Thursday, April 28, 2011

ماه می

ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی تهران22:30 و نیویورک 14.00

************************************************************************

28 می

نظری به سوسياليزم

با سياوش-ب

1 2 3 4

****************************************************************

21 می

نقش طبقه کارگر

درجنبشهای توده های خاورميانه و شمال افريقا

با

حسين -ب
1 2 3

***********************************************************************

14می

سری بحثهای

فلسفه تاريخ

با شهريار دادور

قسمت چهارم

دوره روشنگری

فايلهای صوتی

1 2 3

موزيک و شعر

1 2 3

***********************************************************************

7ماه می

"زندگی در جهانی ديگر"

با هنرمند عکاس و فعال سياسی

بابک سالاریSaturday, April 2, 2011

برنامه های ماه آوريل-جديد

*****************************************************************

30
آوريل


روز جهانی کارگر گرامی باد

بزرگداشت روز جهانی کارگر


اين برنامه کنسل شد.

قسمت دوم
ميزگرد
وضعيت طبقهء کارگر ایران
و

با پويان جابر کليبی وحسين -ب

***************************************************************

جلسه يادبود بهزاد کاظمی


فايلهای صوتی
1 2 3 4 5

ويديو کليپ ها

سايت**************************************************************************************
اگرچه حالیا دیریست کان بی کاروان کولی
ازین دشت غبار آلود کوچیده ست
طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده ست و
هنوز از خویش پرسم گاه
آه
چه می دیده ست آن غمناک روی جاده ی نمناک...
شعری از اخوان ثالث
در سوگ صادق هدايت
1340
****************************************
در60 مين سالگرد مرگ صادق هدايت

16
آوريل

دریافتی از اندیشه های فلسفی صادق هدایت
معرفی کتاب«بوف فکور قصهء بوف کور» نوشته نادر خلیلی
با

فايلهای صوتی


سخنرانی در برگیرنده ی فرازهای فلسفی اندیشه و آثار صادق هدایت است. در این سخنرانی مکتب فلسفی« اگزیستانسیالیسم» توضیح داده شده وهمچنین اندیشه های«ژان پل سارتر» وچند فیلسوف و متفکر دیگر توضیخ داده ورابطه ی مجموع آنها وتاثیرشان بر هدایت، مور بررسی قرار گرفته است. در این کنفرانس، آثار برجسته ی هدایت معرفی وچگونگی تاثیر این آثار برادب
و اندیشه ی ایران، مورد تحلیل قرارگرفته د
طبق تحقیقات نادر خلیلی ، اندیشه ی هدایت از ساختار فلسفی اگزیستانسیالیسم،تا
ثیر گرفته است
_از اینرو فهم و درک این مکتب
فلسفی مهم، وتحلیل وتوضیح آن وتاثیر عمیقش بر صادق هدایت، حایز اهمیتی خاص می باشد
چند لينک

1 2 3
******************************************************

بصير نصيبی
سينماگر و منقد فيلم********************************************
9 آوريل
ميزگرد

وضعيت طبقهء کارگر ایران

و

وظایف جنبش کمونیستی ایران
با

مسعود علوی بحرینی، آموزگار تبعیدی

جابر کليبی: ازدبيران سابق کنفدارسیون جهانی دانشجویان ايرانی و فعال سياسی

کيومرث: فعال مسايل کارگری

پويان: فعال مسايل سياسی

فايلهای صوتی

1.

2 . پويان - کيومرث

3. کيومرث- جوآبادی

4 . قسمت آخر

شعر هم رنچ : از جنتی عطايي

*****************************************
************************b
1
2