مسائل، در میان بگذارد و با هدف رهائی انسان با یاری و 
تلاش و کوشش یکدیگر، گره گاه های مهم را دریابیم تا در اختیار همگان قرار گیرد


**********************


26 ژوئن 2014، برابر با 5 تیر 1393


سایه روشن های تنش های متداوم خاورمیانه

فايلهای صوتی

بخش يکم      بخش دوم      بخش سوم      بخش پايانی
اهالی کره ی زمین، هر لحظه شاهد خشونت روزافزون نظام سرمایه داری امپریالیستی جهانی بحران زده هستند، از سرکوب معترضان شمال آفریقا گرفته تا فریب مبارزان آمریکای جنوبی، از سرکوب کارگران ایران گرفته تا خرید و فروش تقریبا رایگان نیروی کار در آسیای جنوب شرقی، اما تنش های بیش از یک قرن خاورمیانه گویا پایانی ندارد و تولید بخش عمده ی انرژی جهان در خاورمیانه، کارگران و مردم این منطقه را دستخوش ناهنجاری ها و فجایع ناگواری کرده است. این بار "داعش" با مدرن ترین سلاح های موجود ساخت آمریکا به ناگهان، شهر و روستاها را تصرف می کند، ادعای دولت بودن خود را به تیتر رسانه های دنیا تبدیل می کند، به جنایت و آدمکشی افتخار می کند و کودکان را حتا به رگبار می بندد. پدیده ی داعش، چه می تواند باشد، آیا برای تخفیف بحران ساختاری سرمایه داری جهان نقش ایفا می کند و یا فقط واسطه ای است تا روابط قدرت های بزرگ را با قدرت های منطقه  تنظیم کند؟ چرا نظام جهانی به اختلاف های قومی و مذهبی علاقه دارد و مبارزه ی نیروی کار با سرمایه را در سطح جهان کمرنگ جلوه می دهد؟ و پرسش های بی شماری که اتاق مباحث کارگری از شما دعوت می کند تا از منظر طبقاتی و منافع طبقه ی کارگر، پیرامون این مسایل به بحث و گفتگو بپردازد.
_____________________

_______

12 جون، 21 خرداد

نقدی به انتخابات اخیر در اروپا

فايلهای صوتی


آیا حق رأی عمومی، به تنهایی یک امتیاز است؟ داشتن حق رأی تا چه میزان با مفهوم دمکراسی ارتباط دارد؟ عواملی که رأی عمومی را به مشارکت اجتماعی تعبیر می کند، چیست؟ ارتباط مکانیسم انتخابات و حفظ نظم موجود چیست؟ نقش احزاب و سازمان های درون سیستم، در مشارکت اجتماعی طبقات جامعه، چه نقشی دارند؟ چرا منحنی کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند، رو به رشد است؟ شرکت نکردن در انتخابات می تواند به ثبات سیاسی، تأثیربگذارد؟ آیا می توان هویت کسانی را که در انتخابات شرکت نمی کنند را تدقیق یا بررسی کرد؟ دلایل موفقیت نسبی راست افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی چه می تواند باشد؟ واکنش مخالفان نظم موجود در شرایط کنونی چیست؟ درک طبقاتی و جایگاه انتخابات در تبیین نبرد نیروی کار و سرمایه چیست؟ آیا می توان وظایف کارگران را نسبت به هویت و منافع طبقاتی خویش، در ارتباط با انتخابات مورد بررسی قرار داد؟
روز پنجشنبه 12 ژوئن 2014، برابر با 22 خرداد 1393، ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، اتاق مباحث کارگری، تلاش می کند که به پرسش های بالا پاسخ گوید، در نتیجه از علاقمندان دعوت می شود که در این جلسه حضور یابند و در تبیین ساختار راه حل های عملی، نسبت به شرایط کنونی کوشا باشند. 


No comments:

Post a Comment