Saturday, July 21, 2012

4 آگست بحران سرمایه با بهروز فراهانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

4 آگست

******************

تئوری مارکسیستی و نقش سرمایه مالی و سرمایه موهوم در بحران کنونی

 
با بهروز فراهانی

بررسی تئوری مارکسیستی بحران و توضیح بحران جاری سرمایه داری از یک دیدگاه مارکسیستی .آیا تزهای مارکس برای توضیح این بحران کافیست یا میباید عناصر جدیدی به آن افزود؟

***********************************

فایلهای صوتی

سخنرانی بهروز فراهانی

سوال و جواب 1

2 سوال و جواب

سوال و جواب 3

*****************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Thursday, July 19, 2012

July 21 2012

گفتمان سیاسی اجتماعی

21 جولای

***********************************

در ادامه بحث هفته گذشته در گفتمان سیاسی اجتماعی

در مورد چگونگی برخورد  ارزیابی وراه کارهای مبارزاتی در خارج از کشور

این هفته 21 جولای نیز  بحث آزادی درهمین زمینه خواهیم داشت

   از شما  و همه علاقه مندان

دعوت میکنیم با حضور خود در این بحث و گفتگو ما را یاری دهید

***************************************************

فایلهای صوتی

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

قسمت اول-پویان

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت اول

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت دوم

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت سوم

موزیک

*************************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

Monday, July 9, 2012

14 July


گفتمان سیاسی اجتماعی

14 جولای

************************************************

 معرفی برنامه های ایران تریبونال در سه ماه آینده و پاسخ به سوالات حاضرین

باشرکت

بهروز در مورد برنامهای آینده ایران تریبونال

احمد موسوی زندانی سابق زندانهای جمهوری اسلامی

و سحرمحمدی  از اعضا خانواده های جان باخته گان
در دهه خونین شصت

*******************************************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

July 7-2012, دمکراسی استقلال و آزادی


دمکراسی استقلال و آزادی

فایلهای  صوتی

1  2  3  4  5  6