Sunday, February 26, 2017

شنبه14اسفندماه 1395- ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای سیاسی و اجتماعی آن -قسمت دوم

گفتمان سیاسی اجتماعی

*****
زمان برنامه :  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 بامداد تهران،  2 بعداز ظهر نیویورک 
Paltak à View all  à All Languagesà Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
******************

*****
شنبه4 مارس 1395
 ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای سیاسی و اجتماعی آن

  با 
فایل های  صوتی
 ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای سیاسی و اجتماعی آن
2-18-2017

(قسمت اول)

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****


ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان


به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگانسروده ی سعید سلطانپور


زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها

تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان

به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید

زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان

پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

                            ********

گفتمان سیاسی اجتماعی

Monday, February 20, 2017

شنبه7 اسفندماه 1395 درباره ی آلودگی هوا و قطع آب و برق : اعتراضات مردمی در اهواز

گفتمان سیاسی اجتماعی


*****
شنبه7 اسفند ماه 1395 : 25  فوریه2017 

چشم انداز اعتراضات مردمی به آلودگی هوا و قطع آب و برق در خوزستان 

گفتگو با پژمان رحیمی: فعال سیاسی

اهواز

فایل های صوتی
****

                            ********

گفتمان سیاسی اجتماعی

Wednesday, February 15, 2017

شنبه 18 فوریه 2017; ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، با دکتر عبدی جواد زادهگفتمان سیاسی اجتماعی

*****
زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 
Paltak à View all  à All Languagesà Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
******************

*****
شنبه30 بهمن 1395

 18 فوریه
 ریاست جمهوری ترامپ وپیامدهای اجتماعی و سیاسی آن  با 

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****

ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس


*****************

گفتمان سیاسی اجتماعی