Friday, March 3, 2017

برنامه های آینده ی بحث و گفتگو

گفتمان سیاسی اجتماعی

*****
زمان برنامه :  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران،  2 بعداز ظهر نیویورک 

Paltak à View all  à All Languagesà Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
******************
***********
*********
******
شنبه 11 ژوییه 2020 - 21 تیرماه 1399

"!!کوید-19 با ما و روابطمان چه کرده"

با شیوا عبدی زاده

روانکاو
********
شنبه 16 ماه مه 2020 - 27 اردیبهشت 1399
«شیوع کرونا و تاثیر آن بر وضعیت زنان در ایران و جهان»

با فریبا امیرخیزی
"کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان"
*******

*******
**********
شنبه 23  مه 2020 -3 خرداد 1399

با کیومرث عزتی  
نویسنده و فعال سیاسی


:دونوع جهانبینی در انسان ها عملکرد دارند
ـ1 جهانبینی ای که «من» را انسان ارزیابی می کند و بدنبال کنشرفتارهای تاریخی جاری می شود

ـ2 جهانبینی ای که تسلیم نظم موجود شده است و برای لقمه نانی به همه چیز تن درمی دهد و در بهترین حالت واکنشرفتار دارد

******
  تاریخ برنامه های زیر به زودی اعلام خواهد شد
**********
شیوا جواد زاده

روان شناس
**************
شهین نوایی
 استاد دانشگاه و 
فعال مسایل زنان

**********

****
 نهم ماه مه  2020- بیستم اردیبهشت  1399
پاندمیِ کورونا، بحران سرمایه "
"و سقوط  ناگهانی قیمت نفت در جهان
با دکتر سیروس بینا
استاد ممتاز دانشگاه مینه سوتا، عضو سابق کنفدراسیون و
 دبیر سابق سازمان سراسری 19 بهمن در آمریکا 
بر کسی پوشیده نیست که جامعه ی بشری در تمامی جهان اکنون در چنگال ویروس کورونا و عوارض ناشی از آن دست و پا می زند.  این فاجعه اما، ریشه هائی بس عمیق در پیشرفت و همچنین عملکرد نزدیک بین و نزدیک اندیشِ نظام سرمایه داری دارد.  به قول کارل مارکس، "تصّرف و تسخیر از طریقِ شیوه ی تولید سرمایه داری" در نهایت به چیرگیِ آشکار و جهانشمولِ سرمایه در جهان  و به مثابه ی رابطه ای درون ذاتی، به گونه ای یک پارچه و اجتماعیِ، دگرسانی می شود.  این بزنگاهِ بحرانی و کشتارگاه فراملی در گستره ی پاندمی کورونا، در نگاه نخست ممکن است پدیده ای طبیعی به نظر آید. اما بدونِ نگرشی ریشه ای و ملاحظه ی روش شناختی از پیشینه ی تاریخی انباشت فراملی سرمایه و تصّرفِ همه جانبه ی محیط زیست، باژگونی نظامِ اکولوژیِ، و دیگر اعمالِ سوداگرانه در معامله با طبیعت، عللِ این پاندمی قابل بیان نمی باشد. بنابراین، پاندمی کورونا براستی همزادِ تواَمان بحران ویرانگرِ اقتصادی و همچنین منشأ بحران فراگیر نفت در جهان در زمان کنونی است
:این گفتار شامل  سه بخش زیر می باشد

بحران سراسری نفت
و رابطه ی آن با از هم گسیختگی تمامیِ تأسیساتِ زنجیره ای عرضه و بازارهای متّصلِ بورس 

پاندمی کورونا و رویاروئی با "نامعلوم" در رابطه با وخامت و خطراتِ جانی در پهنه ی جهان 

بحران جهانی اقتصادی و نحوه ی انتشار و مکانیسم های آن

*********
************
شنبه 25 ژانویه 2020 - 5 بهمن 1398

طبقه ی کارگر ایالات متحده ی آمریکا و سیاست های ترامپ

با عبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی
*********


شنبه 18 ژانویه 2020 - 28 دیماه 1398
آرایش نظامی سرکوبگران در مقابل دانشگاه امیرکبیر ۲۴ دی ۱۳۹۸

بحث آزاد، نقدی به اوضاع سياسی اجتماعِی ايران و منطقه


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی


***************


شنبه 11 ژانویه 2020 - 21 دیماه 1398

"مقدمه ای بر"وجه تولید آسیایی
"The Asiatic Mode of Production; AMP"
و
 پیامدهای استبداد در عملكرد رژيم جمهوری اسلامی

با تراب ثالث

سردبیر نشریه ی کندوکاو از سال  1357 تا امروز 
و 
دبیر گرایش سوسیالیستی انقلابی از سال 1360 تا امروز 

و

 با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
@@@@ 

دوران کنونى - تراب ثالث

*******
در باره ی وجه توليد آسيايى - تراب ثالث

**********
ارزش نظريه ی  وجه توليد آسيايى و تاريخچه آن - محمد على خنجى


*******
*****

*****************
************
*******

شنبه 23 فوریه 2019 - 4 اسفند ماه 1397

 نقش راهپیمایی سه روزه ی کارزار زنان درچهلمین سالگرد 

خیزش زنان علیه حجاب اجباری 

  


با فریبا امیرخیزی 
 :از فعالین

*******

شنبه 1 دسامبر - 10  آذر

ادامه ی بحث

 جبر" انقلاب"

  با پویان 


 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

 عینّیت انقلاب و لزوم سازمان  اجتماعی
 چنان که می دانیم، اجزاء هر پدیده  هرگز به تنهائی انعکاس تمامی آن پدیده نمی باشند و نه به عنوان خصیصه ی ممتاز آن پدیده به شمار می آیند. عکس این قانون در علوم اجتماعی به "سفسطه ی ترکیب" معروف است، که در زبان انگلیسی آن را "فالاسیِ کامپوزیشن" می نامند. برای مثال، هیچ کس بدون ایجاد  یک جامعه ی مدرنِ اجتماعی تمی تواند به تنهائی "پرواز" کند، چون انسان پرنده نیست. اما پس از یک سلسله تحولات اجتماعی و سازمان اجتماعی تولید که به انقلاب صنعتی نیز می پیوندد، با اختراع هواپیما، تهیه ی سوخت مناسب، و تعلیم خلبانی، انسان قادر به پرواز می شود. این البته بدین معنا نیست که به اصطلاح جامعه پرواز می کند، بلکه این افراد جامعه اند که به این خصوصیات دستیابی پیدا کرده اند؛ و در نبود این چنین نهادها و تأسیسات اجتماعی و تکنولوژیک (یعنی در خارج از حیطه ی عملکرد این نهاد ها) همین افراد هرگز نمی توانسته اند به "پرواز" نائل آمده باشند. بدین ترتیب، مفهوم "کُل" موضوع کنش متقابل اجزاء خویش نیست، بلکه فاعل کنش در اجزاء نیز می باشد 
به نقل  از:
Levin, R. and R.  Lewontin (1985). The Dialectical Biologist. Cambridge, MA: Harvard University Press.
The fact is that the parts have properties that are characteristic of them only as they are parts of wholes; the properties come into existence in the interactions that makes the whole. A person cannot fly by flapping her arms, no matter how much she tries, nor can a groups of people fly by all flapping their arms simultaneously. But people do fly, as a consequence of the social organization that has created airplanes, pilots and fuel. It is not that society flies, however, but individuals in society, who have acquired a property they do not have outside society. The limitations of individual physical beings are negated by social interactions. The whole, thus, is not simply the object of interaction of the parts but is the subject of action on the parts.


***********************
*******************
***************
***********
*******

**********************

شنبه 8 دسامبر - 16  آذر


گفت و شنودی با

 با شهین نوایی


********

شنبه 17 نوامبر - 26  آبان

 جبر" انقلاب"

  با پویان 


 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

 عینّیت انقلاب و لزوم سازمان  اجتماعی
 چنان که می دانیم، اجزاء هر پدیده  هرگز به تنهائی انعکاس تمامی آن پدیده نمی باشند و نه به عنوان خصیصه ی ممتاز آن پدیده به شمار می آیند. عکس این قانون در علوم اجتماعی به "سفسطه ی ترکیب" معروف است، که در زبان انگلیسی آن را "فالاسیِ کامپوزیشن" می نامند. برای مثال، هیچ کس بدون ایجاد  یک جامعه ی مدرنِ اجتماعی تمی تواند به تنهائی "پرواز" کند، چون انسان پرنده نیست. اما پس از یک سلسله تحولات اجتماعی و سازمان اجتماعی تولید که به انقلاب صنعتی نیز می پیوندد، با اختراع هواپیما، تهیه ی سوخت مناسب، و تعلیم خلبانی، انسان قادر به پرواز می شود. این البته بدین معنا نیست که به اصطلاح جامعه پرواز می کند، بلکه این افراد جامعه اند که به این خصوصیات دستیابی پیدا کرده اند؛ و در نبود این چنین نهادها و تأسیسات اجتماعی و تکنولوژیک (یعنی در خارج از حیطه ی عملکرد این نهاد ها) همین افراد هرگز نمی توانسته اند به "پرواز" نائل آمده باشند. بدین ترتیب، مفهوم "کُل" موضوع کنش متقابل اجزاء خویش نیست، بلکه فاعل کنش در اجزاء نیز می باشد 
به نقل  از:
Levin, R. and R.  Lewontin (1985). The Dialectical Biologist. Cambridge, MA: Harvard University Press.
The fact is that the parts have properties that are characteristic of them only as they are parts of wholes; the properties come into existence in the interactions that makes the whole. A person cannot fly by flapping her arms, no matter how much she tries, nor can a groups of people fly by all flapping their arms simultaneously. But people do fly, as a consequence of the social organization that has created airplanes, pilots and fuel. It is not that society flies, however, but individuals in society, who have acquired a property they do not have outside society. The limitations of individual physical beings are negated by social interactions. The whole, thus, is not simply the object of interaction of the parts but is the subject of action on the parts.


************
**********
******************
**********************


 1387 شنبه 6 اکتبر2018 - 14 مهرماه 


دین، دولت و سکولاریسم


نه بي تخت شاهی بود دين به پای
نه بي دين بود شهريار ی به جای
دو بنياد و يك بر دگر يافته 
برآورده پيش خرد تافته
نه از پادشاه بی نياز است دين
نه بی دين بود شاه را آفرين
چنين پاسبانان يكديگرند
تو گويی كه در زير يك چادرند
نه اين زين نه ان زان بود بي نياز
دوانباز ديديمشان نيك ساز

ازآموزش های اردشير بابكان به پسرش شاپور

از شاهنامه فردوسی

گفت و شنودی با پویان


 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی*******

*******

شنبه هشتم سپتامبر2018 - هفدهم شهریور1397

 نقد تئوريک دين و بديل جمهوری اسلامی 


با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

فایل های صوتی 


اگر وجود مناسبات متضاد اجتماعی را  نقطه ی عزيمت خود قرار دهيم، سرچشمه ی اين تضاد اجتماعي چيزی نيست جز تضادهای درون ذاتی ناشی از مالكيت خصوصی بر أبزار توليد كه كار مزدی را بر اكثريت جامعه تحميل ميكند.  ولی از آنجا كه جامعه ايران فاقد تاريخ فرهنگي جوامع مدرن كه رفرميشن (دگرکونی) روشنگری و سكولاريسم را تجربه كرده اند و با توجه به اين مسئله كه در آن جوامع  پروسه  ی حق مالكيت از طريق "آزادی زنده" از نظر فلسفی توجيه شده  در اينجا با استناد به قرآن  و به صورت رزق مسلمانان توجيه ميشود   نتيجاتأن أفكار عمومی را به سلطه ی تفكرات دينی ميبايد هدايت كرد.
سرمايه داران ايران ، از آخوند گرفته تا پاسدار و بازاری دوام اوضاع موجود جهان وارونه  روزمره را در حفظ  اسلام  و " امت اسلامی" ميبينند
ولی از آنجا كه تضاد های مناسبات سرمايه داری درون ذاتی اند واز آنجا كه آگاهی از هستی اجتماعی  إنسان ها نشأت ميگيرد. در نتيجه  در اينجا ما با انساني مواجه ايم كه در پراكسيس نبرد طبقاتی به سوی خود اگاهی  فرهنگ دينی خود را هم به يدك ميكشد و در اين كشمكش است كه به سوژه ی دگرگونی نظام جمهوری اسلامی عينیت مييابد.

************
*********
******
****
***

  شنبه اول سپتامبر2018 - دهم شهریور1397 
گپی با شهریار دادور: شاعر و ترانه سرا

                          شعر و سیاست
شعر و فلسفه
شعر و ترانه                          
**********

 هجدهم  اوت  2018 
بیست و هفتم مرداد 1397
"مبارزه ی طبقاتی و انقلاب"

مبارزه طبقاتي چيزی نيست جز پراتيك هدفمند إنسان اجتماعی در توليد و بازتوليد زيست اجتماعی كه بصورت يك پراكسيس مولد عمل ميكند
اين پراکسيس در دو بعد متفاوت فعال است ، يك بعد زيست مادی را سازمان ميدهد وديگری زيست معنوی را كه به زيست مادی معنی ميدهد واين دو با هم يك كليت دياليكتيكی را ميسازند كه مضمون و محتوای روند تكامل زيست اجتماعی را تعيين ميكنند

با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

*****************
***************************

 یازدهم اوت  2018 
بیستم مرداد 1397
ادامه ی بحث

طبقه بندی انحرافات اجتماعیبا عبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی

********

 بیستو هشتم ژوئیه ی 2018 
ششم مرداد 1397

طبقه بندی انحرافات اجتماعی
با عبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی
طبقه بندی انحرافات اجتماعی 

خشونت  شخصی 
تجاوز و آزار جنسی  کودکان 
خشونت خانوادگی
 خود آزاری و انحراف رفتاری
اختلال روانی
 تمایلات جنسی
  تمایل به تن فروشی
 اعتیاد به مواد مخدر و الکل
   نابرابری و انحراف رفتاری
    انحراف رفتاری و جنایت

Categories of Social Deviancy :
1. Interpersonal Violence
2. Rape and Child Molestation
3. Family Violence
4. Self-Destructive Deviance
5. Mental Disorder
6. Sexual Orientation and Sex-Work Deviance
7. Drugs and Alcohol Deviance
8. Inequality and Deviance
9. Crime and Deviance ***************************

 بیست یکم ژوئیه 2018
سی ام تیرماه 1397

  "نقش تفكر دينی در فرهنگ ايرانيان"
ادامه ی بحث هفته ی گذشته


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

******

 چهاردهم ژوئیه 2018
بیست وسوم تیرماه 1397

  "نقش تفكر دينی در فرهنگ ايرانيان"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

تاريخ فرهنگي هر ملتي كه از نسلي به نسل ديكری به إرث ميرسد و با تسلط خود بر ذهنيت جامعه و افكار عمومي وكنش اجتماعي را سازمان ميدهد خود حاصل يك كشمكش تاريخی - فلسفي در مبارزه ی طبقاتی است كه در يك كليت ديالكتيكی شكل كرفته ، بدين معني كه در حركت واقعی جامعه طبقاتی با إنسان اجتماعی مواجه ايم كه تاريخ فرهنگی خود را نيز يدك ميكشد . با توجه به اين مسئله كه انديشه ی دينی به عنوان بخشی از تاريخ فرهنگی در بيان سوبژكتيو تضاد نقشی اساسی در پراتيك مبارزه ی طبقاتي بازي ميكند، نتيجتأ بررسي صرف ماترياليستی يعنی يك نقد تقليل-گرا قادر به توضيح وقايع اجتماعی بطور كامل نيست, نتيجتأ بررسی ونقد تاريخی فرهنگی ما امری ضروری در پروسه ی مبارزه ی طبقاتی است.

******************
هفتم ژوئیه 2018
شانزدهم تیرماه 1397
"با من چه کردی تو*؟ "


با شیوا جواد زاده
 :روانکاو
Psychoanalyst


در این جلسه به مطالب زیر پرداخته خواهد شد :
   - روانشناسی از کجا و چطور شروع شد.
   - فلاسفه و متفکرانی که به روانشناسی پرداختند.
   - تحول بزرگی که فروید با معرفی ناخودآگاه در روان انسان در تاریخ ایجاد کرد.
   - آیا به صرف آگاهی داشتن از ناخودآگاهی که فروید مد نظرش بود درمان اتفاق می افتد؟
   -  چرایی درمان نشدن  به صرف آگاهی داشتن .
   - قدرت ناخودآگاه و اضطرار به تکرار انسان در زندگی.
   - روش درمان و شفا یا رنج کمتر با روانکاوی مدرن. 

*****
******

   بیست و سوم ژوئن 2018 
سوم تیرماه 1397

;ستم ملی" و ضرورت توجه به تحولات مناطق ایران"
("معرفی نشریه‌ی "تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران)

تحرکات نظامی و اقتصادی عوامل نظام جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران به خصوص مناطق مرزی در دوره‌ی کنونی بسیار قابل توجه و تامل است. این رژیم سرمایه‌گذاری اطلاعاتی-امنیتی کلانی برای کنترل این مناطق جهت مدیریت هر چه سودآورتر غارت منابع این مناطق کرده است. رویکردی که در آن تنها چیزی که جایگاهی ندارد زیست و سرنوشت مردمان این مناطق است. اگرچه برخی مقامات حکومتی گاهی نسبت به امنیتی شدن حاشیه‌نشینی و گسترش فقر هشدار می‌دهند، اما سرنوشت مردم این مناطق و اکثریت کارگران و زحمتکشان به گونه‌ای غم‌انگیز با غارت فزاینده‌ی منابع طبیعی و زیستی این مناطق گره خورده است و این منابع هدف اصلی مال‌اندوزی سرمایه‌داران مستقر است که از حمایت گسترده‌ی مذهبی، سیاسی و نظامی حکومتی هم برخوردارند

*******
نهم تیرماه 
*********

 بیست و ششم خرداد 1397 
2018 شانزدهم ژوئن
"گفت و شنودی درباره ی " انحراف اجتماعی 
  با
 عبدی جواد زاده
  استاد جامعه شناسی در آمریکا


انحراف اجتماعی، بررسی و مطالعه ی رفتار انحرافی است و نه بررسی افراد با رفتار غیر متعارف، که به عنوان "افراد منحرف" از آنان نام برده میشود. همانطوری که میدانیم" افراد منحرف" به خودی خود وجود ندارند! این مسئله  بستگی  به چگونگی شکل گیری اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنایی و فرهنگی این اشخاص دارد. در حالی که برخی افراد، گاه و بی گاه  رفتاری که دال بر انحراف اجتماعی  میشود از خود  بروز میدهند ولی این رفتار همیشگی اشان نیست .  همین افراد در مواقع دیگر، رفتاری کاملا منطقی، قابل قبول و حتی رفتاری نمونه از خود نشان میدهند. نمونه ی این افراد را در مورد اشخاصی میبینیم که  که در زمینه های مذهبی سیاسی و فرهنگی سرمشق جامعه و یا حتا قهرمان ما هستند ولی متاسفانه، با تعجب و ناباوری رفتار انحرافی و  ناهمگون  آنان  به ویژه رفتار رهبران مذهبی، سیاسی و یا فرهنگی را آشکارا می‌بینیم.  در این گفتگو به تعاریف مختلف "انحراف اجتماعی" و طرح  چند نظریه در این مورد خواهیم پرداخت


Social deviancy is the study of deviant behavior, not deviants. Because "deviants," the way we know it, do not exist. Depending on how their social, political, criminal, cultural, and religious institutions have been constructed. While some people engage in what may appear to be frequent acts of deviant behavior, they do not do so all the time. These same individuals also exhibit acceptable, even ideal, conforming behavior at other times. On the contrary, we can see this often within people we look up to when we are surprised, as well as disappointed, when our religious, political, or cultural leaders and heroes, who have otherwise led what appear to be exemplary lives worthy of emulation, fail to be non-deviant all of the time. This talk is contributed to many definitions of social deviancy and a few theories on the subject.

*******

********

*********
 دکتر نورایمان قهاری
*****
هما مرادی


متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان

***
****

نژاد و نژاد پرستی

با عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی
********

   نوزدهم خرداد 1397 
2018 نهم ژوئن

"سلطه ی(هژمونی) طبقاتی و نقش دین"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی


بعد از نزديك به چهل سال از حاكميت جمهوری إسلامی ، نه نقد دين به عنوان ایدئولوژی حاكميت به گفتمان مسلط اجتماعی تبديل شده و نه بحث پيرامون شيوه ی نقد دين ميان فعالان اپوزسيون عموميت يافته است. البته منظور از نقد، نقدی ایدئولوژيك است كه در بر گيرنده ی فلسفه ی اسلام و هم چنين عملكرد آن در نظام سرمايه ی جهانی است نه فحاشی های رايج روزمره

*****
"گزارشی کوتاه در مورد "تغییر دولت اسپانیا


با مهدی ایزد یار

*******
2018 دوم ژوئن 
شنبه دوازدهم خرداد 1397 
*********

نوزدهم مه می 2018
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1397 
ديدگاه موشه پوستون در نقدی بر ديدگاه ماركسيسم سنتی"  
"بر سرمايه 

 با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی


********

********

شنبه 15 اردیبهشت 1397 
2018 پنجم ماه مه "گفت و شنودی درباره ی " فمینیسم 
  با
 عبدی جواد زاده
  استاد جامعه شناسی در آمریکا
هدف از این گفتگو و شنود بررسی نظرات گوناگون، در رابطه  با  مقوله ی  فمینیسم و نظام سرمایه داری است
در سال های نخست جنبش آزاد سازی زنان، بحث بر سر روابط فمینیسم، سرمایه داری و مارکسیسم بود.  توجه به مقوله ی کار، فمینیسم را به فمینیسم هژمونیک یا جریان اصلی فمینیسم در ایالات متحدۀ آمریکا تبدیل کرد؛ پشتیبانی کلی از "برابری" توسط فمینیست ها که می توانست در خدمت زنان باشد، با تغییر سیاست های کلان سرمایه، در خدمت به نیازهای نظام سرمایه داری جهانی منجر شد. امروزه روز، فمینیسم با انتقاد نابسامان از نئولیبرالیسم، مسائل مربوط به طبقه و نژاد را رها کرده است و به همین علت انگیزشی ساختاری برای جهانی شدن سرمایه محسوب می شود. فمینیسم آمریكایی در جلب زنان طبقه ی متوسط بسیار موفق بوده است، اما با منافع شركت هایی که بی رحمانه بیشتر زنان جهان را مورد سواستفاده یا حاشیه قرار می دهند، همسو می شود و جشن می گیرد. در این گفت و شنود  به مشکلات کنونی زنان   و اینکه آیا فمینیسم امروز می تواند برخی از این مشکلات  را  حل کند  پرداخته خواهد شد 


      با حضور     
   و 
هما مرادی


متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان

********


شنبه بیست وپنجم فروردین 1397 

2018 چهاردهم آوریل

نقد وبررسی فرآيند، پراتيك و خودآگاهی اجتماعی


با پویان
*******


بیست وششم اسفندماه 1396
 هفدهم مارچ 2018

  " کشتار دانش آموزان در فلوریدا و مسئله ی حمل اسلحه  درآمریکا"
  

با دکترعبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی

Gun Violence

*********

نوزدهم اسفند1396 
2018 دهم مارچ
 با آستی پیروتی

"دختران خیابان انقلاب"


*******


      دوازدهم اسفندماه 1396
 سوم مارچ 2018
****
"ايدئولوژی، آزادی، سكولاريسم ، دموكراسی ...
نقد وبررسی"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 


و فعال سياسی
******
*******
 دهم فوریه ی 2018- بیستم بهمن ماه 2018
;"میزگرد"دموکراسی شورایی
"ماهیت سیاسی، چگونگی شکل گیری و نحوه ی سازماندهی"

******

شنبه 20 ژانویه 2018، 30 دی ماه 1396
(2)خروش از درون و شکست سکوت
    ادامه ی بحث هفته ی گذشته 

:با  پویان 

عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی

@@@@@@

*******


شنبه 13 ژانویه 2018، 23 دیماه 1396
خروش از درون و شکست سکوت


:با  پویان  
عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
و
 همایون ایوانی
زندانی سیاسی سابق

خيزش متهورانه ی  توده هاي مردم كه از ژرفاي زندگي عيني انان نشئت گرفته، نويد شكست سكوت مرگ باري است كه ساليان دراز بر هستي اين مردم سايه افكنده ، اين خيزش كه با شعار نان و ازادي به خيابان امده داراي ماهيتي كاملأ متفاوتي است ، مؤلفه هاي نوين ان وسعت و راديكاليسم انقلابي است كه بي مهابا کلیت نظام جمهوريا
 اسلامي را نشانه گرفته و  این خود اغاز يك پايان را نويد ميدهد، 
  بهمين علت كليه جناح هاي رژيم از طيف به اصطلاح، إصلاح طلبان داخلي و برون مرزي گرفته تا اصول گرايان سراسيمه، كه ناقوس مرگ خودرا شنيده اند هراسان و سراسيمه در پي مقابله با ان برآمده اند ، ابتدا  طبق معمول سنواتي سعي در بي اعتبار كردن ان امكان سركوب همه جانبه را تدارك ديده اند.


ولي به گواه تاريخ شايد اين ددمنشان در لحظه قادر به سركوب اين خيزش دلاورانه باشند ولي شعله هاي اين آتشفشان از اعماق شرايطي عيني برخاسته كه خاموش شدني نيست و تا به زباله تاريخ سپاردن كليت حاكميت جمهوري إسلامي هم چنان شعله وَر خواهد ماند.

*******


شنبه 13 ژانویه 2018، 23 دیماه 1396
خروش از درون و شکست سکوت


:با  پویان  
عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
و
 همایون ایوانی
زندانی سیاسی سابق

******

شنبه 25 آذر 1396: 16 دسامبر 2017

 یاران در باره علی اشرف درویشیان سخن میگویند

  "یاران در باره علی اشرف درویشیان سخن میگویند "سازمان پرایم و گفتمان سیاسی و اجتماعی در نظر دارند برنامه ای جامع در باره علی اشرف درویشیان ترتیب دهند . در این برنامه تلاش خواهد شد به زندگی ، فعالیت ومبارزه علی اشرف درویشیان آنطوری که شایسته وی باشد پرداخته شود

یاران و همراهان نزدیک او که درزمان آزادی و زمان زندانی بودن او همراهش بودند دراین برنامه حضور خواهند داشت

بزودی تمامی اطلاعات و نحوه برگزاری این برنامه از طریق سازمان پرایم و سایت گفتمان سیاسی اجتماعی در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت

از عزیزان خواهشمندیم هر چبزی : نوشته ، خاطره ، عکس ، فیلم که از علی اشرف درویشیان را اختیار دارند به آدرس ایمیلی که به همین منظور درست شده ارسال کنند   

:آدرس ایمیل


با آرزوی پیروزی . عقاب آمستردام . ۴ نوامبر ۲۰۱۷

***********

شنبه 18 آذر 1396: 9 دسامبر 2017

 :مبارزه و مقاومت در زندان
ادامه ی بحث
(2)
 گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق 

مبارزه ، مقاومت و زندان  : تاریخ بیداری ملت ها همیشه با نگاهی به چگونگی دریافتی از پروسه ی عملی کسانی بوده که در جریان تولید، به مبارزه و مقاومت دست یافته اند . برای روشن شدن این پروسه ی مبارزه در ایران، میخواهیم  شرایط مردم ایران را در دو رژیم  : پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی  مورد توجه قرار بدهیم . اینکه در رژیم سلطنتی چه بود که مردم به مخالفت و مبارزه مسلحانه  برخاستند و در زندانها دست به  مقاومت زدند، و  بعد از آن شرایط چه بود که باز هم مردم در مقابل رژیم اسلامی تا مرحله ی مقاومت مسلحانه اقدام و در زندانها هم این مقاومت را تا سرحد عالی نشان دادند

*******

*******

شنبه 11 آذر 1396: 2 دسامبر 2017

 :مبارزه و مقاومت در زندان
(1)

 گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق 

مبارزه ، مقاومت و زندان  : تاریخ بیداری ملت ها همیشه با نگاهی به چگونگی دریافتی از پروسه ی عملی کسانی بوده که در جریان تولید، به مبارزه و مقاومت دست یافته اند . برای روشن شدن این پروسه ی مبارزه در ایران، میخواهیم  شرایط مردم ایران را در دو رژیم  : پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی  مورد توجه قرار بدهیم . اینکه در رژیم سلطنتی چه بود که مردم به مخالفت و مبارزه مسلحانه  برخاستند و در زندانها دست به  مقاومت زدند، و  بعد از آن شرایط چه بود که باز هم مردم در مقابل رژیم اسلامی تا مرحله ی مقاومت مسلحانه اقدام و در زندانها هم این مقاومت را تا سرحد عالی نشان دادند


********
*******

شنبه 27 آبان 1396: 18 نوامبر 2017

4- تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیک
با دکتر عبدی جواد زاده


***********************

شنبه 20آبان  1396: 11 نوامبر 2017


 گزارشی از گردهمایی"راه پیمایی زنان" در دیترویت، آمریکا   

گزارشی از گردهمایی  بیش از ۵۰۰۰ شرکت کننده در نخستین کنوانسیون " راه پیمایی زنان " در دیترویت امریکا.  آخرین کنفرانس بزرگ زنان در امریکا  ۴۰  سال پیش در سال ۱۹۷۷ در هوستون  بر گذار شد. حضور زنان ایرانی و 
 موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون

با 

الهه امانی 

********

شنبه 13 آبان 1396: 4 نوامبر 2017

3- تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیکبا دکتر عبدی جواد زاده

********

*****
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

شنبه 6 آبان 1396: 28 اکتبر 2017

2- تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیک
با دکتر عبدی جواد زاده

********

شنبه  22 مهرماه 1396: 14 اکتبر 2017

با دکتر عبدی جواد زاده

فریاد زنده


 برنامه ای جدید 

با *******

شنبه  15 مهر 1396: 7 اکتبر 2017

«پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در کردستان عراق : واکنش ها و راه کارها»

وضعیت مردم کرد در خاورمیانه و نتایج رفراندم در کردستان عراق 

با
 بهرام رحمانی

فریاد زنده


 برنامه ای جدید 

با 
********

شنبه 8 مهرماه  1396 : 30 سپتامبر 2017


"ما کیانیم؟"
"گفتگویی با علی دروازه غاری  «فعال سیاسی، زندانی 
سیاسی سابق و استاد دانشگاه در آمریکا"

در کودکی فقرعامیانه بود

در کودکی فقرعامیانه بود. به هر آنجا که مینگریستم همه مانند خودمان بودند. مادر لباسهای بچه های بزرگتر را وصله کرده، تن کوچک ترها میکرد.کفشهای دو شماره بزرگتر از پایمان عادی بودند، چرا که عمرشان (با اتکا به وصله کردنشان) عمر لباسهایمان را نمیکرد.
 دوره دبستان را در دبستان "یتیمان جعفری" در کوچه باغ انگوری میدان اعدام تهران را تمام کرده و دوره متوسطه دبیرستان را در دبیرستان شهر ری قبول شده به رشته ریاضی وارد شدم. در دوران متوسطه با کتابهای "صمدبهرنگی" ،بهروز دهقانی" و "حمید مومنی" آشنا شدم. با فرهیخته ی بزرگی بنام "دکتر نورالدین فرهیخته" آشنا شدم که ذهن خرافات مذهبی مرا پاک کرد. در همین دوران با فعالین سیاسی و نویسندگانی چون "علی اشرف درویشیان" و "منصوریاقوتی" و دیگرانی آشنا شدم. کلاس دهم دبیرستان را ول کرده وارد کار شدم ولی توسط همان سیاسیون شبانه به درس خواندن مشغول شدم. کتاب های ممنوعه خواندن، کارهای هنری و حواشی با سیاسیون، همراه کار برای در آمد معاش زندگی دوران بلوغ و جوانی را به خود مشغول کرد.
درهمان سالها برنده اول فیلم فستیوال جوانان مراکز رفاه خانواده تهران شدم. جایزه ای با شمایل کاغذ تزیین شده ای بر دیوار مرکز رفاه حانواده محل بدلیل تهیه کننده نصب شد.من اما چیزی عایدم نشد. همان سال نوشته ای درباره هنر متاثر از خسرو گلسرخی برای چاپ به کانون پرورش فکری کودکان بردم. به جای محمد قاضی، سیروس طاهباز آنرا خواند و همانجا از من خواست که از شرش راحت شوم، چرا که آن نوشته سرم را به بار خواهد داد. محترمانه از من هم خواست که جمله "نیما یوشیج" را که از گزمه ها و تیغ برششان سخن گفته بود را حذف کنم.
دانشگاه رفتنم  را دیری نپایید. "عبدالکریم سروش" و"ستاد انقلاب فرهنگ  اسلامی" مرا همچون دیگران با اردنگی و بدون دلیل اخراج کردند. دیری نپایید که من هم همراه هزاران جوان دیگر رهسپار "اوین" شدم ولی با ذکاوت عزیزی (که خود بعد ها اعدام شد) شش ماه بیشتر زندان نماندم. بار دوم که به سراغم آمدند میدانستم که باید به بیرون بخزم. این نیز خود داستان دیگریست.
زندان،شکنجه و آزار انسانها را از یاد برده بودم تا آنکه خاطره ای در کتابی مرا به خود آورد و از آن زمان به بعد من هیچگاه نمیتوانم گذشته خود را فراموش کنم. بیست و اندیست که در آمریکا زندگی میکنم و در یکی از دانشگاههای آمریکا تدریس میکنم.
زندگی ی گذشته من در من بیدار شده است. مجموعه ای از خاطرات زندان را جمع آوری و آنها را به انگلیسی ترجمه کردم. مقالات و داستانهای کوتاه متعددی نوشته ام. زندگی خودم را صرف نوشتن، کمک کردن به پناهندگان سیاسی و ثبت تاریخ جنایات رژیم اسلامی کرده ام. چند سالی است که سرگرم مصاحبه و تهیه فیلم مستندی با خانواده های زندانیان سیاسی هستم تا شاید با کمک عزیزانی مثل شما بتوانیم تاریخ آنها که با ما زجر کشیدند را به ثبت برسانیم.  
******

********

جمعه  7 مهرماه  1396 : 29 سپتامبر 2017

پخش زنده
 هفتمین گردهمایی سراسری در باره
 کشتار زندانیان سیاسی در ایران از هانوفر آلمان


زمان های پخش زنده ی  برنامه :  به وقت اروپای مرکزی 

 روز جمعه ۲۹ سپتامبر از ساعت 20.00 تا ۲۲.۰۰ -

 روز شنبه ۳۰ سپتامبر از ساعت ۱۵.۰۰ تا ۱۹.۳۰ - 

 روز یکشنبه اول اکتبر: در صورت آمادگی و استقبال شرکت کنندگان بعدا اعلام میکنیم

شنبه 1 مهرماه  1396 : 23 سپتامبر 2017

نشستی با دست اندرکارانهفتمین گردهمآیی سراسری درباره ی
 "کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران“

*****
*******
******
.تاریخ  و موضوع این گفتگو بعدا اعلام خواهد شد

 گفتگو با 

الهه امانی 


******

شنبه  25 شهریور 1396: 16 سپتامبر 2017
با دکتر عبدی جواد زاده

******

شنبه  28 مرداد 1396: 19 آکست 2017

*******
شنبه 24 تیر ماه 1396: 15 ژوئیه 2017

تروریسم حکومت اسلامی ایران و تشدید دعواهای جناحی
و 

فشارهای آمریکا و متحدانش بر آن!با بهرام رحمانی
فعال سیاسی

*****
**************
شنبه 31 تیر ماه 1396 : 22 ژوئیه 2017
ادامه ی  بحث

سند 2030  یونسکو و جمهوری اسلامی ایران

********
شنبه 14 مرداد 1396 : 5 اوت 2017
بعدا اعلام خواهد شد

************

شنبه 24 تیر ماه 1396: 15 ژوئیه 2017

تروریسم حکومت اسلامی ایران و تشدید دعواهای جناحی
و 

فشارهای آمریکا و متحدانش بر آن!با بهرام رحمانی

**********

شنبه 17 تیر ماه 1396: 8 ژوئیه 2017
بررسی جامعه شناسانه ی پروسه ی  رای دادن در ایران

با دکتر عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی
رای دادن در هر حکومتی اصولا به موجودیت آن حکومت،  حقانیت، رسمیت و ثبات میبخشد.
 شرکت  ایرانیان هر 4 سال یکبار درپروسه ی  انتخابات مسئله ی قابل ملاحظه ای است که 
 البته دلایل مستدل اجتماعی - سیاسی برای این امر وجود دارد
 با توجه به اوضاعی که در چندین دهه ی اخیر در ایران و در سایر نقاط دنیا شاهد آن بوده ایم، تحت شرایط مستبدانه ی  موجود، به نظر نمیرسد که مردم به سه دلیل عمده ی زیر  بتوانند به، اهداف اجتماعی - سیاسی خود را از طریق "انتخابات" دست بیابند.
1. تمرکز قدرت تنها در دست تعداد معدودی واجد شرایط است.
2. تنها تعداد معدود افراد واجد شرایط  قادر به شرکت در مذاکرات تعیین کننده هستند.
3. به ندرت احقاق حقوق و پیشرفت های  سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی، در اینگونه انتخابات 
.صورت گرفته است
  برای بازدید از اسلاید های بحث دکتر عبدی جوادزاده در 
مورد انتخابات در ایران، اینجا کلیک کنید 

*******
شنبه 10 تیر ماه 1396: 1 ژوئیه 2017

به مناسبت روز جهانی پناهجویان 
گفتگویی با احمد پوری درباره ی پناهجویان

پزشکان بدون مرز سال قبل در چنین روزی، در اقدامی بی سابقه، بخاطر اعتراض به سیاستهای شرم آور پناهنده ستیز اتحادیه اروپا، کمک مالی کشورهای اروپایی رد کردند!قرارداد اروپا و ترکیه قراداد شرم آوری است که حقوق پناهندگی را نقض می کند. 

*****
**********
**************

شنبه 3 تیر ماه 1396 : 24 ژوئن 2017

سند 2030  یونسکو و جمهوری اسلامی ایران 
 گفتگویی با 

الهه امانی 

سند  2030 یونسکو چیست؟ در مفاد آن به چه مواردی اشاره شده است؟
چرا دبیر شورای عالی آموزش  و پرورش جمهوری اسلامی، علیرغم این که این سند از سال 2015 توسط یونسکو(UNESCO) برنامه ریزی شده است،  از توقف اجرای این برنامه گزارش داده است؟  چه هراسی از این سند وجود دارد که به جای این، به دستور خامنه ای ، اجرای "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"  که در دوران احمدی نژاد تدوین شده، در دستور کار قرار گرفته شده است؟

******

********


*******

شنبه 6 خرداد 1396


شنبه  27 ماه مه 2017

گفتگو با ناصر مهاجر

نویسنده ، پژوهشگر وفعال سیاسی 

******
********
شنبه 30 اردیبهشت 1396
شنبه  20 ماه مه 2017

تاریخچه ای مختصر از مبارزات کارگران کردستان در سه دهه گذشته 

وضعیت کنونی جنبش کارگری در کردستان

راهکارهای متشکل شدن کارگران در کردستان و رابطه اش با جنبش سراسری کارگران در ایران

با
 فرهاد شعبانی
:عضو کمیته ی مرکزی کومله
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 
*******
شنبه 23 اردیبهشت1396   
شنبه  13 ماه مه  2017
  گفتگو با دکتر عبدی جوادزاده


**********
شنبه 16 اردیبهشت 1396
شنبه  6 ماه مه 2017

:سیاست نئولیبرالی ترامپ" 

"سیاست داخلی در آمریکا و سیاست خارجی در خاور میانه
*******
شنبه 19 فروردین 1396
شنبه  8 آوریل 2017
 وضعیت کردستان

با فرهاد شعبانی
:عضو کمیته ی مرکزی کومله


سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

*************

شنبه 11 فروردین1396 
شنبه  1 آوریل 2017

آزادى بيان، حقوق مولف، سند تاريخى تئاتر
گفتگویی با جمیله ندایی
بازیگرو کارگردان تئاتر، فیلمسازوفعال جنبش زنان

@@@@جمیله ندایی تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبا و مدرسه تلویزیون و سینما در تهران و سپس در مدرسه سینما لندن انجام داد. در پاریس تز خود را درباره زن در سینمای ایران به پایان رساند. فعالیتهای هنری وی عبارتند از بازیگری و کارگردانی تئاتر و سینما، بازیگری، برنامه سازی و تهیه برنامه رادیویی . وی همچنین منتقد هنر، تئاتر، سینما، ادبیات و از موسسین آتلیه تئاتر، کارگاه نمایش، سینمای آزاد میباشد.
جمیله ندایی در دفاع از حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان فعال است

 معرفى يك سند تاريخى تئاتر


كتاب نسخه كار متن نمايشنامه شهر قصه نوشته بيژن مفيد را سال گذشته ويراستارى كرده ام .
 اين كتاب يك سند تاريخى محسوب ميشود چون حاوى ياد داشتهاى نويسنده بر متن است .
عكسهاى صحنه هاى نمايش از اجراى اصلى و اسناد ديگر مثل پوسترنمايش و بروشور هاى اولين اجراها درين كتاب جمع آورى شده است.
متن نمايش و اجراى نمايش حكايت ذهنيت يك دختر جوان و رؤياها و نگاهش به اجتماع دور و براست. اين نمايش در پنجاه سال اخير تنها نمايشى ست كه با تماشاگر چند نسل رابطه برقرار كرده است.
درين معرفى مشكل نوشتن نمايشى کاملاً متفاوت و اجراى روش جديد در تئاتر مدرن .ايران را معرفى ميكنم.
من جميله ندايى شاهد و همكار و همراه و بازيگر اصلى نمايش بوده ام.»

جمیله ندایی
********
*****
****

شنبه 5 فروردین 1396 
شنبه  25 مارس 2017
گفتگو با بهرام رحمانی

 «فشارها مداوم جمهوری اسلامی ایران بر خانواده های اپوزیسیون و تبعیدیان»
بهرام رحمانی
برای بازدید از فیس بوک بهرام رحمانی اینجا کلیک کنید

!«بهرام رحمانی: سخنی با دوست و هنرمند عزیزمان «شاهین نجفی»

****


***


شنبه 28 اسفندماه 1395
شنبه  18 مارس 2017

نگاهی به اسکار
سینما، تجارت، هنر و اسکار


نگاهی به اسکار
سینما، تجارت، هنر واسکار
  از: بصیر نصیبی
*تاریخچه اسکار به اختصار
* شیوه انتخاب فیلم در اسکار
*آیا اسکار هیچگاه یک رویداد صرفا هنری بوده است؟
* اسکار به فیلمهای غیر انگلیسی زبان از چه سالی   باب شد
*چقدر باید هزینه کرد تا فیلمی برای ارزیابی پذیرفته شود؟
* چه هنرمندانی علیه اسکار حرکت کرده اند؟
*دلال های اسکار  در اروپا چه وظایفی دارند ؟
*بعد از انقلاب مقامات ج. الف چه نظری در باره اسکار واهدافش داشته اند؟
*چگونه شد که اعضای آکادمی اسکار به ج. الف  و در دوره احمدی نژاد سفر کردند ؟
 *مقدمات  اهدای  نخستین اسکار به ج. الف  چگونه فراهم شد؟
* اعضای آکادمی تمایلشان به کدام حزب  امریکایی است؟
*چرا امسال اسکار خارجی  از همه سالها  رسوا تر شد؟
.......و
****
شنبه 21 اسفندماه 1395
شنبه  11 مارس 2017

انتخابات پیش روی هلند و پیوند آن در وقایع کنونی جهان 
(رشد نئوفاشیسم)


بعد از برکزیت ( خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا ) آیا نکزیت ( خارج شدن هلند از اتحادیه اروپا ) در راه است؟ 

پانزده مارس یعنی 5 روز دیگر انتخابات هلند است! اولین انتخابات در اروپا بعد از انتخاب شدن دونالد ترامپ! به نظر خیلی از تحلیل گران نتایج انتخابات هلند در انتخابات سایر کشورهای اروپایی تاثیر بسزایی خواهد داشت!... سئوال اساسی برای همه خبرنگاران و سیاستمداران این استکه آیا پنج روز دیگر نکزیت به واقعیت خواهد پیوست؟ 
خیرت ویلدرس تابحال در هیچ بحث انتخاباتی با سایر رهیران احزاب شرکت نکرده است! او درست مثل دونالد ترامپ ترجیح میدهد بطور مستقیم از طریق تویتر با هوادارانش ارتباط برقرار کند!
به همین دلیل هلند از همین حالا به مرکز توجه خبرنگاران جهان تبدیل شده است!...
برنامه انتخاباتی "حزب آزادی" هلند برخلاف تمام احزاب در یک صفحه نوشته شده استبزبان دیگر حزب آزادی برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند برنامه ریزی دقیق و روشن کردن استراتژی و تاکتیک های ضروری برای رسیدن به این خواسته ها نیستتنها شعارهای احساساتی است که توده ها را بسوی خیرت ویلدرس جلب می کندخوشبختانه چند تا از پروفسورهای بنام هلند جرئت کرده اند او را فاشیست بنامند و در باره او مقالاتی منتشر کرده اند... در هلند مثل معرفی هست که می گویند حیوان را بنامش باید صدا کرد. درنهایت تاسف هیچ سیاستمداری تابحال حرئت نکرده است این حیوان را بنام خودش صدا کندخیرت ویلدرس بسیار باهوش تر و خطرناکتر از دونالد ترامپ است...
25% هلندیها رای نمی دهند چرا؟جواب جوانی 24 ساله این است: هرگز رای نداده ام زیرا هیچ فرقی نمی کند به سوسیال دمکرات رای بدهی یا به لیبرالها بعد از تشکیل دولت فرقی با هم ندارند...بحران سیاسی، اقتصادی، نظامی، فاشیستی، فرهنگی، اخلاقی در سطحی باورنکردنی در اغلب کشورهای جهان حاکم است!...
در انتخابات پیش رو برای نخست وزیر شدن، رقابت شانه به شانه بین دو حزب راست افراطی است! حزب لیبرال به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند و حزب آزادی به رهبری خیرت ویلدرس!
جهان به کجا می رود؟


برای بازدید از فیس بوک احمد پوری اینجا کلیک کنید
********
****
شنبه4 مارس 1395
 ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای سیاسی و اجتماعی آن

(قسمت دوم)

  با 


*****
*****

شنبه7 اسفند ماه 1395 : 25  فوریه2017 

چشم انداز اعتراضات مردمی به آلودگی هوا و قطع آب و برق در خوزستان 

گفتگو با پژمان رحیمی: فعال سیاسی
****

*****

  با 
فایل های  صوتی
 ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای سیاسی و اجتماعی آن
2-18-2017

(قسمت اول)

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****


ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان


به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگانسروده ی سعید سلطانپور


زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها

تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان

به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید

زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان

پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

مطلبی از سرژ آراکلی

سرژ آراکلی
*********
 به یاد عبدالله اندوری 

عبدالله اندوری (سحری) بارش را بست و رفت . . .!

 سرژ آراکلی


عبدالله اندوری

این خبر غیر منتظره ای بود که محمد علی معتدل دوست عزیزم و از رفقای همزنجیر و هم جرم[1] در گروه موسوم به "گروه خرم آبادی"[2] چندی پیش برایم فرستاد. او نیز این خبر را از بیژن فرهنگ آزاد همپرونده ی عبدالله دریافت کرده بود.
با دریافت خبر، چهره ی متین و مهربان عبدالله و یاد مانده هایی که از او داشتم اندوه بر پیشانیم نشاند.


*******

Work by Bina Picked up Worldwide

                                                Man smiling

Distinguished Research Professor of Economics Cyrus Bina recently published "Homecoming to Nostalgia: The Inauguration of Donald J. Trump." The piece has been picked up by outlets around the world, including The BulletRadical Political Economy, and Radical Notes.
**************

Homecoming to Nostalgia:


                            ********

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment