Saturday, November 3, 2012

10 نوامبر بحران معاصر سرمایه داری، نقش سرمایه مالی ، سرمایه موهوم و بحران بدهی اتحادیه اروپا

گفتمان سیاسی اجتماعی

10نوامبر

زمان: به وقت

اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00

*****************************

بحران معاصر سرمایه داری، نقش سرمایه مالی ، سرمایه موهوم و بحران بدهی اتحادیه اروپا

با بهروز فراهانیhttp://www.4shared.com/mp3/HlKyCU38/Bahs_e_asli_part_1.html

در ادامه دو بخش پیشین ، این بار به چگونگی گسترش بحران از آمریکا به اروپا و بروز بحران بدهی کشورهای اروپایی، به طور ویژه یونان و اسپانیا پرداخته و به بررسی مکانیسم پاسخ دولتهای سرمایه داری اروپایی دست میزنیم . در این راه بار دیگر تئوری بحران مارکسیستی را برای پرتو افکندن به این کنکاش به کار گرفته و محک میزنیم

بهروز فراهانی

فایلهای صوتی

 بحث اصلی

سوال و جواب

1

2

بخش آخر

********************************

بحثهای قبلی
*****************

Paltalk

View All -> All Languages->ran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment