Wednesday, January 19, 2022

شنبه 22 ژانویه 2022 : "مباحث فلسفه ی تاریخ" قسمت-2: با شهریار دادور; شاعر

  گفتمان سیاسی اجتماعی


 19:00 اروپای مرکزی - 21:30 تهران - 13:00  نیویورک

لطفا به زمان برگزاری برنامه در بالا توجه کنید

******** 

شنبه 22 ژانویه 2022  :

 مباحث فلسفه ی تاریخ" قسمت-2"

 با شهریار دادور- شاعر 

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

گفتارهای فلسفه ی تاریخ [ شهریار دادور]
"نقل از فیس بوک شهریار دادور"
1
ثبت زمان در آنچه که رفته است ، این سیال لحظه ها درواقعات تاریخی ـ تاریخ را از گذشته می نویسد .
دغدغه ی باز بینی و بازسازی گذشته همیشه با نوعی حسرت و به چالش کشیدن زمان حال به نفع آنچه که رفته است ، پیوند انسان را به سرچشمه های خیال واسطوره ای نزدیک تر ساخته است تا بازگویی آن ، هرچند که با انگیزه ی عبرت و درس آموزی هم توأم بوده باشد، این رضایت درونی را در خود داشته است که جهان خیالی و اسطوره ای نمونه ی برین آن چه که باید باشد است ، هست . تاریخ همیشه رو به گذشته دارد . حتی اگر به هنگام وقوع امر تاریخی نوشته شود . زیرا آنچه که شرح واقعات امروز راتاریخی می کند ، ثبت آن لحظه ای است که در آینده بازخوانی اش به گذشته مربوط می شود . بیان واقعات دیروز وگرته برداری از آن ها به انگیزه ی یادآوری واحیانأ بازبینی ، چیزی نیست مگر نقبی به طرح های خیالی و آرزوهایی که دیگر نیستند . این افلاتون بود که نخستین دانه ی حسرت را در دل آدمی کاشت تا فرق زیستن آدمی را با خوکان از خورد و خوراک وتولید مثل بنماید و آرزومندی را در زیستنی تبیین کند که در آن ، گونه ای حس هوشیاری " از واجبات وجود باشد و آن قدر ارزش داشته باشد تا اگر به ارزشی نرسد " به چیزی مرده تلقی شود .
تاریخ اگر شرح ماوقع است نه ازآن روست که فقط چیزی به یاد آورده می شود ، بلکه این یادآوری گونه ای رجعت به خویش است تا جنبه هایی از وجود به مثابه ی [ موجودی زمانمند و تاریخمند ] به کشف خویش برسد و فراموشی از آن چه که باید ، گرفته شود تا وجود را در موقعیت تاریخی اش قرار دهد . ازاین روست که حادثات و واقعات ازنقل سینه به سینه و شرح شفاهی ، که امکان حذف و تعدیل و اجحاف و گزافه را در انتقال خود از زمانی به زمانی با خود دارد ، ما را از حقیقتی که در گوهره ی تاریخ نهفته است بیگانه می سازد ، اگر که تاریخ درذات خود همانا دست یابی به حقیقت رخ داده است !
درشرحِ شفاهی تاریخ ، همیشه روایت از منظر راوی دیده می شود . مکان و زمان جا به جا می شود وزبان "روایتگر "است که حادثه را می سازد اگر چه ممکن است این حکم در مورد تاریخ نگارشی هم صدق کند ، اما زبان " تاریخنگار "به دلیل ثبت آن و چگونگی بیان و نحوه ی به کارگیری آن در شرح رویداد ، اگر که آسیب نبیند ، همان است که با آن به ثبت لحظه و واقعه نشسته است وارجاع خواننده را به مسائلی که در حواشی و انضمامات آن بوده است اگر نه متقین ، اما حسی تر می کند .
شاید همین نیاز به " یقین یافتگی " است که تاریخ نویسی را رواج داده است . هرچه هست نیاز انسان به کشف حقیقت و دستیابی به آن ، آن انگیزه ی اصلی شرح ماجرای از سرگذشته ای ست که انسان به بازنویسی وبازگویی و یا ثبت آن در لحظه ی آن است . اما آیا تاریخ ما را به حقیقتی که در جست و جویش هستیم راه می بَرد ؟ سئوالی است که پاسخ به آن نیاز پرسش از چرایی تاریخ ، چگونگی های آن وچیستی ای ست که انسان از برساخته ی خویش ، یعنی : تاریخ دارد !
2
تاریخ شرح ماوقع بدانگونه که بوده است هست . آنچه رخ داده است درپس گَردی از زمان ، از میان رفته است وحقیقت یا حقیقت های امر رخ داده باگذشت زمان ، ممکن است آن گونه که بوده است برما مکشوف نباشد . کار تاریخ ، پس زدن غبار از فراموشی ناشی از گذشت سال هاست . در این نگاه " لوسیَن ساموسایی " نویسنده وتاریخنگار یونانی سده ی دوم قبل از میلاد ، برآن است که " تاریخنگار باید ذهنی مانند آینه ،روشن و درخشان که در عین حال بادقت کانونی شده است داشته باشد وشکل چیزهایی را که دریافت می کند بدون هیچ گونه تغییرشکل ، رنگ آمیزی دروغین و بد، بازنمایی و به نمایش بگذارد ، " نخستین کسی است شاید که به گونه ای اشراف یافته ، تاریخ نگاری را تئوریزه می کند .
شرح گذشته بر مبنای پذیرش عینیت ها به مثابه ی امور واقع و درک درست آن ها وانتقال آن ، امکان حقیقت یابی رویداد را پذیرفتنی تر می کند . شاید تجربه تاریخ نویسی کسانی چون" هرودوت " و " توسیدیدس " بوده است که لوسین ساموسایی را به این درک رسانده است ، چه اگر تجربه ی هرودوت نبود که خود شاهد بخش زیادی از رویداهایی بوده است که به نگارش درآورده است ، اثربزرگ و ماندگارش به نام " تواریخ " این چنین سرمشق تاریخ نویسی قرار نمی گرفت و او لقب" پدر تاریخ " را برخود نمی داشت .
تجربه هرودوت ازثبت رویدادها ، تارخ نویسی را به مثابه ی یک " شغل " به جهان شناساند . او نخستین کسی بود که اسطوره های یونانی را که پیش تر در قالب زبان نظم و فاخر شعر در اذهان جا داشتند، به زبان نثر و روزمره کشانید . این امر درشکسته شدنِ " رازآمیز" بودنِ قداست و سیطره ی خدایی اسطوره ها بر سرنوشت و زندگی مردم یونان ، تا حدود زیادی سهم داشته است ! هرودوت با زمینی کردن قدرت خدایان درجهان مادیِ انسان یونانی و برنمایاندن این قدرت در کشاکش جنگ ها ، براین واقعیت دست یافت که آن چه در عرصه ی تاریخ رخ می دهد ، چیزی به جز انگیزه ی سیطره و کشور گشایی و به مهمیزکشاندن دیگر ملت ها و فرهنگ ها نیست . اگر چه او درثبت لحظه ها ودقایق زندگی درمیدان های جنگ دقیق بود ، اما این سنت را از خویش به جا گذاشت که هیچ تاریخ نویسی فارغ از ملیت ، مذهب ، دلبستگی های فرهنگی و نهایتأ بی تعلق به چیزی نیست . با هرودوت است که نوعی نگاه " آرمانی " به تاریخ شکل می گیرد . او با شرح جنگ های یونانیان با ایرانیان ، یونانیان با مصریان ، یونانیان با سیت ها و لیبیایی ها و تراسی ها ، سمت و سوی نظری خود را درجهت آرزوی "پیروزی وسعادتمندی " یونانیان نشان می دهد ! اگر چه از نگاه او امر مربوط به مسئله " اخلاق و سعادت " بشری پوشیده نمی ماند ، اما تا تاریخ نویسی از نگاه اخلاقی به اشکالی دیگر در گونه های تاریخ نویسی برسد ، فاصله زیاد است .

شهریار دادور

******

   شنبه 15 ژانویه - 2022 

:"مباحث فلسفه ی تاریخ"

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

********

شنبه 18 دسامبر2021 -27 آذرماه 

 ادامه ی بحث شنبه ی گذشته

 -2نقدی بر کتاب :"سرمایه در قرن بیست و یکم": اثر توماس پیکتی


فایل های یوتیوب/ صوتی

در اگوست سال ٢٠١٣ كتابي منتشر شد تحت نام "سرمايه داری در قرن ٢١". 
نويسنده ی اين كتاب شخصي است بنام توماس پيكيتی اقتصاددان فرانسوی. اين كتاب در مدتی كوتاه با استقبال فراوان روبرو شد و به چندين زبان از جمله فارسي نیز ترجمه شده است.
در ابتدا اين سوال مطرح ميشود كه در قرن ٢١ در ماهيیت نظام سرمايه داری چنان تغيیراتی شگرف و ماهوی صورت گرفته كه با رجوع به نقد اقتصاد سياسی ماركس قابل بررسی نيست. در اين برنامه سعی بر اين خواهد بود با نقدی به روش شناسی و نقطه نظر های مطرح شده در اين كتاب جهت روشنگری، نظری بيافكنيم.
میزگردی با: 
پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
 جمال: فعال سیاسی

******

شنبه 11 دسامبر -20 آذرماه
نقدی بر کتاب"سرمایه در قرن بیست و یکم"
اثر توماس پیکتی

فایل های یوتیوب/ صوتی

در اگوست سال ٢٠١٣ كتابي منتشر شد تحت نام "سرمايه داری در قرن ٢١".  نويسنده ی اين كتاب شخصي بود بنام توماس پيكيتی اقتصاددان فرانسوی، اين كتاب در مدت كوتاهی با استقبال فراوانی روبرو شد و در مدت كوتاهی به چندين زبان از جمله فارسي ترجمه شد.
در ابتدا اين سوال مطرح ميشود كه در قرن ٢١ در ماهيیت نظام سرمايه داری چنان تغيیراتی شگرف و ماهوی صورت گرفته كه با رجوع به نقد اقتصاد سياسی ماركس قابل بررسی نيست. در اين برنامه سعی بر اين خواهد بود با نقدی به روش شناسی و نقطه نظر های مطرح شده در اين كتاب جهت روشنگری، نظری بيافكنيم.

میزگردی با:
 جمال: فعال سیاسی 
پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی

***********
شنبه 4 دسامبر-13 آذرماه 
حمید نوری: دلقک و یا جنایتکار!
گفت و شنودی در مورد دادگاه حمید نوری دراستکهلم
با شهریار دادور: شاعر
و مهرداد صبوری

فایل های یوتیوب/صوتی
*********
*******
********

سروده ای از محسن رجب زاده در وصف زنده یاد داود مدائن



******

***********
آبان
سروده ای از محسن رجب زاده 
باز پاییز با طراوت 
با صدای باد و باران
کوچه های رنگ‌بندی 
با گل و برگ درختان
رنگ های سرخ و خونین 
یادگار ماه آبان 
ماه آبان و جوانان
می درد جامه به تن ، آن مام میهن
می غرد کوه دماوند
تا به کی در سوگ نشستن
تا به کی در سوگ یاران
اندک اندک گرد هم ما جمع آییم 
داد خون عاشقان را می ستانیم

محسن ۲. ۸. ۱۴۰۰
*******
***********
***************
********
*******************
*************************
سروده ای از مهدی ایزدیار

روز ها  می گذرند
...................

روز ها می گذرند

همچون  تیرِ کمانی،

 

و من در رأسِ تیرِ کمانِ سرنوشت

در چشم هایم

و در قلبم

از وحشتِ بر خوردِ با انتها

 صفیرِ صدای درد می شوم،

و خود خواهی کمان تیر را

همچون  سیلیِ سرنوشت، در زیرِ چشم هایم

همراه با آبِ اشک هایم  اعتراض.

 

زمان می گذرد

افتان و خیزان

راه را می سازم

و شادیِ بزرگ را

در پشتِ سر

به جای می گذارم،

 

و خود، شادی را

در پنهان ترین  پستوی وجودم

همراه با دانستن راهِ گذشته

با اشک

خنده می شوم

و صورتِ کبودم

خندان

درد می کشد.

و عبور خویش را از فراز

به حسِّ روز ها، که می گذرند

مبدّل می کنم،

و شب به افتادن

و روز را به بلند شدن

و تکرار را همراهِ آبِ خونِ سبزم

راه می سازم

و شادی را

همچون زوزۀ تیری

از دریچۀ گوش هایم

به قلبم

جاری.

 

من قطرۀ کوچک روز را

در سیاهیِ شب، می فهمم

و روز را در دلِ این شبِ بزرگ

دوست دارم

 

و می خواهم

روز را همچون نوزادِ کوچکِ خوب

در دلِ این شبِ بزرگ

از شیرِ سفیدِ پستان هایم

سیر کنم .

 

و روزی

روز

همچون جوانی

مرا به فراموشیِ کبودیِ صورتم

راه خواهد برد

 ومن

دردِ صورتم را

به یاد خواهم آورد

و همراهِ روز

شب را

به میهمانی

به دیدنِ درختانِ سبزِ باغ

دعوت خواهم کرد .

 

... من قطرۀ کوچک روز را

    در عمقِ سیاهی شب

    دیدم

      و صورتم از درد

         تیر کشید .

ص183

مهدی ایزدیار(فصل پنجم)

اسپانیا. موستولس 1987

********
****************
**************************

نـادیا انجمن

.نا د یا انجمن شاعر افغان که در 25 سالگی  به دست همسرش  به قتل رسید 

نادیا انجمن، دانشجوی بیست و پنج ساله و زن غزل سرای افغان در پاییز هشت سال پیش به دست شوهرش که کارمند دانشکده ادبیات بود به قتل رسید و به جای پر پرواز یافتن، جسم بی جانش راهی گورستان شد،  دنیا به کام نادیا  زهر شد،آن مشت ستمگری که بر دهانش کوبیده شد همه نغمه ها و نجواهایش را برای همیشه خاموش کرد
یادش گرامی

  سروده ای از نادیا انجمن 

نيست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟

من که منفور زمانم، چه بخوانم‌ ؟ چه نخوانم

چه بگويم سخن از شهد، که زهر است به کامم

وای از مشت ستمگر که بکوبيده دهانم

نيست غمخوار مرا در همه دنيا که بنازم

چه بگريم، چه بخندم، چه بميرم، چه بمانم

من و اين کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

که عبث زاده‌ام و مهر ببايد به دهانم

دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت

من پربسته چه سازم که پريدن نتوانم

گرچه ديری است خموشم، نرود نغمه ز يادم

زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

ياد آن روز گرامی که قفس را بشکافم

سر برون آرم از اين عزلت و مستانه بخوانم

من نه آن بيد ضعيفم که ز هر باد بلرزم

دخت افغانم و برجاست که دايم به فغانم

چند ویدیو درباره ی نـادیا انجمن





*************************
**************
********

*************
********

*****

************
"موسیقی در مورد" استثمار نیروی کار در طول تاریخ

دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
**********

**********

هجدهم بهمن ماه 1399- ششم فوریه 2021

"پنجاهمین سالگرد حماسه ی سیاهکل"
با سیروس بینا



بخش نخست 
حماسه سیاهکل: زمینه های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی مبارزه ی مسلحانه در ایران
بخش دوم 
بنیانگذاران "سازمان چریک های فدائی خلق" که بودند، چه می گفتند و چگونه عمل کردند!
 
فایل های یوتیوب /  صوتی

بخش-1        بخش-2   




*****************
************
*******

گرامی باد  16 آذر، روز دانشجو   

********
تهیه و تنظیم: عقاب

*********

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

**********

*************

گفتمان سیاسی اجتماعی