Thursday, September 6, 2018

نقد تئوريک دين و بديل جمهوری اسلامی : با پویان - هشتم سپتامبر 2018

گفتمان سیاسی اجتماعی

زمان:  8:00 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2:00 بعد از ظهر نیویورک 

Paltalk à View all  à All Languagesà Iran
**********

شنبه هشتم سپتامبر2018 - هفدهم شهریور
 نقد تئوريک دين و بديل جمهوری اسلامی 


با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

فایل های صوتی 


اگر وجود مناسبات متضاد اجتماعی را  نقطه ی عزيمت خود قرار دهيم، سرچشمه ی اين تضاد اجتماعي چيزی نيست جز تضادهای درون ذاتی ناشی از مالكيت خصوصی بر أبزار توليد كه كار مزدی را بر اكثريت جامعه تحميل ميكند.  ولی از آنجا كه جامعه ايران فاقد تاريخ فرهنگي جوامع مدرن كه رفرميشن (دگرکونی) روشنگری و سكولاريسم را تجربه كرده اند و با توجه به اين مسئله كه در آن جوامع  پروسه  ی حق مالكيت از طريق "آزادی زنده" از نظر فلسفی توجيه شده  در اينجا با استناد به قرآن  و به صورت رزق مسلمانان توجيه ميشود   نتيجاتأن أفكار عمومی را به سلطه ی تفكرات دينی ميبايد هدايت كرد.
سرمايه داران ايران ، از آخوند گرفته تا پاسدار و بازاری دوام اوضاع موجود جهان وارونه  روزمره را در حفظ  اسلام  و " امت اسلامی" ميبينند
ولی از آنجا كه تضاد های مناسبات سرمايه داری درون ذاتی اند واز آنجا كه آگاهی از هستی اجتماعی  إنسان ها نشأت ميگيرد. در نتيجه  در اينجا ما با انساني مواجه ايم كه در پراكسيس نبرد طبقاتی به سوی خود اگاهی  فرهنگ دينی خود را هم به يدك ميكشد و در اين كشمكش است كه به سوژه ی دگرگونی نظام جمهوری اسلامی عينیت مييابد.

************
*********
******
****

"The Intruder": A poem by Shahriyar ِDadvar Recited by Jeanie Keltner*********
سروده ای از شهریار دادور

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام 
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان
زخم دار است
با ریشه چه می کنید ؟

گیرم که بر سر این بام 

بنشسته در کمین پرنده ای 
پرواز را علامت ممنوع می زنید 
با جوجه های نشسته ی در آشیانه 
چه می کنید ؟

گیرم که باد هرزه ی شبگرد 

با های و هوی نعره ی مستانه 
در گذر باشد
با صبح روشن پر ترانه چه می کنید ؟


گیرم که می زنید 

گیرم که می برید
گیرم که می کشید 
با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید ؟


شهریار دادور


از کتاب : از ارتفاع قله ی نام و ننگ

سال انتشار : ۱۹۹۰ - ۱۳۶۸


منبع: وبلاگ شاعر  http://bizavaal.blogfa.com/


****

 بیست یکم ژوئیه 2018
سی ام تیرماه 1397

  "نقش تفكر دينی در فرهنگ ايرانيان"
ادامه ی بحث هفته ی گذشته


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

فایل های صوتی/یوتیوب

 بخش-1            بخش-2     بخش-3     بخش- 4 

تاريخ فرهنگی هر ملتي كه از نسلي به نسل ديكری به إرث ميرسد و با تسلط خود بر ذهنيت جامعه و افكار عمومي وكنش اجتماعی را سازمان ميدهد خود حاصل يك كشمكش تاريخی - فلسفي در مبارزه ی طبقاتی است كه در يك كليت ديالكتيكی شكل كرفته ، بدين معنی كه در حركت واقعی جامعه طبقاتی با إنسان اجتماعی مواجه ايم كه تاريخ فرهنگی خود را نيز يدك ميكشد . با توجه به اين مسئله كه انديشه ی دينی به عنوان بخشی از تاريخ فرهنگی در بيان سوبژكتيو تضاد نقشی اساسی در پراتيك مبارزه ی طبقاتي بازي ميكند، نتيجتأ بررسي صرف ماترياليستی يعنی يك نقد تقليل-گرا قادر به توضيح وقايع اجتماعی بطور كامل نيست, نتيجتأ بررسی ونقد تاريخی فرهنگی ما امری ضروری در پروسه ی مبارزه ی طبقاتی است.

*****

*****

 چهاردهم ژوئیه 2018
بیست وسوم تیرماه 1397

  "نقش تفكر دينی در فرهنگ ايرانيان"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
فعال سياسی

فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1       بخش- 2    بخش- 3        

تاريخ فرهنگی هر ملتي كه از نسلي به نسل ديكری به إرث ميرسد و با تسلط خود بر ذهنيت جامعه و افكار عمومي وكنش اجتماعی را سازمان ميدهد خود حاصل يك كشمكش تاريخی - فلسفي در مبارزه ی طبقاتی است كه در يك كليت ديالكتيكی شكل كرفته ، بدين معنی كه در حركت واقعی جامعه طبقاتی با إنسان اجتماعی مواجه ايم كه تاريخ فرهنگی خود را نيز يدك ميكشد . با توجه به اين مسئله كه انديشه ی دينی به عنوان بخشی از تاريخ فرهنگی در بيان سوبژكتيو تضاد نقشی اساسی در پراتيك مبارزه ی طبقاتي بازي ميكند، نتيجتأ بررسي صرف ماترياليستی يعنی يك نقد تقليل-گرا قادر به توضيح وقايع اجتماعی بطور كامل نيست, نتيجتأ بررسی ونقد تاريخی فرهنگی ما امری ضروری در پروسه ی مبارزه ی طبقاتی است.

********

  جنگهای صلیبی و رابطه ی آن با جنگهای در پیش قرن بیست و یکم 

 

گفتگویی با مهدی ایزدیار

*******   نوزدهم خرداد 1397 
2018 نهم ژوئن

"سلطه ی(هژمونی) طبقاتی و نقش دین"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

بعد از نزديك به چهل سال از حاكميت جمهوری إسلامی ، نه نقد دين به عنوان ایدئولوژی حاكميت به گفتمان مسلط اجتماعی تبديل شده و نه بحث پيرامون شيوه ی نقد دين ميان فعالان اپوزسيون عموميت يافته است. البته منظور از نقد، نقدی ایدئولوژيك است كه در بر گيرنده ی فلسفه ی اسلام و هم چنين عملكرد آن در نظام سرمايه ی جهانی است نه فحاشی های رايج روزمره

فایل های یوتیوب/صوتی


********
شنبه دوازدهم خرداد 1397 
2018 دوم ژوئن 

تئوری انتقادی- کنش اجتماعی و سوژه ی طبیعی 
ّ

 با پویان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

فایل های صوتی/یوتیوب

بخش یکم      بخش دوم      بخش سوم  

*************

١- رابطه هستي و اگاهي
٢-همبستگي طبقاتي در چه شرايطي شكل ميگيرد
٣-موانع همبستگي طبقاتي
٤-بحران ( اقتصادي-سياسي-اجتماعي ) ورابطه ان با اگاهي ومبارزه طبقاتي 
****

********

***************
***********
*******
*****
***
نوزدهم ماه می 2018
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1397 
ديدگاه موشه پوستون در نقدی بر ديدگاه ماركسيسم سنتی"  
"بر سرمايه 

 با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

فایل های ویدیو/صوتی

بخش یکم          بخش دوم


******

دوازدهم ماه می 2018
بیست و دوم اردیبهشت ماه 1397

"تحليل وبررسی ديپلماسی برجام، و پيآمد های آن در منطقه ی خاورميانه وجهان " 
با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

تحليل و بررسي تحولات كنوني در  سياست و ديپلماسي در جهان امروز و بطور اخص در خاورميانه، بدون در نظر گرفتن بستر واقعی و فرايند های عينی اين تحولات امكان پذير نيست.
بررسي پديده ی برجام، جنگ عراق و تحولات سوريه ، شكل گيری محور واشنگتن رياض و تل اويو حضور نظامي روسّيه و ايران 
 در سوريه  مواضع اروپا در مقابل خروج أمريكا از برجام و جايگاه روسيه در اين ميان  در زمينه تحول درواني جهان سرمايه داری در روند جهاني شدن و به طبع پايان دوران تاريخي پاكس امريكانا امكان پذير است.
اعمال هژمونی سرمايه به مثابه يك كليت ارگانيك در بازسازی ساختار سياسی نوين در انطباق با اين كليت بستر عينی تحولات و به طبع تناقضات موجود ميباشد، در نتيجه تعيين روند مبارزه طبقاتي بدون در نظر گيری اين تحول جهان شمول امكان پذير نيست.

فایل های ویدیو/ صوتی


************
*********
******
*****
***
******

*******

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

******

*************

*********
************
شنبه بیست وپنجم فروردین 1397 

2018 چهاردهم آوریل

نقد وبررسی فرآيند، پراتيك و خودآگاهی اجتماعی

با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

آموزه ی مترياليستی[ناظربر] تغيير محيط و تغييرتربيت فراموش ميكند كه محيط بايد بوسيله ی إنسان ها دگرگون شود و تربيت كننده خود بايد تربيت شود. اين آموزه ناگزير بايد جامعه را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد كه يكي از اين دو بخش ورأی [بررسي] اين آموزه قرار ميگرد . توأمان بودن دگرگون سازی محيط و فعاليت إنسان با خود-دگرگون سازی تنها به مثابه ی پراتيك انقلابی دريافته و به گونه ی عقلاني فهميده ميشود"
ماركس : تز هاي راجع به فوئر بأخ

********

********************

کوچ بنفشه هادر روزهای آخر اسفند در نیمروز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست در روشنایی باران در آفتاب پاک در روزهای آخر اسفند در نیمروز روشن

.........

*******************به تکثیرم  به تکثیرم


سروده ای جدید از شهریار دادور

به تکثیرم  به تکثیرم

ببین من چون کتاب شعر ممنوعم

که بر لب زمزمه، در کوچه آوازم 

به شب در بین مردم، اسم رمزم من

به روز اما سرود سرخ آغازم


ببین درکوچه و میدان چگونه برتو می تازم !

ادامه ی مطلب

***********

مدت ها پس از خودکشی صادق هدایت، همین چندی پیش در اخبار او خواندم که در ایام نزدیک به آن فرجام تلخ، چندتایی آثار منتشر نشده خود را که نزد این و آن بوده  ازشان می گیرد و با آنچه از این دست آثار پیش خود بوده، یکجا، دریک لحظه بحرانی و خشماگین، می سوزاند، و از آن جمله کتاب یا کتابچه ای بوده است یا نمی دانم چه


***

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

طرح، نوشته، سروده و خوانش
 از مهدی ایزد یار ......
 بیست و پنج مارس  2017
طرح از مهدی ایزدیار
ادامه ی مطلب

******

داریوش شیروانی: آهنگ" در تنهایی" ساخته شده برای ویولن و ارکستر تقدیم به کودکان پناهنده

*******************************

باغی هست

 فیلمی از مسعود رئوف

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

****

ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس
***********

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان


به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگانسروده ی سعید سلطانپور

***


گفتمان سیاسی اجتماعی