Thursday, February 18, 2016

الهه امانی


گفتمان سیاسی اجتماعی

*****

الهه امانی


از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 

الهه امانی در
۲۸  سال گذشته یکی از اعضا کادر مدیریت  وعلمی دانشگاه ایالتی  کالیفرنیا  (CSU)  در شهر فولرتون و لانگ بیچ بوده و در این دانشگاه ها در رشته مطالعات زنان تدریس کرده اند. او درحال حاضر مدیر فناوری دانشجویی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا  در شهر فولرتون وعضو تیم  اجرایی / آموزشی، مبارزه و رفع تبعیض جنسیتی (Title IX) این دانشگاه می باشد. الهه امانی تا کنون در بسیاری از جلسات مربوط به حقوق بشر و زنان در سازمان ملل متحد حضور یافته و بیش از  ۲۰  سال  است که بعنوان میانجی در خصوص حل اختلافات بویژه در زمینه جنسیت و فرهنگ بوده است .  وی با سازمان میانجیگران بدون مرز به ویژه در زمنیه یافتن راهکارهای در زمنیه نقش زنان در استقرار صلح پایدار فعالیت داشته است. همچنین, الهه امانی مسئول دوایر شبکه  فرهنگی زنان، بینا میباشد .

اخیرا در نوامبر ۲۰۱۵  بعنوان یک از اعضای هیأت منصفه دادگاه جهانی زنان علیه جنگ و در راستای صلح در شهر بنگلور هند از وی دعوت به عمل آمده است. این دادگاه  جنگ را بطور گسترده ای تعریف نموده که شامل جنگ در خانه ، جامعه و جنگ در سطح جهانی، خشونت خانگی، آزار و اذیت و بی حرمتی در جامعه،  دستگیری و بازداشت متجاوزان توسط دولت، اشغال نظامی ،  مقابله و جنگ  اقتصادی و آزار و اذیت زنان در دنیای مجازی نیز میگردد.

No comments:

Post a Comment