Monday, January 14, 2013

جمعه 19 ژانویه خاورمیانه و مدل ترکیه

گفتمان سیاسی اجتماعی

جمعه 19 ژانویه


****************************************

خاورمیانه و مدل ترکیه

با

لیلا دانش

فایلهای صوتی

1    2      3       4 

در جهان عربِ بحث‌های تازها‌ی در مورد آینده خاورمیانه دامن زده است. غرب و آمریکا در پی‌ این هستند تا با یافتن آلترناتیوی که مورد پسند خودشان باشد بر مسیر تحوّلات در این منطقه تاثیر بگذارند. عطف توجه به سنت اسلامی و مدل اسلامی ترکیه در این راستا مورد توجه جدی قرار گرفته است. آیا اسلام می‌‌تواند با انعطاف هایی خود را با موازین دموکراتیک انطباق دهد؟ آیا مدل ترکیه می‌‌تواند سرمشقی برای باقی‌ خاورمیانه باشد؟ اینها سوالاتی است که در مقاله

"خاورمیانه و مدل ترکیه

 مورد بحث قرار گرفته است

********************************************


No comments:

Post a Comment