Wednesday, June 26, 2013

شنبه29 جون :مروری بر انتخابات با عبدی جواد زاده استاد جامعه شناسی

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه29 جون

زمان: به وقت :اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00 و تهران 22:30

**********************

مروری بر انتخابات

 با

 عبدی جواد زاده 

استاد جامعه شناسی در دانشکاههای آمریکا

فایلهای صوتی

مروری بر انتخابات

پرسش و پاسخ1

پرسش و پاسخ 2  

پرسش و پاسخ 3

پرسش و پاسخ 4 

قسمت آ خر

**************************

 

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 20 جولای :نگاهی به مبارزات بین المللی در حمایت از زندانیان سیاسی با مینا زرین

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 20 جولای

زمان: به وقت :اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00 و تهران 22:30

**********************

نگاهی به مبارزات بین المللی در حمایت از زندانیان سیاسی

با

مینا زرین

 زندانی سیاسی دهه 60

**************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه6 جولای:

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 6 جولای

زمان: به وقت :اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00 و تهران 22:30

**********************

" درپشتیبانی از مبارزات زندانیان سیاسی"

گفت و شنودی با

فریدا فراز وکاملیا اخباری

از سخنگویان وفعالین کمیته برگزار کننده

 پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار  زندانیان سیاسی در ایران - 20 تا 22 سپتامبر2013 در هلند   

**************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی