Monday, December 22, 2014

عبدی جواد زاده- اسلايد های سخنرانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

Paltalk

View all  ---> all Languages---> Iran 

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

_____________________________


شنبه 31  ژانويه

روابط ايران و آمريکا پس از خرداد 1392 

مذاکرات ایران و آمریکا از ماه می سال 2003، آغاز و با وجود فراز و نشیب های بسیار، تا به امروز ادامه داشته است. محور اصلی این مذاکرات بر محدود ساختن قابلیت‌ها و تو سعه ی امکانات انرژی هسته ای‌ ایران و از سوی دیگر کاستن و حتا متوقف کردن تحریم های اقتصادی از طرف آمریکا و اتحادیه‌ ی اروپا بر ایران بوده است.
به نظر می‌رسد که این مذاکرات، پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران (خرداد 1392)، با چشم انداز دستیابی به نتايج مفید برای هر دو طرف، شتاب بیشتری یافته است.
نتایج دلخواه هر یک از دو طرف چیست؟ عوامل مؤثر سیاسی، اجتمأعی و اقتصادی در این مذاکرات کدامند؟ و پرسش ها ی دیگری که در جلسه ی روز 31 ژانویه 2015، گفتمان سیاسی اجتماعی، به بررسی آن خواهیم پرداخت. 

اسلايد های سخنرانی


اسلايد #1


اسلايد#2اسلايد # 3


اسلايد #4


 اسلايد #5 


 اسلايد #6


اسلايد # 7

_________________

27 دسامبر

آیا جدايی دين از دولت در خاورميانه امکان پذيراست؟گفتگو 

با

 عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی

در چند سال اخیر، جهان شاهد خیزشِ مردم خاورمیانه برای زیر سوال بردن دولت های استبدادی منطقه بوده است. در اين  خیزش ها  مردم خواستار برابری، عدالت، آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و دستیابی به فرصت های اقتصادی بوده اند. در حالیکه تقاضای برقراری حکومت سکولار، خواست اولیه ی چنین جنبش های اجتماعی و انقلابی نبوده ولی‌ ناخشنودی های اصلی موجود‌، ناشی از  خواست مردم برای پایان دادن به دولت های استبدادی و در نهایت ایجادِ دولتی سکولار بوده است. لازم به یادآوری است که جدایی  دین از دولت، نقطه ی اختلاف دین باوران و  مذهبی های افراطی در خاورمیانه نیز بوده و هست.


ااسلاید های سخترانی

1 اسلاید شماره


2 اسلاید شماره
 3 اسلاید شماره
4 اسلاید شماره
 5 اسلاید شماره
 6 اسلاید شماره7 اسلاید شماره

8  اسلاید شماره
9  اسلاید شماره
9  اسلاید شماره


 10 اسلاید شماره11  اسلاید شماره

12 اسلاید شماره


13 اسلاید شماره
14  اسلاید شماره

15  اسلاید شماره
16  اسلاید شماره
____________________________________________________

4 اکتبر

بررسی‌ جامعه شناسانه ی تأثير اسلام و اعتقادات اسلامی
در فرهنگ سیاسیِ ایران و مصر. 

با

 عبدی جواد زادهدر این گفتگو، ریشه‌های عمیق فرهنگ اسلامی موجود در فرهنگ سیاسی دو کشور ایران و مصر، بررسی‌ خواهد شد. تفاوت‌های جامعه شناسانه ی موجود در ايران و مصر با بررسی نتایج  جنبش ها و قیام‌های اجتماعی  بهتر نمایان می شود. به طور مثال  مقايسه ی نتايج انقلاب ۱۹۷۹ در ایران و قیام ۲۰۱۲ در مصر


فايلهای صوتی
*******************************

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment