Monday, January 23, 2012

ژانویه 2012-
ِدرگفتمان سياسی اجتماعی***************************28 ژانویهمروری برقیام 22 بهمن 57با
یونس پارسا بناب


فایلهای صوتی1 2 3موزیک و سرود های پيش از بحث**********************************************21 jan


دنباله بحث
حکومت دولت و امپریالیزم
با پویان
**********************************************************ژانویه14
حکومت, دولت و امپریالیزم
با پویان
رویا موزیک و شعر 1 2 3 موزیک آخر
**************************************************************************
7 ژانویه
جهانی شدن سرمایه و ساختار های نوین جهان سرمایه داری
برخوردی به دیدگاه برژینسکی و افق های جهان سرمایه داری
با پویان
1 2 3
**************************************
موازنه شرق و ارتقاء غرب
استراتژی اصلی امریکا در عصر تحول
تلاش برای بازسازی امریکا درچند دهه آینده همزمان با توسعه غرب و رشد چین با حفظ موازنه قدرت ها و حمایت وکنترل آن مرکز ثغل این استراتزی در ساختار نوین جهان خواهد بود......
به نقل از :Zbigniew Brazinsky درJan/Feb 2012 , foreign Affai