Tuesday, May 31, 2016

شنبه 11 جون -با بصیر نصیبی -نگاهی گذرا به جشنواره های نظام واپسگرای جمهوری اسلامی و زد و بند با مدیران جشنواره های غربی از آغاز تاکنون


گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************
 2016 شنبه 11 جون

نگاهی گذرا به جشنواره های نظام واپسگرای جمهوری اسلامی و زد و بند با مدیران جشنواره های غربی از آغاز تا کنون


فایل های یوتیوب/صوتی


* نظام جمهوری اسلامی قبل از استقرارش در روزهای پایانی عمر نظام پیشین  با آتش زدن سینما رکس آبادان وسوزاندن بیش از 400 تماشاگر فیلم، کوره های آدم سوزی را عملا  روشن کرد.  چنین نظامی که عنادش با هنربه خصوص سینما امری
  بدیهی است، به چه دلیل خود بیش از 50 جشنواره داخلی برپا کرده است؟ مملکتی که به مفهوم درست کلمه، سینما ندارد  و به اعتراف مسئولین خودشان 1000 شهر آن فاقد حتا یک سالن سینماست، چگونه  2000 جایزه از جشنواره های ریز و  درشت کسب کرده است ؟  در برنامه این هفته ِی گفتمان سیاسی اجتماعی به کمک حاضران در اطاق این مسئله را مطرح می کنیم و می شکا فیم.
شرکت هر چه  بیشتر دوستان در بحث، کمکی به  پربارتر وتاثیر گذارتر شدن جلسه خواهد بود
 با سپاس از همراهیتان
************


*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی


######

Monday, May 23, 2016

:شنبه 28 ماه مه : گزارشی از دومین کنفرانس جهانی زنان در کاتماندو، نپال

گفتمان سیاسی اجتماعی

*************************
شنبه 28 ماه مه
گزارشی از دومین کنفرانس جهانی زنان در کاتماندو، نپال گفتگو با
 سيمين اصفهانی

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش یکم       بخش دوم     بخش پایانی 

( لطفا برای گزارشات کاملترو اطلاعات بیشتر به سایت بالا مراجعه کنید)     

گزارش تصویری از دومین کنفرانس جهانی زنان در کاتماندو، نپال

___________

*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

#############

Wednesday, May 18, 2016

- شنبه 21 ماه مه- (2)تئوری های جرم شناسی - با دکترعبدی جوادزاده

گفتمان سیاسی اجتماعی

*************************

شنبه 21 ماه مه
 (2)تئوری های جرم شناسیفایل های یوتیوب/ صوتی

بخش نخست  بخش دوم  بخش سوم  بخش چهارم

دربحث تئوری‌های جرم شناسی‌، که خود بخشی از تئوری‌های جامه شناسی است، سعی درتوضیح و بررسی علل ناهنجاری های رفتاری  و ارتکاب جرم خواهد شد.  همچنین به دلایل اجتماعی- اقتصادی، سیاسی،  روانشناسانه ، فرهنگی‌ و بیولوژیک  که  منجر به  ناهنجاری های رفتاری و ارتکاب جرم میگردد واینکه چه کسی‌ قادر به تعریف لغت  “مجرم” است، اشاره
خواهد شد.
تئوری های جرم شناسی، شامل تئوری‌های زیر است:
تئوری خصلت ها و بیولوژی اجتماعی
تئوریِ آشتفتگیهای اجتماعی
تئوریِ تفاوت ها ی فرهنگی اجتماعی  
تئوری فشار اجتماعی
تئوریِ کنترل اجتماعی
تئوری برچسب زنی
تئوری تحلیلی جرم شناسی‌ - قدرت و جنایت
تئوریِ فمینیستی
تئوریِ برخورد متفاوت با جرایم وابستگان حکومتی، شرکت ها و سرمایه داران ( موسوم به یقه سفید)
انتخاب منطقی و تئوری‌های بازدارنده 

****
اسلاید ها 

******************
"Criminological Theories"

"Criminological Theories" would consist of the following theories:
    -Biosocial and Trait Theories
    -Social Disorganization Theory
    -Differential Association Theory
    -Strain Theory
    -Control Theory
    -Labeling Theory
    -Critical Criminology Theory-Power and Crime
    -Feminist Theory
    -Theories of White-Collar Crime
  Rational Choice and Deterrence Theories

شنبه 7 ماه مه
 تئوری های جرم شناسی(1)


 


استاد جامعه شناسی

فایل های صوتی/ یوتیوبدربحث تئوری‌های جرم شناسی‌، که خود بخشی از تئوری‌های جامه شناسی است، سعی درتوضیح و بررسی علل ناهنجاری های رفتاری  و ارتکاب جرم خواهد شد.  همچنین به دلایل اجتماعی- اقتصادی، سیاسی،  روانشناسانه ، فرهنگی‌ و بیولوژیک  که  منجر به  ناهنجاری های رفتاری و ارتکاب جرم میگردد واینکه چه کسی‌ قادر به تعریف لغت  “مجرم” است، اشاره
خواهد شد.
تئوری های جرم شناسی، شامل تئوری‌های زیر است:
تئوری خصلت ها و بیولوژی اجتماعی
تئوریِ آشتفتگیهای اجتماعی
تئوریِ تفاوت ها ی فرهنگی اجتماعی  
تئوری فشار اجتماعی
تئوریِ کنترل اجتماعی
تئوری برچسب زنی
تئوری تحلیلی جرم شناسی‌ - قدرت و جنایت
تئوریِ فمینیستی
تئوریِ برخورد متفاوت با جرایم وابستگان حکومتی، شرکت ها و سرمایه داران ( موسوم به یقه سفید)
انتخاب منطقی و تئوری‌های بازدارنده 

******************
"Criminological Theories"

"Criminological Theories" would consist of the following theories:
    -Biosocial and Trait Theories
    -Social Disorganization Theory
    -Differential Association Theory
    -Strain Theory
    -Control Theory
    -Labeling Theory
    -Critical Criminology Theory-Power and Crime
    -Feminist Theory
    -Theories of White-Collar Crime
    -Rational Choice and Deterrence Theories

*****************

********************************


*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

#############

Wednesday, May 11, 2016

شنبه 14 ماه مه - گفتگو با دکترسیروس بینا

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 14 ماه مه بحران سراسری انباشت و بازتاب آن در عرصه ی مالی جهانی

فایل های یوتیوب/صوتی


"بحران بزرگ" اخیر از جمله نشانه ها ئی است که دوران "گلوبالیزاسیون" را براستی رقم زده و جهان کنونی را از نظام پیشین (پاکس امریکانا:1945-1979) متمایز می کند. این تمایز خود حقیقتی است انکار ناپذیر که بیش از پیش از پندار های سنتی بسیاری از چپگرایان – یعنی تعبیرهای رمانتیک، تحلیل های نوستالژیک، و موضع گیری های قالبی - پرده برمیدارد. درجهان امروز ما با کیفیتی روبرو هستیم که سرمایه تمامی مرزهای طبیعی، قراردادی، حقوقی، و اجتماعی را در هم  کوبیده و نیز آن چه را که از پیش بجا مانده با آرایشی جدید از میان تهی ساخته و به دگرگونی موافق با نحوه ی انباشت سوق داده است. هدف اصلی این گفتار تأکید برمفهوم "بحران" در نظام سرمایه داری است که خود مکانیزمی جهانشمول در جهت بازسازی مدار انباشت سرمایه  در عرصه ی رقابتی فراگیر در سراسر جهان می باشد. بنابراین، در بررسی های جدی، نقش سرمایه درعرصه ی تولید در رابطه با بحران باید در اولویت قرار بگیرد؛ اگر چه در آغاز بحران های اقتصادی ابتدا بروز آشفتگی غالبأ از حیطه ی بانک ها و سیستم اعتباری خود را نشان داده - بسان همین بحرانی که هنوز در آن بسر می بریم - همانند "آتش در نی ستان،" به فراسوی تمام جامعه انتقال یافته و یکایک سکتور های اقتصادی را با سرعت تسخیر می کند. با این چارچوب، در این گفت و گومی توان به بحث های انضمامی نکات عملی و جاری پیرامون بحران کنونی به گفت و گو پرداخت

******* 

------------------------------------------------------------------

********************************

دسته دسته آمدند رهروان شور      پایکوب و سرفراز در قفای خون
قطره قطره میچکد اشک افتخار       از فراز کهکشان بر مزار خون
!ای جوانه های زخم
!ای نشانه های خشم
ای چکاوکان!
خاوران کجاست؟
کجاست خاوران؟
خاوران کجاست؟
ادامه ی مطلب

*************************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

###############################