Wednesday, July 1, 2020

شنبه 4 ژوییه -14 تیرماه در گفتمان سیاسی اجتماعی برنامه نخواهیم داشت

گفتمان سیاسی اجتماعی

 8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران،  2 بعداز ظهر نیویورک : زمان برنامه

*******شنبه 4 ژوییه در گفتمان سیاسی اجتماعی برنامه نخواهیم داشت   
...پرواز
***************شنبه 11 ژوییه 2020 - 21 تیرماه 1399

"!!کوید-19 با ما و روابطمان چه کرده"

با شیوا عبدی زاده

روانکاو
*************************************

شنبه 27 جون- 7 تیر ماه
هستی و اگاهی ، كنكاشی در جنبش طبقه ی كارگر

با پویان
 "عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج  و فعال سیاسی" 


در اينكه هستی اجتماعی انسان ها اگاهی آنان را ميسازد شكی نيست. ولی چگونه هستِی ای؟ هستی ای كه تحت تاثير مكانيسم های مناسبات توليد سرمايه دارانه از خود بيگانگی و شئی وارگی را باز توليد ميكنند و زمينه ی اجتماعی پذيرش عواملي از قبيل ايدئولوژی ، فلسفه و دين را جهت بقای نظام سرمایه داری توجيه ميكنند، يا هستی كه در پراكسيس مولد با نقد درون زای جامعه ی سرمايه داری در جهت شناخت و نفی آن آ گاهی را شكل ميدهد كه محتوای امر مبارزه ی طبقاتی را در تمام سپهر اجتماعی جامعه بعنوان يك آلترناتيو عملی حيات ميبخشد ! 

فایل های یوتیوب/ صوتی

بخش-1        بخش-2           بخش-3          بخش-4 

******

*******

https://goftemanse.blogspot.com/2020/06/20-31.html
**************
فریاد زنده -1
برنامه ای با مهدی ایزدیار
*************************
فریاد زنده-2
برنامه ای با مهدی ایزدیار
*************************
فریاد زنده-3
***********************

شنبه 20 جون - 31 خرداد 

ادامه ی بحث 

"تکوین نظام سرمایه داری در ایران"
 با 
پویان
 "عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج  و فعال سیاسی" 
فایل های یوتیوب/صوتی

بخش یکم      بخش دوم         بخش سوم

نظام های سرمايه داری موجود در جهان سرمايه داری امروز اگر چه بطور كلی تابعی از بنيادهای ساختاری اين نظام يعنی قانون ارزش ، كار مزدی وحقوق مالكيت اند   ولی در ساختار نظام سياسی گوناگونی وجود دارند، اين تفاوت ها هر كدام حاصل تكوين ديالكتيك كليتی است كه در پروسه ی تاريخ و با توجه به زمينه های عينی وهم چنين عوامل ساختاری رو بنائی از قبيل سياست ، ايدولوژی ، مذهب وفرهنگ در جوامع مختلف شكل گرفته و بدين ترتيب شاهد دولت های "مدرن " عقب افتاده ، خود كامه و شبه فاشيستی هستيم.
تاريخ تكوين سرمايه داری در امريكا با كشتار وحشيانه بوميان و برده داری عجين شده و اين تركيب در فرآيند خود هم اعمال خشونت بنيادی را بعنوان يك شيوه ی برخورد نه تنها در سياست بلكه بعنوان يك پديده ی اجتماعی نهادينه ساخته و آن را باز توليد ميكند ، خشونت سازمان يافته  ی پليس ريشه در اين ساختار دارد و حل ان با مجازات چند فرد پليس به هيچ وجه حل نخواهد شد ،
نظام سرمايه داری جمهوری اسلامی اگر چه از نقطه نظر يك جامعه  ی سرمايه داری، نظامی است كه بطور ارگانيك در نظام جهانی سرمايه داری عينیت يافته ، ولی از نقطه نظر حاكمين سياسي پروسه ی  متفاوت را در شكل گيری خود طی كرده و بهمين دليل بار سياست ، ايدولوژيك و فرهنگ  را با خود به دوش ميكشد ، جامعه ای كه عليرغم مبارزات طولانی و بی امان خود جهت كسب ازادی، عدالت اجتماعی و دموكراسی در چهارچوب يك جامه ی  مدنی دست نيافته و همچنان فاقد نهاد های يك جامعه مدنی كه پيش شرط يك دولت "مدرن" ميباشد  و حاصل اين پروسه نظام های ارتجاعی اعم از نظام پهلوی و نظام كنونی است. 
 با توجه به رشد تضاد های درون زا  حاصل  از نظام سرمايه داری و بحران های آن، امروزه آالترناتيو دولت  "مدرن" با ابعاد شناخته شده  ی موجود در تنها امری در كاهش تضادهای عينی حاصل از نظام سرمايه داری نيست .هم چنين از نقطه نظر تاريخی امری
 نا ممكن است، بهمين دليل فراهم كردن ابزاری  جهت دكرگونی ساختار اجتماعی توليد در جهت توليد بدست مولدان و اجتماعی كردن ثروت اجتماعی از جمله ابزار توليد  به مثابه  ی بديلی عينی ميبايد در افق ديد ما باشد!
***************
تکوین نظام سرمایه داری در ایران
(فایل های یوتیوب/ صوتی :( قسمت اول 
 بخش یکم              بخش  دوم            بخش سوم  

******
شنبه 13 جون و 24 خرداد 
"جنبش خود جوش اخیر در آمریکا: رهبری وپیامد های آن" 

:گفت و شنودی با
 عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی  
پویان : عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج  و فعال سیاسی 

فایل های یوتیوب/صوتی


اعتراضات و تظاهرات مردم در خیابان ها در آمریکا و سراسر دنیا  از بیش از دو هفته پیش تا به حال بدون وقفه ادامه داشته است!

در این مدت جهان شاهد حضور فعال هزاران نفر ازمردم آمریکا وسایر کشور های دنیا در خیابان ها در اعتراض بر علیه  نژاد پرستی و خشونت پلیس بوده است!

در حالی که این اعتراضات  مردمی دامنه ی بیشتری پیدا میکند، مسائل اجتماعی دیگر مانند اختلاف های طبقاتی ، مسائل مهاجرین و نابرابری ها ی اجتماعی بیشتر نمودار میشود!

اين جنبش چه دستاوردي خواهد داشت؟ آیا این جنبش پایدار خواهد ماند و يا كنترل آن و تبديل اش به نيروئي در چهارچوب حفظ وضعيت كنوني امكان پذير است؟


آیا این جنبش تاثيري هر چند اندک در مسائل نژادی، نژاد پرستی و چگونگی عملکرد پلیس در آمریکا خواهد گذاشت و مهم تر از همه این جنبش توسط چه كسانی و چگونه  رهبری خواهد شد؟

Recent Spontaneous Protests; Consequences and Leadership!


Protests starting in the US, and eventually globally, have been going on relentlessly for a few weeks! 

The world witnessed thousands of Americans and other nations with strong commitment and contention against racism and police brutality!


As these sentiments gathered force, other social problems, class issues, immigrant issues, and overall, social injustice issues began to surface!


What can this movement achieve? Can the movement be sustained and turned into a social force contenting withe status quo?

Will this movement make a dent in the issues of race and racism in America and reform the police force? And more importantly, who is now leading the  movement?

**********
شنبه 6  جون-17 خرداد
تکوین نظام سرمایه داری در ایران

 با 
پویان
 عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج  و فعال سیاسی 
@@@@@
 فایل های یوتیوب/ صوتی 

 بخش یکم              بخش  دوم                  بخش سوم    
نظام های سرمايه داری موجود در جهان سرمايه داری امروز اگر چه بطور كلی تابعی از بنيادهای ساختاری اين نظام يعنی قانون ارزش ، كار مزدی وحقوق مالكيت اند   ولی در ساختار نظام سياسی گوناگونی وجود دارند، اين تفاوت ها هر كدام حاصل تكوين ديالكتيك كليتی است كه در پروسه ی تاريخ و با توجه به زمينه های عينی وهم چنين عوامل ساختاری رو بنائی از قبيل سياست ، ايدولوژی ، مذهب وفرهنگ در جوامع مختلف شكل گرفته و بدين ترتيب شاهد دولت های "مدرن " عقب افتاده ، خود كامه و شبه فاشيستی هستيم.
تاريخ تكوين سرمايه داری در امريكا با كشتار وحشيانه بوميان و برده داری عجين شده و اين تركيب در فرآيند خود هم اعمال خشونت بنيادی را بعنوان يك شيوه ی برخورد نه تنها در سياست بلكه بعنوان يك پديده ی اجتماعی نهادينه ساخته و آن را باز توليد ميكند ، خشونت سازمان يافته  ی پليس ريشه در اين ساختار دارد و حل ان با مجازات چند فرد پليس به هيچ وجه حل نخواهد شد ،
نظام سرمايه داری جمهوری اسلامی اگر چه از نقطه نظر يك جامعه  ی سرمايه داری، نظامی است كه بطور ارگانيك در نظام جهانی سرمايه داری عينیت يافته ، ولی از نقطه نظر حاكمين سياسي پروسه ی  متفاوت را در شكل گيری خود طی كرده و بهمين دليل بار سياست ، ايدولوژيك و فرهنگ  را با خود به دوش ميكشد ، جامعه ای كه عليرغم مبارزات طولانی و بی امان خود جهت كسب ازادی، عدالت اجتماعی و دموكراسی در چهارچوب يك جامه ی  مدنی دست نيافته و همچنان فاقد نهاد های يك جامعه مدنی كه پيش شرط يك دولت "مدرن" ميباشد  و حاصل اين پروسه نظام های ارتجاعی اعم از نظام پهلوی و نظام كنونی است. 
 با توجه به رشد تضاد های درون زا  حاصل  از نظام سرمايه داری و بحران های آن، امروزه آالترناتيو دولت  "مدرن" با ابعاد شناخته شده  ی موجود در تنها امری در كاهش تضادهای عينی حاصل از نظام سرمايه داری نيست .هم چنين از نقطه نظر تاريخی امری
 نا ممكن است، بهمين دليل فراهم كردن ابزاری  جهت دكرگونی ساختار اجتماعی توليد در جهت توليد بدست مولدان و اجتماعی كردن ثروت اجتماعی از جمله ابزار توليد  به مثابه  ی بديلی عينی ميبايد در افق ديد ما باشد!
***************
************
*********
شنبه 30  مه-10 خرداد

گفت و شنودی در مورد: رومینا اشرفی - قیام  و اعتراض در سراسر آمریکا نسبت  به قتل  جورج فلوید درمینیاپولیس - مینه سوتا 

پویان: عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج  و فعال سیاسی 
کیومرث عزتی: نویسنده و فعال مسایل کارگری 
     عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی  
 علی دروازه غاری: استاد دانشگاه و فعال سیاسی


فایل های یوتیوب/صوتی


*****

«من هم نمی‌توانم نفس بکشم»

پاییز بود
قطره‌های خون را بر کف خیابان دیدم
و لابه‌لای نیزارهای ماهشهر
موج می‌زد و
دیدم نمی‌توانم نفس بکشم

از بلندای آبی آسمان
تن‌های جوان را دیدم 
که پاره پاره 
بر زمین می‌افتادند و
نتوانستم نفس بکشم

داس
گندم‌زاران را 
از خون رومینا
رنگین کرد

آری «من هم نمی‌توانم نفس بکشم»

«ش.احمدی»******
...رومینا
...دوباره دختری شد کُشته در شب 

دختر و داس 

 سروده ای از شهریار دادور  

دوباره آن حدیث کهنه نو شد
دوباره شاخه ی یاسی درو شد
دوباره تیغه ی داس از کمینگاه
بر عشق ِ دختری مُهر گرو شد

دوباره دختری شد کشته در شب
دوباره شرحِ عشقی  مُرد بر لب
دوباره غیرت ِ مردانه گُل کرد
دوباره میلِ عشقی مُرد بی تب

دوباره رسم آن زنده به گوری
به تکرار آمد از آیات ِ نوری
دوباره حُکم مردانه عمل کرد
به داسی در شب از شب های کوری

دوباره زن کُشی از در درآمد
به حکم دین ، علاج از خنجر آمدـ
ـ که : زن مایملک مرد است و جز این
ـ نباشد : چونکه از پیغمبر آمد

دوباره جامعه سرگرم خویش است
به کار و عادت ِ هر روزه بیش است
به عادت بگذرد از قتل یک  عشق
چو عشق از جانب ِ زن ، ننگِ کیش است

برای زمزمه با خویش در شب
نوشتم این ترانه ی گُنگ بر لب :
ـ دوباره دختری شد کُشته در شب
دوباره میل ِ عشقی مُرد بی تب
دوباره تیغه ی داس از کمینگاه
بر عشقی شد فرو در ساکت ِ شب
دوباره . . .
دوباره ....
دو......با....ره !

شهریار دادور ـ استکهلم
27 می 2020

7 خرداد 1399 
*********
*****
دو کار از آیدا پایدار 
آیدا پایدار

آیدا پایدار
دو کار از آیدا پایدار 
**************
!قاتل اصلی رومینا حکومت اسلامی و فرهنگ مذهبی و مردسالاری حاکم آن بر جامعه است
 بهرام رحمانی 
*******
"موسیقی در مورد " استثمار نیروی کار در طول تاریخ
دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
او در ابتدا این ترانه  را در یک فستیوال موسیقی محلی اجرا کرد. وی قصد داشت  نام این کار را " اولین درس درباره ی تاریخ نیروی کار" بگذارد
سپس تصمیم گرفت نامش را به "تصنیف  پرولتاریا ” تغییر دهد!  اما به پیشنهاد 

...پیت سیگر و خوانندگان دیگر این کار را به "شکوه  و افتخار"  تغییر داد

***************
!!سلفی بچه ها
*********
*******************

********
شنبه 23  مه-3 خرداد 
"رابطه ی تئوری و پراتیک"
با کیومرث عزتی  
نویسنده و فعال سیاسی

دردو مقاله ی زیر از زاویه  ی معینی به نقد وضعیت  پرداخته میشود.
دونوع جهانبینی در انسان ها عملکرد دارند:
1ـ جهانبینی ای که «من» را انسان ارزیابی می کند و به دنبال کنشرفتارهای تاریخی جاری می شود.
2ـ جهانبینی ای که تسلیم نظم موجود شده است وبرای لقمه نانی به همه چیز تن درمی دهد و در بهترین حالت واکنشرفتار دارد. 
و


ادامه ی مطلب 


*********************

شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست:


 الهه امانی


******
شنبه 16 می 2020 - 27 اردیبهشت 1399

 «شیوع کورونا و تاثیر آن بر وضعیت زنان در ایران و جهان»
با فریبا امیرخیزی
"کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان"

فایل های یوتیوب/ صوتی

بخش-1      بخش-2      بخش-3        بخش-4
************
سروده ای ازغادت السمان
خوانش: آرنیکا 

************
کاری از گلرخ جهانگیری
********


چرا؟....   Why?.. Tracy Chapman

****
:سروده ای جدید از مجید نفیسی
"دو برادر"
"به یاد سعید" 
ادامه ی مطلب
*******
***********
به مناسبت روز مادرآگوست ۲۰۰۲-الکساندریا، مینه سوتا
*************
آخرین اطلاعات در مورد تعداد تلفات کورونا

Covid-19 - اطلاعات در مورد  ویروس  کورونا
********
 نهم ماه مه  2020- بیستم اردیبهشت  1399
پاندمیِ کورونا، بحران سرمایه "
"و سقوط  ناگهانی قیمت نفت در جهان
با دکتر سیروس بینا
استاد ممتاز دانشگاه مینه سوتا، عضو سابق کنفدراسیون و
 دبیر سابق سازمان سراسری 19 بهمن در آمریکا 

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1      بخش-2

بخش-3                بخش-4

بر کسی پوشیده نیست که جامعه ی بشری در تمامی جهان اکنون در چنگال ویروس کورونا و عوارض ناشی از آن دست و پا می زند.  این فاجعه اما، ریشه هائی بس عمیق در پیشرفت و همچنین عملکرد نزدیک بین و نزدیک اندیشِ نظام سرمایه داری دارد.  به قول کارل مارکس، "تصّرف و تسخیر از طریقِ شیوه ی تولید سرمایه داری" در نهایت به چیرگیِ آشکار و جهانشمولِ سرمایه در جهان  و به مثابه ی رابطه ای درون ذاتی، به گونه ای یک پارچه و اجتماعیِ، دگرسانی می شود.  این بزنگاهِ بحرانی و کشتارگاه فراملی در گستره ی پاندمی کورونا، در نگاه نخست ممکن است پدیده ای طبیعی به نظر آید. اما بدونِ نگرشی ریشه ای و ملاحظه ی روش شناختی از پیشینه ی تاریخی انباشت فراملی سرمایه و تصّرفِ همه جانبه ی محیط زیست، باژگونی نظامِ اکولوژیِ، و دیگر اعمالِ سوداگرانه در معامله با طبیعت، عللِ این پاندمی قابل بیان نمی باشد. بنابراین، پاندمی کورونا براستی همزادِ تواَمان بحران ویرانگرِ اقتصادی و همچنین منشأ بحران فراگیر نفت در جهان در زمان کنونی است
:این گفتار شامل  سه بخش زیر می باشد
بحران سراسری نفت و رابطه ی آن با از هم گسیختگی  تمامیِ تأسیسات زنجیره ای عرضه و بازارهای متّصلِ بورس 

پاندمی کورونا و رویاروئی با "نامعلوم" در رابطه با وخامت و خطراتِ جانی در پهنه ی جهان 

بحران جهانی اقتصادی و نحوه ی انتشار و مکانیسم های آن*

****
اسلاید های بحث دکتر سیروس بینا 
*****************
نفت، کوید - 19  و بحران اقتصادی جهانی

مقاله ای جدید از دکتر سیروس بینا
*****************
**************
**********

***************
مطالب قبلی از سیروس بینا 
********
*******************


گرامی باد اول ماه می روز جهانی كارگر


امسال در شرايطی أين روز تاريخی را برگزار ميكنيم كه جهان در بحرانی عميق بسر ميبرد، بحراني كه ويروس كرونا ميزان عمق و وسعت 
آن را بشدت تشديد كرده و به همين علت شاهد نابرابری های اقتصادی ، اجتماعی در ابعاد وسيع در سراسر جهان هستيم
أين بحران در مدت كوتاهی چهره ی رسوای مناسبات سرمايه داری را بطور عريان به نمايش گذاشت.  كار گزاران جهان سرمايه داری از ترامپ گرفته تا بولسانارو و روحانی - علی رغم پيامد های مرگ بار كرونا يك صدا و بی شرمانه  صحبت از هر چه زود تر بگردش افتادن چرخه ی توليد ميكنند. از ديگر ويژگی هاي ديگر اين بحران اين بود كه چرخه ی توليد بدون حضور کارگران و زحمت كشأن امكان پذير نيست و خود بيان کننده ی  قدرت طبقه ی  كارگر جهاني است كه قادر است ناقوس مرگ سرمايه داری را بصدا در آورد، شايد امروز   اين گفته ی ماركس "كارگران جهان متحد شويد" بيش از هر زمان ديگر مصداق دارد

گرامی باد روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر 

طرحی از آیدا  پایدار

*******
******
شنبه 25 آوریل 2020- 9 اردیبهشت 1399
 بحران کنونی وجنبش های اجتماعی   

با پویان
، عبدی جواد زاده و کردی

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1          بخش-2        بخش-3         بخش آخر

 برای دیدن اسلاید های بحث عبدی جواد زاده اینجا کلیک کنید 

******
شنبه 18 آوریل 2020- 30 فروردین 1399

 "بحران کرونا و برخی پیش بینی های اجتماعی-اقتصادی آن" 

Post Covid-19: Some Socioeconomic Predictions


با دکتر عبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی
@@@@@
 فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1       بخش-2      بخش-3 

طی ۴۰ سال گذشته و پس از آن برخی سران کشورها نظیر  رونالد ریگان و مارگارت تاچر پیوسته  سیاستهای نئولیبرال را در سراسر جهان به کار بسته اند و همواره اکثر کشورهای جهان موجب تسهیل  این جنبش  به سوی سیاست های نئولیبرالی بیشتر و گسترش آن تحت لوای جهانی شدن  بوده اند.  طی  دهه های اخیر بخش عظیمی از جمعیت جهان اعم از  توسعه یافته و در حال توسعه  شاهد پایمال شدن حقوق سیاسی خود کاهش قدرت اقتصادی و از بین رفتن حقوق کار خود بوده اند
همچنان که کشورها  سیاستهای خصوصی سازی خود را اجرا می کنند به تدریج   نیزاز مسوولیتهای اجتماعی، سیاسی و  اقتصادی خود کاسته اند. در طی این تنزل نئولیبرال ها می خواستند آرزوی خود را به تحقق بپیوندند تا با این عمل نقش دولت را کوچک شمرده و گفته ی خود را به کرسی بنشانند
با این حال امکان تغییر وجود دارد .تنها در عرض چند هفته ما ناظر ایده های اقتصادی و سیاسی ای بوده ایم که به طور جدی مورد بحث قرار گرفته اند .ایده هایی  که در گذشته  مورد بی توجهی واقع شده  و کمتر به انها پرداخته اند مانند مراقبت بهداشت جهانی بسیار رادیکال، ارائه ی جدی  دستمزد معیشتی  ، مداخله دولت جهت اسکان بی خانمان ها، مراقبت اطفال و ایده های بی شمار دیگر که موجب  برابری بیشتر می گردند و این تنها آغاز جریانی  است که طی ماههای بعد بطور فزاینده ای گسترش خواهد یافت
*******

For the past 40 years or so, with heads of states such as Ronald Reagan and Margaret Thatcher, neoliberal policies have been relentlessly implemented around the globe. Invariably, most states in the world facilitated this move inching toward more neoliberal politics and expanding under the banner of globalization. During these decades a very large portion population of the world, both core and periphery (developed and developing), have seen their political rights perish, their economic prowess diminish, and their labor rights disappear.
As states implement privatization policies they have gradually decreased in size taking on less and less social, political, and economic responsibilities. Through this shrinkage, neoliberals wanted to see their wish come true to shrink the government to the point where they can, “drown in a bathtub.”   

There is however, a change. In just a few weeks, we’ve seen political and economic ideas seriously discussed that had previously been dismissed as too radical Universal healthcare, implementation of a serious living wage, government intervention to house the homeless, universal childcare, and many more ideas creating a more equality. This is just the beginning of a process that will expand exponentially in the ensuing months.

***************
ادامه ی مطلب 
*******************

شنبه 11 آوریل 2020- 23 فروردین 1399

"فاجعه ی کشتار کرونا"

 امری طبیعی یا پدیده ای اجتماعی است؟


بي شك كارگران، زحمتكشان، تهيدستان، آوارگان و پناهندگان بيشترين قربانيان اين فاجعه اند. آیا اين امر بخودی خود دليلی بر اجتماعی بودن أين پديده نيست ؟

با پویان 
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی درخارج و فعال سیاسی  

فایل های یوتیوب / صوتی

بخش-1         بخش -2         بخش - 3
********
********
با درودی گرم
مبارزه کرد، مبارزه میکند و مبارزه خواهد کرد.
بودم ، هستم و خواهم بود.
عزیزان
 در خطی از زمان شاهد نبرد پنهان و آشکار سرمایه با قشر وسیعی از زحمتکشان جامعه بشری هستیم . این نبرد بارها و بارها تکرار شده و خواهد شد تنها صورت ظاهری آن هر دفعه عوض میشود.امروزه ویروس کوید ۱۹ که به کرونا هم معروف شده، بی عملی دولتهای سرمایه رابه چالش و کنکاش کشیده و زندگی اجتماعی را به زندگی فردی و خانه نشینی تبدیل کرده و در ظاهر غنی و فقیر را به یک چشم نگاه میکند،به خونخواری و کشتار ادامه میدهد و چه بسا بازدارنده ای هم مقابل خود نمیبیند .در شرایط فعلی شاید ضرورتی باشد که به دوران پسا کرونا بیاندیشیم.در بی عملی و نداشتن راه چاره ای ممکن و در حد توان ، شاید دیگر بهانه ای قابل قبول نباشد.
همانطوری که چندی پیش در اطاق گفتمان سیاسی و اجتماعی کوتاه به این مهم پرداختم و آمادگی کلیه دست اندرکان این اطاق را برای دریافت پیشنهادات کلیه عزیزان اعلام کرده و مطمئن هستم که همبستگی و امید و راه کار را باهم میتوانیم بسازیم.
همکار اطاق ایران گفتمان سیاسی و اجتماعی،
شهباز
آمستردام . ۱۱ آپریل ۲۰۲۰      
***********

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 


آموزش استفاده از پلتاک جدید

*******
شنبه 4 آپریل 2020-16 فروردین 1399
"بحران كرونا يا بحران جهان سرمايه داری؟"

با پویان 
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی درخارج و فعال سیاسی  

زمانی که ما بر این بحران جهانی غلبه کنیم، دو گزینه ی محتمل فردای سرنوشت بشریت را تعیین خواهد کرد. نخست، بعد از بحران، یا بر تعداد نظام های فرا اقتدارگرا، مستبد و بی رحم تر از گذشته نسبت به  جان و مال انسان ها افزوده می شود و یا با همت و مقاومت توده ی مردم در سراسر جهان، بازسازی بنیادین نظام های حاکم در جهت بهتر شدن شرایط زندگی انسان آغاز می گردد


Noam Chomsky

@@@@@

فایل های یوتیوب/ صوتی 

بخش -1          بخش -2        بخش -3

***************

چند کار مشترک

مهاجرانی چون من

نهمین سالروز

گفت و شنودی با علی دروازه غاری و پویان 

CORVID-19

ویروس کورونا -علایم و راه کارهای پیشگیری در گسترش آن 

با علی دروازه غاری 

فعال سیاسی- زندانی سیاسی سابق و استاد دانشگاه

و

رو در رويی نظام جهانی سرمايه با بحران كرونا، و چشم انداز های پيش رو! ؟


با پویان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی درخارج و فعال سیاسی  


مقابله با ويروس كشنده ی كرونا، عليرغم منشا آن كه ألبته در جای خود  حايز اهميت است، از نقطه نظر جامعه ی بشری به طور كلی وظيفه ی عاجل ماست، در اين رابطه نظرات و راهبری های پزشكان و متخصصان دور انديش از اهميت والأیی برخوردار است. ولی متاسفانه در جهان سرمايه داری كه امر كسب سود و انباشت بی وقفه متعيين هر واكنش در برخورد با بحران هاست، نتيجتا دولت ها با توجه به ساختار آنها همواره در مواجهه با بحران ها اولويت سياست هاي خود را در درجه ی اول درحفظ  نظام كنونی و روابط اجتماعي توليد سرمايه دارانه آن سازماندهی ميكند، و ألبته آن را بيشرمانه با منافع مردم توجيه ميكند
 امروزه جامعه ی بشری با بحرانی هولناك دست به گريبان است.  مبارزه با اين بحران در بطن خود زمينه هايی عينی برای مقابله با نظام سرمايه داری را در ابعادی جهانی متبلور ساخته، حفظ محيط زيست، جان إنسان ها يا حفظ نظام سرمايه داری انتخاب با ماست كدام يك ؟؟؟

*******

 چگونگی پیشرفت ویروس کرونا تا ساعت 7:36 شب  روز بیست و هفتم مارچ به وقت غرب آمریکا
"چگونگی پیشرفت کروید"

 ارقام بالا بر اساس آمار دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز، نشان 
میدهد  که  تعداد افراد مبتلا در آمریکا در عرض سه روز دو برابرشده است. در بالا نمودار چگونگی تغییر این ارقام درهفت کشور آمریکا، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایران دیده میشود
*******
Covid-19 - اطلاعات در مورد  ویروس  کرونا
********

  درکانال  تلگرام گفتمان سیاسی اجتماعی

*********

از  ما - برای شما

 اجرای سمفونی نهم بتهوون - توسط ارکستر سمفونی روتردام

:از ما برای شما
همه ی ما  در صدد آنیم که خود را با واقعیت کنونی وفق داده  و در جستجوی راه حل هایی به منظور  حمایت از یکدیگر باشیم. نیروهای خلاق نیز در این زمینه  یاری می رسانند.  بیایید به گونه ای دیگر بیاندیشیم و خلاقیت خود را جهت همبستگی مان به کار بریم. چرا که اگر در کنار هم باشیم پیروزی از آن ماست
From us, for you;
We’re adjusting to a new reality and we’ll have to find solutions in order to support each other. Creative forces help us, let’s think outside of the box and use innovation to keep our connection and make it work, together. Because if we do it together, we’ll succeed.
******
نیل دیاموند و کووید-19

.نیل دیاموند سهم خود در پیشبرد جلوگیری از شیوع ویروس کورونا را ادا میکند. او روش خلاق جدیدی برای این کار پیدا کرده است. او شعر آهنگ مشهور خود (سویت کارولین) را برای استفاده به این منظور تغییر داده که با کلیک کردن روی لینک میشنوید
Neil Diamond is doing his part to promote steps to prevent the spread of the Coronavirus – and he found a creative way to do it. Diamond changed the lyrics to his iconic hit "Sweet Caroline" for a musical PSA about the virus.
*************


نوروز 1399طرح:  کاری از آنتونی
نوروز 1399
**********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی