Friday, January 25, 2013

شنبه 26 ژانویه نژاد جنایت و سیستم عدالت اجتمایی


گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه  26 ژانویه

زمان: به وقت

اروپای مرکزی19:00

نیویورک 13:00

تهران 21:30

**********************


باعبدی جواد زاده


استاد جامعه شناسی


کلاس ششم
از سری کلاسهای تئوری های کلاسیک جامعه شناسی
نژاد   جنایت و سیستم عدالت اجتمایی در آمریکا
 
Race and Crime
What is race and what is ethnicity
Theoretical perspectives on Race and Crime
Biological Explanations
Sociological Explanations
Culture Conflict Theory
Strain Theory
-conformists
-ritualists
-innovators
-rebels
-retreatists
Policing
Courts/Drug courts
Sentencing
Death Penalty
Corrections
Jevenile Court

فایلهای صوتی


1      2     3    4  

*****************************************

Monday, January 14, 2013

جمعه 19 ژانویه خاورمیانه و مدل ترکیه

گفتمان سیاسی اجتماعی

جمعه 19 ژانویه


****************************************

خاورمیانه و مدل ترکیه

با

لیلا دانش

فایلهای صوتی

1    2      3       4 

در جهان عربِ بحث‌های تازها‌ی در مورد آینده خاورمیانه دامن زده است. غرب و آمریکا در پی‌ این هستند تا با یافتن آلترناتیوی که مورد پسند خودشان باشد بر مسیر تحوّلات در این منطقه تاثیر بگذارند. عطف توجه به سنت اسلامی و مدل اسلامی ترکیه در این راستا مورد توجه جدی قرار گرفته است. آیا اسلام می‌‌تواند با انعطاف هایی خود را با موازین دموکراتیک انطباق دهد؟ آیا مدل ترکیه می‌‌تواند سرمشقی برای باقی‌ خاورمیانه باشد؟ اینها سوالاتی است که در مقاله

"خاورمیانه و مدل ترکیه

 مورد بحث قرار گرفته است

********************************************


Saturday, January 12, 2013

شنبه 12ژانویه تئوری اجتماعی مارکس-قسمت 2

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 12 ژانویه

**********************

کلاس پنجماز سری کلاسهای تئوری های کلاسیک جامعه شناسی

تئوری اجتماعی مارکس-قسمت 2

Marxian Social Theory

با عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی

*********


Marxian Social Theory


Marx and a Critique of Capitalism

How is wealth created: Division of labor x productivity

How is value created: land, private property, labor

Simple commodity exchange:


C---------------M------------------C
commodity (C) is exchanged for money(M), money received in exchange for needed commodity (C)
This process begins and ends with commodity

Capitalist exchange paradigm:
M-----------------C-------------------M'
Money(M) to produce commodity (C) generates more money (M')===>Money used to generate more Money
This process begins and ends with money
The
Fundamentals of Capitalism

Surplus Value-Theory of Value

Labor power (capacity of a human to work) as use value and exchange value

Laborers sell their labor power as commodity=labor
Laborers alienate their labor into two parts:
Use value
Exchange value

0 10
[---1----2----3---4----5----6----7----8----9---]


(( =====use value=====))

((=====exchange value=====))

4 hours of use value to produce what the worker gets paid
6 hours to produce surplus value


Division of labor
Technology x labor=more wealth (more surplus value)
C+V+S=value (of commodity)
C=constant capital
V=variable capital
S=surplus value


Critique of Marx

Teleology (linear development of history)
Working class as revolutionary
Falling rate of profit
Monopoly capital

فایلهای صوتی

1       2       3       4        5


****************************************

بحث های قبلی

جلسه چهارم

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم

******************Monday, January 7, 2013

جمعه 11 ژانویه سوسیال دمکراسی در قرن 21

گفتمان سیاسی اجتماعی

جمعه 11 ژانویه

**********************

سوسیال دمکراسی در قرن 21

با پویان

*************************************

 

Friday, January 4, 2013

سروده هایی از م . خورشید


 سروده هایی از م . خورشید


بیرون می پرد

کلمات از دهانم

مشت از آستین

خون از رگ ها

و گلوله ای

از تفنگ تو...***********

 

راه ها بسیار

زمین ناهموار

و دریا

فقط یک راه دارد تا ساحل

نه قایق از این راه می رود

نه دست های شناگرِ من

موج می شوم.

*********************
 


کودکی را

بگذار سربازی باشد

در موزه های جنگ

یا ستاره ای

بر دوش تو

 

جنگ سر آغاز من بود

مشق ها بدون امضا

زیر نیمکت و میز رها

 
هر روز با مادرم

با همه ی مردم شهر

بازی می کردیم

(قایم می شدیم)

هواپیماها جای ما رابلد نبودند

 

نقاشی ام

دو سرباز داشت

تفنگ به دست

ـ درست مقابل هم ـ

هیچ گاه نفهمیدم کدامیک دشمن بودند

دشمن

پوتین ی بود که گل های قالی را له کرد

تفنگ ی بود که روز های کودکی را کشتحالا بگذار این سرباز

کودکی باشد

که ستاره ها

از شانه اش

افتاده اند.                  

 

*************************سرخی

از انگشت های خط خورده ام

می ریزد بر دانه های انار

زمستان

می ریزد

دانه دانه

بر موهام

موهای پیچیده در شال ی گره نزده

انار خط می خورد چون انگشتم

خون آلود می شود

دستم و انار.

 

*****************************

زن

در اشاره ی انگشت ی

زمین را زایید

زنان در اشاره ها

جهان را

سال هاست

هر چه اشاره می کنم

متولد نمی شوی

 

 
***************************

 
بر شانه های تو می رقصد

پاهای ما

و فرو می رود جانمان

در جان تو

موهای طلایی خورشید

می ریزد

دانه

دانه

بر گونه ات

هم چنان که شانه می زند صبح سرش را

به لبخندی

سبز می شود

جانمان

بر جان تو


 

******************************آفتابت را قسمت کن

تا برقصد با من

هیجان

شور

خواستن

مرگ قیچی شده از جانمان

بهشت را بگذار برای خودشان بردارند

تا جهنم لبریز از ما باد

دل می سپاریم

به آغوش هم

دست ها در هم

آتش

نور

رسیدن

زمین در ما لانه می کند

همچنان که می کوبد مشت هایمان

جنگ را ...

مرگ را...

 


************************************


چشم می بندم

پر گنجشک ی بر شانه ات می افتد

تو در سایه ی درخت ی می نشینی

که یک روز

لانه ی گنجشک ی می شود

گنجشک ها که پرواز می کنند

فقط پری مانده است

که از شانه ات

در سایه ام

فرو می افتد. 
****************************************

پر می گیرم

تا در هوای تو پرواز کنم

پر که باز کنم

- فاصله ی دو بالم -

خانه ای می شود

بر بلند ترین شاخه ی زمین

بنشین در آغو شم

و از چشمم

آنسوی جهان را تماشا کنم . خورشید