Saturday, July 21, 2012

4 آگست بحران سرمایه با بهروز فراهانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

4 آگست

******************

تئوری مارکسیستی و نقش سرمایه مالی و سرمایه موهوم در بحران کنونی

 
با بهروز فراهانی

بررسی تئوری مارکسیستی بحران و توضیح بحران جاری سرمایه داری از یک دیدگاه مارکسیستی .آیا تزهای مارکس برای توضیح این بحران کافیست یا میباید عناصر جدیدی به آن افزود؟

***********************************

فایلهای صوتی

سخنرانی بهروز فراهانی

سوال و جواب 1

2 سوال و جواب

سوال و جواب 3

*****************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment