Tuesday, May 25, 2010

برنامه های ماه جون

گفتمان سياسی اجتمايی
جون 5
گفت و شنودی با مسلم منصوری فيلم ساز و بصير نصيبی پژوهشکر فيلم و سينماگر
در مورد
فيلم" آخرين کلام " زندگی احمد شاملو
وکارنامه سينمايی شاملو

بگو نه به اعدام

بگو : اعدام نه
شعر : شهریار دادور
آهنگساز : شاپور باستان سیر


بگو : اعدام نه !

اگر چه مرگ توجیهات فراوانی برای ستاندن زندگی دارد و اگرچه ما همواره بنا را بر این گذاشته ایم که هر کاری کردی در تقابل با عملی ست که رخ داده است و اگر چه در این
مقابله جویی " چشم دربرابر چشم " از روزگاری بس دراز توجیه گر خشونتی بوده است که تاریخ انسانی بر دوش می کشد و اگر چه به ویژه در کشور ما موقعیت های سیاسی و به تبع اولی حکومت کنندگان توجیه گران اصلی این خشونت بوده اند وبا دستاویز قراردادن عقلانیت ، مذهب و عقاید و فرهنگ در حذف و نابود کردن فیزیکی مخالفان خود اصلی ترین نقش را داشته اند ، اما اعتراض علیه اعدام و سردی تمام بار احساسی و خشونت کریه پنهان در این عمل به واکنشی تبدیل نشده است تا امکان حس ِ زندگی و زنده بودن را درشرایطی انسانی به وجود آورد . اگرچه ما نیز می پذیریم که در یک مبارزه ی عریان و رو در رو و به ویژه ی در آن هنگام که دشمن شمشیر اش را از رو بسته است تعیین کننده ی هر عمل آن وضعیتی ست که حاکم است ، اما بر این باورنیز هستیم که دهنیت اعتراض علیه حکم اعدام به روزمره گی زندگی در میان ما راه نبرده است

اعدام ، کشتن ونابود کردن انسان توجیه پذیر نیست ! به هیچ بهانه ای نباید امکان زندگی را از دیگری گرفت . اعتراض علیه اعدام وبه ویژه در مورد مخالف خوان سیاسی باید گسترش یابد !

رژیم جمهوری اسلامی درایران سفاکانه ترین و بی رحمانه ترین و ضد انسانی ترین ارزش ها را با توجیه برقراری عدالت و مقابله ی به مثل بر مردم اعمال می کند . مخلفان خود را اعدام
می کند ، سنگسار می کند و اگر به هر بهانه در این امر موفق نشود انسانی را از منزلت و موقعیت انسانی اش با به کارگیری پست ترین روش ها و ضدانسانی ترین ارزش ها به تحقیر می کشد !

ما این حس را داشته ایم که در مسئولیت پذیری خود نسبت به حق زندگی ، ابراز آزاد عقیده
ودر پی آن عمل اجتماعی هر انسانی خود را ابراز کنیم و بر این باوریم که ذهنیت اعتراض بر علیه حکم اعدام و سلب زندگی از دیگری ، باید به امری روزمره تبدیل شود تا هیپچ توجیه زمینی و آسمانی برای از میان بردن زندگی کارگر نباشد .
علیه حکم اعدام و علیه ماشین سرکوب و حاکمیت انسان کش جمهوری اسلامی اعتراض باید کرد . اعتراض عیله اعدام را به امری روزانه باید تبدیل کرد و با هر صدا که داریم بلند بگوییم :
اعدام نه . . . اعدام نه

شاپور باستان سیر ـ شهریار دادور
استکهلم ـ 21 ما می 2010

Sunday, May 23, 2010

شنبه 29 می
" تاثيرمها جرت بر روابط خانوادگی ايرانيان در محيط خارج"
گفت و شنودی با احمد پوری
فعال حقوق پناهندگان

Friday, May 21, 2010

مرحله ای نوين در پحران سرمايه داری


مرحله ای نوين در بحران سرمايه داری
يونان حلقه ضعيف شده کدام طبقه خواهد شد
قسمت سوم
در گفتمان
2می2
فرهاد فردا
فايل های صوتی
1 2 3 4
مرحله ای نوين در بحران سرمايه داری
يونان حلقه ضعيف شده کدام طبقه خواهد شد؟
قسمت دوم
می 15
1 2 3 4 5


مرحله ای نوين در بحران سرمايه داری
يونان حلقه ضعيف شده کدام طبقه خواهد شد؟
قسمت اول
می 8
1 2 3 4 5