Monday, May 22, 2017

نمایشکاه کتاب تهران: بدون سانسور- با تینوش نظم جو

شنبه 6 خرداد 1396 با ناصر مهاجر

گفتمان سیاسی اجتماعی

******************

شنبه 6 خرداد 1396
شنبه  27 ماه مه 2017

گفتگو با ناصر مهاجر
نویسنده ، پژوهشگر وفعال سیاسی 
به مناسبت انتشار 
"راهی دیگر"

 در بود و باش چریکهای فدایی خلق ایران


فایل های یوتیوب / صوتی

@@@@@@

   دوستان گرامی برای آگاهی از نظرات دیگر شخصیت های سیاسی و آکادمیک که در ویژگی این مقطع از تاریخ پراهمیت جنبش ما، به خصوص در زمینه ی "بود و باش"چریکهای فدائی خلق ایران، پژوهش کرده اند، توجه شما را به مطالب زیراز دکتر سیروس بینا  جلب میکنیم

برای بازدید از لیست کتاب ها ، مقالات و سخنرانی های دکتر سیروس بینا اینجا کلیک کنید

************

گفتمان سیاسی اجتماعی

Friday, May 5, 2017

ملی کردن نفت، کودتای سیا، و کاریکاتورهای ضّد مصدق - قسمت دوم: دشمنان خارجی


گفتمان سیاسی اجتماعی


**********


"دور است سَرِ آب ازین بادیه هشدار/تا غول بیابان نفریبد به سرابت"

تاریخ انجام مصاحبه: دسامبر۲۰۱۴

تاریخ انتشار:ژوئن ۲۰۱۷


ملی کردن نفت در چهارچوب جنبش مشروطه، کارتل بین المللی نفت و بند ناف سیاست خارجی آمریکا در دوران "جهان آمریکا"، کودتا، مراجعت شاه، و امپریالیزه کردن نفت
بخش اول – نکاتی چند در تکمیل مطالب قسمت نخست
الف: مقایسه احمدی نژاد و غنی نژاد دو روی یک سکه در ویژگی بذل و بخشش نفت و چرائی این که غنی نژاد نئولیبرال از احمدی نژاد "پادگانی" بسی خطرناک تر است
ب: نکته ای در چپ ستیزی جمهوری اسلامی - چرا عناصر نئولیبرال در داخل کشور در لفاف بازار و عناصر قدیمی و طرد شده  در خارج کشور در استتار "دموکراسی" و "حقوق بشر" خود را عرضه می کنند؟ بعبارت دیگر، دلیل عمده ی این همه پشتک و واروی به اصطلاح سیاسی همانا ماسکی است عامه پسند جهت اختفای  چهره ی چپ ستیزان اولترا راست و در نهایت فاشیست
پ: نکته ای در افشاء چپگرایان متمایل به نظر تروتسکی (در عمل راستگرا، رفرم اندیش و نه چندان بی شباهت به مدل "توده ای") که از وجود طبقه "بورژوازی ملی" در ایران سخن می رانند و بدین وسیله هم آواز با سلطنت طلبان، عناصر مرتجع خارجی، و دولت جمهوری اسلامی کماکان به مصدق پرخاش می کنند  
ت: نکته ای تکمیلی در استفاده و سوء استفاده از واژه ی "پوپولیسم" از جانب عناصر منحط نئولیبرال که واحد اندازه گیری آنان همانا اصلیت "فرد" در جامعه است. اما این فرصت طلبان بی سواد آنچه را که در فرایند کارخانه "تواب سازی" جمهوری اسلامی از چپ نماها یاد گرفته اند – نظیر همین واژه که به مفهوم "طبقه" استوار می باشد - در گفت و گوهای بی پروا و بی اساس جهت تخطئه ی افراد و عناصر مترقی بکار برده و آن را بی شرمانه و طوطی وار قرقره می کنند
 بخش دوم – ملی شدن صنعت نفت، "لایحه ی الحاقی" و بررسی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی
الف: هدف های توامان جنبش مشروطه و رابطه ی تنگاتنگ آن با ملی کردن نفت
ب: تلاش های مذبوحانه ی  سلطنت طلبان و گماشتگان ایرانی تبار و عوامل سیاست جنگ طلبانه ی اسرائیل در آمریکا و دیگر نقاط جهان، واشاره به عملکرد ابلهانه ی عناصری که مأمور دروغ پراکنی و انکار کودتای آمریکائی – انگلیسی 28 امرداد 1332 و تحریف این دوره از تاریخ ایران می باشند   
 پ: خاطرات اخیر در فرایند ملی کردن ذخایر نفت در آرژانتین و اهمیت عملی و نظری آن در بررسی نقش دولت و مفهوم اجاره تفاضلی نفت در دوران جهلنی شدن بخش نفت و فروپاشی نظام پس از جنگ جهانی دوم معروف به "پاکس امریکانا"
ت: نکته ای در مورد "خاطرات علم" در رابطه با کودتای 28 امرداد
ث: نتیجه گیری نهائی در  با رابطه ی علت – معلولی کودتا و این که "کارتل بین المللی نفت (1972-1928)" را باید علت اصلی آن تلقی کرد


********

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 30 اردیبهشت -تاریخچه ای مختصر از مبارزات کارگران کردستان در سه دهه ی گذشته

گفتمان سیاسی اجتماعی

*********
شنبه 30 اردیبهشت 1396
شنبه  20 ماه مه 2017

تاریخچه ای مختصر از مبارزات کارگران کردستان در سه دهه  ی گذشته 

وضعیت کنونی جنبش کارگری در کردستان

راهکارهای متشکل شدن کارگران در کردستان و رابطه اش با جنبش سراسری کارگران در ایران


 با فرهاد شعبانی 
:عضو کمیته ی مرکزی کومله
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 

 فایل های یوتیوب / صوتی

 بخش یکم: بحث اصلی 

بخش سوم: پرسش وپاسخ -2

*********************

اول ماه مه 2017 روز جهانی کارگران گرامی باد  

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

******


**************
شنبه 19 فروردین 1396
شنبه  8 آوریل 2017
  وضعیت کردستان و منطقه 


با فرهاد شعبانی
:عضو کمیته ی مرکزی کومله
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 فایل های یوتیوب / صوتی

بخش سوم: پرسش وپاسخ -2

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

طرح، نوشته، سروده و خوانش
 از مهدی ایزد یار ......
 بیست و پنج مارس  2017
طرح از مهدی ایزدیار
ادامه ی مطلب

************

گفتمان سیاسی اجتماعی