Friday, September 24, 2021

" چشم انداز سیاسی ایران"

    گفتمان سیاسی اجتماعی


 19:00 اروپای مرکزی - 21:30 تهران - 13:00  نیویورک

لطفا به زمان برگزاری برنامه در بالا توجه کنید

****************
شنبه 25 سپتامبر2021-3 مهرماه 1400
" چشم انداز سیاسی ایران"

چشم انداز سیاسی ایران، نگاهی دارد به شرایط منطقه، دولت نظامی جمهوری اسلامی، شخص رئیسی، اعتصابات واعتراضات کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار اجتماعی، معلمان، وکلا، زنان، دانشجویان و بازنشستگان و  و ...   رژیم جمهوری اسلامی، دولتی نظامی با بحرانی عمیق غرق در مفاصد دولتی و اجتماعی و بحران سیاسی در سیاست داخلی و خارجی، برجام و تحریم و نا توانی رژیم در حل مشکلات اجتماعی است.  به همین دلایل ، برای رسیدن به آزادی و مطالبات رفاهی انسانی مردم، رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک مانع ارتجاعی استبدادی سرمایه داری  می باید سرنگون شود

***************
**********
*****
 27 شهریور-18 سپتامبر
 نسل کشی دهه ی شصت - کشتار تابستان 67   

 :و گزارشی از 
برگزاری یک هفته اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور 

با الیجان: فعال سیاسی- کارگری 

فایل های یوتیوب/ صوتی
************************
******************
********

***********
*********************
*****************************


 20 شهریور-11 سپتامبر
"  واقعه ی یازدهم سپتامبر "
"بررسی واقعه ی 11 سپتامبر به عنوان  یک رخداد تاریخی"
  با پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی 
و  
گزارشی در مورد:  فراخوان برای برگزاری یک هفته اعتراض سراسری
 علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور  
با الیجان: فعال سیاسی- کارگری 

فایل های یوتیوب/صوتی 
بخش-1             بخش-2 

************
*******
****
  13 شهریور-4 سپتامبر 
 گفت و شنودی در مورد " افغانستان"

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1         بخش-2          بخش-3

نـادیا انجمن

.نا د یا انجمن شاعر افغان که در 25 سالگی  به دست همسرش  به قتل رسید 

نادیا انجمن، دانشجوی بیست و پنج ساله و زن غزل سرای افغان در پاییز هشت سال پیش به دست شوهرش که کارمند دانشکده ادبیات بود به قتل رسید و به جای پر پرواز یافتن، جسم بی جانش راهی گورستان شد،  دنیا به کام نادیا  زهر شد،آن مشت ستمگری که بر دهانش کوبیده شد همه نغمه ها و نجواهایش را برای همیشه خاموش کرد
یادش گرامی

  سروده ای از نادیا انجمن 

نيست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟

من که منفور زمانم، چه بخوانم‌ ؟ چه نخوانم

چه بگويم سخن از شهد، که زهر است به کامم

وای از مشت ستمگر که بکوبيده دهانم

نيست غمخوار مرا در همه دنيا که بنازم

چه بگريم، چه بخندم، چه بميرم، چه بمانم

من و اين کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

که عبث زاده‌ام و مهر ببايد به دهانم

دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت

من پربسته چه سازم که پريدن نتوانم

گرچه ديری است خموشم، نرود نغمه ز يادم

زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

ياد آن روز گرامی که قفس را بشکافم

سر برون آرم از اين عزلت و مستانه بخوانم

من نه آن بيد ضعيفم که ز هر باد بلرزم

دخت افغانم و برجاست که دايم به فغانم

چند ویدیو درباره ی نـادیا انجمن

*************************
**************
********
     6 شهریور 1400-28 اوت 2021
گفت و شنودی با:
 پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج - فعال سیاسی

"مفهوم نئوليبراليسم"

يكی از ويژگی های مفهوم نئوليبراليسم هم در درون جنبش سوسياليستی و هم در نظرگاه راست گرايان، جنبه ی مبهم بودن آن است و هر كس از زعم خود دركی متفاوت از اين مفهوم ارائه ميدهد. اين اغتشاش مفهومی باعث فقدان دركی علمی از اين واقيیعت ميشود كه امر شناخت از آن را مشكل ميكند. بعنوان نمونه اينكه نئوليبراليسم به چه پديده ی اجتماعی دلالت دارد، حتی روشن نيست.

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1         بخش-2          بخش-3   
**********************
****************
********
 30 مرداد 1400-21 اوت 2021

"میزگرد تئوری های انقلاب و موانع اجتماعی-سیاسی آن در ایران-2"
میزگردی با :
پانته آ بهرامی:موانع و پتانسیل در فرایند حرکت یه سوی انقلاب
  ایلیجانفعال سیاسی - کارگری

فایل های یوتیوب-صوتی

    بخش-3     بخش-2     بخش-1

در این گفتگو سعی خواهد شد تا به تجزیه و تحلیل دلایل (9 دلیل زیر) اینکه چرا جمهوری اسلامی تاکنون برای 42 سال قادر به ماندن و  حکومت در ایران بوده - پرداخته شود.

1. اسلام و ارزشهای اسلامی- ضد امریکایی بودن و دادن قدرت به طبقات محروم.

2. کوج شهرنشینان و حاشیه نشینان.

3.جنگ ایران وعراق (ادغام اسلام و ناسیونالیزم) و گروگان گیری آمریکایی ها.

4.سپاه پاسداران و تبدیل آن به  سازمان یافته ترین ارگان حکومتی  بعد از جنگ با عراق.

5.انحصارو کنترل اقتصاد مملکت توسط سپاه پاسداران.

6.نفت.

7.نئولیبرالیزم در کلیه ی زمینه های سیاسی - اقتصادی- اجتماعی و مذهبی.

8.تلاش آگاهانه از طرف دولت در مورد چگونگی و زمان عقب نشینی.

9. نبودن آلترناتیوهای واقعی سیاسی هم از نظر سازمانی و هم از نظر مفهومی.

In this talk we will attempt to form an analysis on reasons why the Islamic Republic of IranIn this talk we will attempt to form an analysis on reasons why the Islamic Republic of Iran has been able to hold on to power for over 42 years:

*Islam and Islamic values, Anti-Americanism, giving power to the powerless

*Rural to urban migration

*Iran/Iraq war (merging Islam and Nationalism), and American hostages

*IRGC (Sepah-e Pasdaran) becoming the most organized entity after the Iraq war

*IRGC's monopolization of the economy

*Oil

*Neoliberalism in all areas of politics, economics, societal, and religion)

*A conscious effort on behalf of the state on how and when to retreat

*Lack of a real political alternative, both conceptually and organizationally

               .Lack of a real political alternative, both conceptually and organizationally 

**********
*******
****


******************
**********
******

 23 مرداد 1400-14 اوت 2021

"میزگرد تئوری های انقلاب و موانع اجتماعی-سیاسی آن در ایران"
 با :
عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی
پژمان رحیمی: پژوهشگر علوم اجتماعی
  ایلیجانفعال سیاسی - کارگری
 پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی - فعال سیاسی

فایل های یوتیوب-صوتی

   بخش-3     بخش-2     بخش-1

ایرانیان با وجود بیش از 40 سال مقاومت و قیام در برابر سرکوب و خفقان هنوز به نتیجه ی مطلوب خود دست نیافته اند. در این بحث به طور خلاصه به تئوری های مدرنیزاسیون و مارکسیسم در رابطه با مسایل اجتماعی در ایران و به دلایل اینکه چرا ما تا به حال شاهد نتایج دلخواه نبوده ایم پرداخته خواهد شد. در رابطه با این تئوری ها میتوانیم به دلایل عواملی که مانع رشد جنبش فعال توده ها در نیل به ایجاد حکومت های دمکراتیک میشوند پی ببریم. 

:Theories of Revolution and Sociopolitical Impediments in Iran
For more than 40 years Iranians have risen to oppose and resist oppressive measures in Iran, resulting in not much change, however. This talk will briefly review Modernization and Marxist theories in relation to Iran and delves into several reasons why we have not witnessed favorable results. In relation to these theories can we figure out what has stopped the persistent movements of the masses in Iran to achieve a more democratic society
****************
***********
*******

*************
********
 16 مرداد 1400 - 7 اوت 2021

"تئوری های انقلاب"
:میزگردی با
با عبدی جوادزاده:استاد جامعه شناسی

  ایلیجانفعال سیاسی - کارگری
 پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی - فعال سیاسی

در دهه های اخیر انقلاب حقیقی در دنیا رخ نداده است.  این گفتمان به طور اجمالی به مرور برخی از نظریه های انقلاب و نیز عوامل بازدارنده در  تحول و ناآرامی های گسترده ی جمعی جهت دستیابی به قدرت لازم، سازماندهی و سرنگونی دولتهای موجود می پردازد. در رابطه با این نظریه ها، سوال اینجاست که چگونه میتوانیم عواملی که باعث ناتوانی وعدم موفقییت توده ها در ایران برای دستیابی به نتایج دلخواه شده است را بیابیم!  

For a few decades real revolutions have not occurred. This talk will briefly review some theories of revolution, and will delve into what has stopped great mass upheavals to gather enough force, organize, and overthrow extant states. In relation to these theories 
can we figure out what has stopped the persistent movements of the masses in Iran to achieve favorable results?

************
 9 مرداد 1400، 31 ژوییه2021
بررسی خیزش تیرماه 1400 خوزستان
با پژمان رحیمی
 پژوهشگر علوم اجتماعی

خیزش مردم خوزستان به کم‌آبی و مدیریت فاجعه‌بار منابع آبی که منجر به نابودی هستی آنان شده است، در دو هفته‌ی گذشته الهام‌بخش دیگر مناطق برای اعتراض به فقر و فلاکت گسترده‌ در ایران شده است. در این بررسی، شناخت علل و زمینه‌های این قیام و چرایی و چگونگی همبستگی آن با مبارزه‌ی سراسری و هماهنگ برای سرنگونی انقلابی رژیم سیاسی حاکم، مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت.

فایل های صوتی

*************
********
*****
با آرزوی روزهای بهتری برای همه ی دوستان، 
برنامه های آینده ی  بحث و گفتگو بزودی اعلام خواهد شد.  

 19:00 اروپای مرکزی - 21:30 تهران - 13:00  نیویورک

لطفا به زمان جدید برگزاری برنامه در بالا توجه کنید

***********
 هشتم خرداد 1400، 29 ماه می 2021 
اوضاع سیاسی جمهوری اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری 
 میزگردی با ایلیجانفعال سیاسی - کارگری
 و
 پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی - فعال سیاسی   
فایل های یوتیوب/صوتی

******************
*************
*******
اول خرداد 1400، 22 ماه می 2021 
بحران اخیر در خاورمیانه
وقايع دو هفته ی گذشته در نوار غزه و شهرهايی در مناطق شرق بيت المقدس يكبار ديگر مسئله ی  فلسطين را در مركز توجه جهانيان قرار داده، و البته چنين فجايعی كه سال هاست در اين منطقه رخ ميدهد امر جديدی نيست ، ولی با به قدرت رسيدن راست ترين جريانات سياسي تحت رهبری ناتانياهو با اعمال پيشبرد عريان سياست آپارتاید و كلونياليسم بيان آشكار بربريت قرن كنونی است. وقايع كنونی تنها مقطعی از روندی است كه دقيقا هفتاد و سه سال پيش شروع شد و تا به امروز ادامه دارد.
با پویان;  
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی 

********
*****
شنبه 25 اردیبهشت 1400 - 15 ماه می2021 
 "کووید-19 و بحران کنونی در دنیا و ایران"
فایل های یوتیوب/صوتی
گر چه به نظر ميايد كه كرونا در اغلب نقاط جهان بطور نسبي كنترل شده ولی در ساير نقاط جهان از جمله ايران  همچنان روزانه جان هزاران هزار انسان را ميگيرد و گويا اين داستان سر دراز دارد.  كرونا زير پوست روابط سرمايه داری شكل گرفت و خيلي زود خلق خوی آن را هم گرفت. پس بی مناسبت نيست كه در برخورد و مبارزه با آن دركِی زائده وار از مناسبات سرمايه داری از آن داشته باشيم.  با نگاهی اجمالی به آمار مبتلايان و كشته شدگان كه اغلب از لايه های آسيب پذير جامعه اند خود دليلی بر اين ادعاست، واين واقعيت انكار ناپذير دوران كنونی ما است. در نتيجه عملكرد ويروس كرونا تنها يك عملكرد بيولوژيك نيست بلكه توامان اجتماعی، سياسی و هم چنين ايدیولوژيك هم ميباشد، و در اين بستر أست كه بايد آن را شناخت و به مبارزه با آن پرداخت

 ....پویان

 

 بحران سرمایه داری، بحران کرونا و کووید بر اقتصاد جهانی وایران، مرگ و گرسنگی برای طبقه ی تهیدست و ورشکستگی بورژوازی متوسط  و ثروت اندوزی سرمایه دارها، تازه ترین شرایط واکسیناسیون درهمه ی کشورها ی دنیا، آیا تزریق واکسن بی خطر است؟


  .....ایلیجان 

 میزگردی با ایلیجان: فعال سیاسی و کارگری
 و
 پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی  
**********
*********
*******
بت‌ْوارگیِ سرمایه، دوران‌ْبندیِ سرمایه‌داری و معمّای گلوبالیزاسیون 
📍(نقدی بر خاستگاهِ «چپ سنّتی» در چگونگیِ صعودِ چین و افولِ جهانِ آمریکا)  
🎙گفتاری از پروفسور سیروس بینا
لینک یوتیوب:   https://youtu.be/5lp_pucRXgI
******

شنبه 18 اردیبهشت 1400 - 8 ماه می 2021

 بررسی فرهنگ خشونت در آمریکا
با عبدی جوادزاده 
استاد جامعه شناسی در آمریکا 

قسمت دوم 

فایل ها ی یوتیوب / صوتی 

بخش-1         بخش-2       بخش-3       بخش-4 

مبحث خشونت و خاستگاه آن  بسیار پیچیده است. همه ی انسانها از غریزه ی خشم برخوردارند،  اما این بدان معنی نیست که هر انسانی حتا در تنش زا ترین شرایط دچار خشم گردد. توضیح خشونت همواره شامل ترکیبی از تأثیر عوامل طبیعی و بیرونی  - زیستی، اختیار و اراده ی فردی و محیط زیست است.  امروزه ، با تحقیقات بسیار پیرامون علل خشونت انسان ، درک اینکه کجا مقصر اعمال خشونت آمیز هستیم ، دشوار است. 

توماس هابز ، فیلسوف قرن هفدهم بر این باور بود که که انسان ها در حالت طبیعی حیات خود  "تند خو، بی رحمانه و کوتاه" زیسته اند. به ویژه  انسان ها ، بیش از بسیاری از حیوانات دیگر ، از همان لحظات اولیه  گونه هایی خشن محسوب می شدند. خشونت همنوع (خشونت مقابل گونه های خود ما) در بین پستانداران بسیار اندک و حدود  0.03 درصد می باشد. اما  میان انسان ها و خویشاوندان ما  به میزان  2٪ می رسد که تقریباً بالاترین میزان خشونت درون گونه ای تمام حیواناتی است که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. 

عده ای  بر این باورند  که هر چه جامعه خشونت را در شرایط خاص (مانند جنگ ، مجازات اعدام و قتل قابل توجیه) مشروعیت بخشد، خشونت نامشروع (مانند سرقت و قتل) بیشتر خواهد بود. این باور اغلب به عنوان نظریه ی "سرریز" شناخته می شود  که نشان می دهد ارزش ها و توجیهات خشونت در زمینه ها و موقعیت های مورد تأیید از منظر اجتماعی "موجب فراگیری  سایر موقعیتها شده" و منجر به اشکال نامشروع خشونت می شود.  

در این گفتمان  به طور کلی خشونت و تمایل شدید فرهنگ آمریکایی به خشونت، طی 3 قرن گذشته بررسی خواهد شد. 

Meerket
  


Neanderthal

*****

The story of violence, and where it comes from is a complex one. All humans share a rage instinct, but not every human turns to rage in even the most stressful situations. The explanation for violence has always involved a mix of natural and external influences-biology, free will, and the environment. Even today, with so much research on the causes of human aggression, we find it hard to understand where to lay blame for violence acts

Seventeenth century philosopher Thomas Hobbes said that humans in their natural state lived “nasty, brutish, and short" lives. Humans, more so than most other animals, have been particularly violent species, beginning from our earliest moments. The general conspecific violence (violence against our own species) among mammals is very low, 0.03%. But among humans and our primate cousins, the number jumps to 2%, almost the highest level of intraspecies violence of all animals studied

There are those who believe, the more a society legitimates violence in certain situations (e.g., war, capital punishment, and justifiable homicide), the more illegitimate violence (e.g., robbery and murder) there will be. This is sometimes referred to as spillover theory, which suggests that the values and justifications for violence in socially approved settings “spill over” into other settings and result in illegitimate forms of violence 

This talk will examine violence in general and the strong propensity of American culture toward  violence in the past 3 centuriesزیبایی چشمهای غریبه گی - صحبتی با مهدی ایزدیار


*****

گرامی باد اول ماه می، روز جهانی کارگر 

به مناسبت روز جهانی کارگر: طرحی از آیدا پایدار

"گرامی باد روز جهانی کارگر"

روز جهاني كارگر را در شرايطي گرامی ميداريم كه بعلت وجود ويروس كرونا و بحران ناشئ از ان كارگران جهان را درشريط دشواری قرار داده، كارگران هم وطن ما علاوه بر اين مشقت با حكومت كارگر ستيز هم  روبرواست. حكومتي كه ابتدائی ترين حقوق آنان يعنی حق حيات را برسميت نمي شناسد.  به همين علت مبارزه برای حقوق عقب افتاده، و دستمزد كافی براي زنده ماندن،  بخش مهمی از  مطالبات كارگران ايران را در بر ميگيرد.
اگر تجربه ی ويروس كرونا محكی بود بر اثبات واقعيت جهانی شدن و مبارزه با آن بجز در يك همبستگی جهانی امری امكان ناپذير است، مبارزه ی كارگران جهان هم بدون يك همبستگي جهانی در مقابل ويروس سرمايه، امری غير ممكن خواهد بود .

"زنده باد روز كارگر!"

" ياد كارگران مبارز شيكاگو گرامی باد!!"

************
"موسیقی در مورد" استثمار نیروی کار در طول تاریخ

دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
**********

*****


*******
شنبه 4 اردیبهشت 1400 - 24 آوریل 2021

  بررسی فرهنگ خشونت در آمریکا

:با عبدی جوادزاده 
استاد جامعه شناسی در آمریکا 

قسمت یکم 

فایل های یوتیوب / صوتی

بخش-1           بخش-2

 در طی دهه های گذشته ، ایالات متحده ی امریکا، همواره یکی از خشن ترین و نا امن ترین ملت ها در جهان بوده است. این خشونت را می توان در فرهنگ، هنر، نظام عدالت کیفری و به ویژه در عرصه ی سیاسی مشاهده کرد.  طی 4 ماه گذشته در سال 2021، 147 مورد تیراندازی دسته جمعی در امریکا به  ثبت رسیده است. در پایتخت این کشور ، واشینگتن دی. سی.  خشونت با اسلحه به طور میانگین، جان 19 تن را به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر می گیرد. ایالات متحده بیش از هر ملتی در جهان، مسئول مرگ و کشته شدن "دیگران" است.  گرایش شدید به خشونت در فرهنگ آمریکایی موج می زند و اینطور به نظر میرسد که به طور کلی آمریکایی ها بیشتر و بیشتر نسبت به تیراندازی ها، قتل و خشونت بی تفاوت  میشوند. در این گفت و شنود، به شرح و تحلیل ارتباط تنگاتنگ میان فرهنگ آمریکایی و خشونت پرداخته خواهد شد
Synopsis 
Consistently, over the decades, US has been among the most violent nations in the world. This violence can be observed in the culture, in arts, in the criminal justice system, and certainly in the political realm. In the past 4 months in 2021, there have been 147 mass shootings in the US. In the nation's capital, Washington DC, gun violence takes the lives of 19 people per 100,000, on average. Externally, the US is responsible for more deaths, the killing of 'others', than any nation in the world. There is strong inclination toward violence in the American culture and its population is becoming more and more desensitized toward shootings, murder, and violence in general. In this talk the intense relationship between the American Culture and violence is explained and analyzed. ******
********

"با سیروس کار"
مددکار اجتماعی و فعال سیاسی


فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1        بخش-2       بخش-3  


*******
*********
 بهاران خجسته باد

نوروز خجسته از بهترين جلوه های تاريخ و فرهنگ ما در پاسداشت و ستايش نوازی طبيعت  و شادی و آرامش زندگی مردمان ما است.

سالي كه گذشت گر چه براي مردم ايران سالي مملو از فشار های اقتصادی، اجتماعی،سياسی ، تبعيض جنسيتی و سركوب افزون تر بود، با اين حال اميدواريم سال نو سال دستيابی مردم ايران به خواسته هايشان باشد، سالي توأم با صلح، آرامش، عدالت و آزادی و بهروزِی و شادمانی و رفاه، آرزوِی ما است. 

بهاران خجسته باد

Anthony Bremer- کاری از آنتونی برمر 
  نوروز 1400
 تا اطلاع ثانوی برنامه ی گفت و شنود  نخواهیم داشت 
*******
*****
***
هفتادمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران
********

*****
***
 شانزدهم اسفند 1399- ششم مارچ 2021 
"گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن"

"هشت مارس و زنان امروز"
  مینا زرین : زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی 
و
"جنبش زنان جوان و خصوصیت های آن"
 هما مرادی: متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان 
و
 فرزانه : فعال مسایل زنان
.زنان همه از موقعیت یکسان اجتماعی برخوردار نیستند
میان زنان مهاجر هم بر مبنای موقعیت اقامت آنها و همچنین وضعیت کشوری که به آن وارد شده اند نوع تبعیض جنسیتی بر آنها متفاوت است

فایل های ویدیو/صوتی

بخش-1     بخش-2     بخش-3    بخش-4

*****
********
************

نوشته ای ازپرتو یاران  در گرامیداشت8  مارس روزجهانی زن

عشق را نه در زمین باید جست

نه در میان آسمان

نه در هیچ کتاب و  ترانه ای

عشق را  تنها در تو باید جست.

پرتو ياران، 8 مارس 2014

پیش از هر سخنی 8 مارس روز جهانی زن بر تمام زنان آزاده، مبارز و آزادیخواه خجسته باد. اگر چنین روزی به پاس فداکاریها و مبارزات گسترده زن مشخص گردیده باید بگویم هر روز چون خورشید فروزان پرتو خود را نثار تیرگیها می کند و همراه و همگام با مردان در تمامی عرصه ها می درخشد. آری! تردیدی نیست که نه تنها امروز، بلکه هر روز، روز زن می باشد.
در این نوشته برآنم که نگاه اجمالی به برخی از مشکلات زنان جامعه ی خود داشته باشم. بر کسی پوشیده نیست که زنان ایرانی در طول سالیان متمادی، همواره به صرف زن بودن اسیر مشکلات برخواسته از تبعیض جنسیتی و آسیبهای ناشی از آن و منجلاب مذهب بوده اند. از ابتدای بودن، از زمانی که حس می کند می تواند بعنوان یک دختر، یک همسر و یک مادر با وجودی آکنده از مهر، عشق و پاکی خود را بنمایاند اسیر پدر سالاری، مرد سالاری و حتا فرزند سالاری می گردد. از زمان طفولیت گویا هرگز دیده نمی شود و وجود او بعنوان کسی که چندان و یا هرگز حق اظهار نظر ندارد و همواره برای جزئی ترین مسائل زندگی او باید و نبایدها را به او دیکته می کنند تلقی می گردد.
در کودکی حتا مدرسه که پس از خانواده، وظیفه تربیت و نشان دادن حقیقت را دارد تمام زیبایی ها و شادابی اش را در پوششی که

*******
نهم اسفند - 27 فوریه
"طبقه و آگاهی طبقاتی"
:با پویان
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

بدون شك تغيير هر پديده ای، بدون شناخت آن امری امكان ناپذير است. از اين رو شناخت مستمر پديده ها بعلت تحول مداوم آنان امری ضروری و اجتناب ناپذير است. در اين رابطه درك طبقات اجتماعی در ارتباط با شرايط نابسامان كنونی امری مبرم و لازم است. در اين رابطه سه نحله ی فكری را در زمينه ی درك طبقات بررسی ميكنيم

١- اولين جريان رويكردی است كه درتحقيقات قشر بندی بكار ميرود، اين رويكرد طبقات را در نسبت به ويژگي و شرايط  أفراد بررسی ميكند

٢-دومين جريان، رويكرد Max Weber (مكس وبر ) است كه بر محور بعضي از موقعيت های اجتمايی است  كه چگونه توانايی های كنترل بر منابع اقتصادی را به برخی از افراد اعطا ميكند و برخی ديگر را محروم از آن منابع میکند. وبر اين فرآيند را "فرصت اندوزی"(opportunity hoardingمينامد

٣- سومين جريان، رويكرد ماركسيستی است كه سازوكارهای سلطه و استثمار  را، ساختار بخش طبقات ميداند 

فایل های ویدیو/صوتی

بخش-1     بخش-2     بخش-3
******
***
 دوم اسفند  1399- 20 فوریه 2021
«نگاهی به تاریخچه ی بیست ساله ی کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی(اتحادیه ملی):از آغاز تا پایان حیات سیاسی آن»   

 با جابر کلیبی:

از بنیانگذاران و دبیران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و 
محصلین ایرانی!
فایل های ویدیو/صوتی
بخش-1      بخش-2     بخش-3 
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی( در سال ۱۹۶۲، در سومین کنگره کنفدراسیون اروپایی محصلین و دانشجویان ایرانی تشکیل شد. این سازمان در روند مبارزه سیاسی علیه رژیم شاه آنرا به مبارزه علیه امپریالیسم و دفاع از جنبش های انقلابی در سراسر جهان گسترش داد و در این راستا تبدیل به یک سازمان قوی و با نفو‌‌‌‌‌ذ سیاسی دانشجویی در مقیاس جهانی گردید. در این بحث ابتدا نگاهی داریم به شرایط و چگونگی تشکیل کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایرانی و اشاره ای به روندهای رشد و رادیکالیزه شدن آن خواهیم داشت و دست آوردهای سیاسی و اجتماعی آنرا بر خواهیم شمرد. علل و عوامل پایداری آن طی سالهای طولانی را به بحث خواهیم گذاشت، اشاره ای به خروج برخی جریانات از کنفدراسیون خواهیم داشت  و سرانجام سالهای آخر آن را تحلیل و عواملی که موجب پایان دادن به حیات سیاسی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی گردید را تشریج خواهیم. این ها همه می توانند تجربه های ارزنده ای در کمک به جنبش های اجتماعی کنونی در مبارزه علیه حکومت سرکوبگر اسلامی و رهایی جامعه از شرایط استبدادی و ضد بشری حاکم باشند.        

*********
*******
 :انقلاب و ضد انقلابِ پنجاه‌ و ‌هفت در ایران
ایران در گذرگاه دو دگرگونی تاریخی 
قیام خود انگیخته‌ی ۵۷ و فروپاشیِ جهانِ هژمونیکِ آمریکا 

انقلاب و ضد انقلابِ پنجاه‌ و ‌هفت در ایران | دکتر سیروس بینا*********

   بیست و پنجم بهمن 1399- 13 فوریه 2021
:"بحران در نظام جمهوری اسلامی و جنگ بر سر قدرت"

با پویان

عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی 

در چند سال اخير با رشد و عمق بحران های موجود اعم از اقتصادی، اجتماعی، سياسی ، روابط بين الملی و از همه مهمتر بحران مشروعيت رژيم جمهوری إسلامی را در سراشيبی سقوط و سرنگوني قرار داده است، كه نمونه های بارز اين واقعیيت در دی ماه ٩٦ و آبان ٩٨ قابل رويت بود

در بستر اين شرايط و تاريك شدن أفق حيات رژيم، جريانات مختلف سياسی بر حسب ماهيت خود وارد فاز جديدی از طرح و گفتمان جهت طرح آلترناتيو  آينده شده اند كه البته بيشتر در حوزه ی مجازی تا دنيای واقعیيت روز إبراز وجود ميكند. با اين حال برخورد به اين نظرات و گفتمان ها از نقطه نظر روشن كردن افكار و اهداف اين جريانات حايز اهمیيت است . أز اين ميان دو جريان،  يكي طيف "سلطنت طلبان" و ديگری إصلاح طلبی در بعد وسيع خود از اهميیت  برخوردارند

 فایل یوتیوب/صوتی
بخش-1    


**********

هجدهم بهمن ماه 1399- ششم فوریه 2021

"پنجاهمین سالگرد حماسه ی سیاهکل"
با سیروس بینابخش نخست 
حماسه سیاهکل: زمینه های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی مبارزه ی مسلحانه در ایران
بخش دوم 
بنیانگذاران "سازمان چریک های فدائی خلق" که بودند، چه می گفتند و چگونه عمل کردند!
 
فایل های یوتیوب /  صوتی

بخش-1        بخش-2   
*****************
************
*******

یازدهم بهمن 1399- 30 ژانویه 2021
"کنکاشی در روند تاریخ، از حماسه ی سیاهکل تا به امروز"

                                      با پویان

عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

فایل های یوتیوب/صوتی
رستاخيز سياهكل بمثابه سرآغاز جنبش نوين انقلابي، خط كشِی قاطعی بود عليه تفكر و سازمان هايي كه زمينه های ياس و نااميدی وعدم اعتماد را بعنوان يك ذهنيیت در جامعه فراهم كرده بودند ، و همچنين پژواك جوهر تعرضی بود كه از بطن جامعه نشأت ميگرفت. اين تعرض به حاكميت با بهره گيري از تئوری مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی هم تاكتيك كه با عمل مسلحانه خود كه محتوايی سياسي داشت و هم زمان مبارزه ی سياسي بود كه شكل مسلحانه داشت و اين دو پديده بمثابه يك سنتز واحد در هم تنيده و  جدا ناپذير مضمون و محتوای پراكسيس سياسی را در آن شرايط تاريخي متعيين ميكرد

********** 

****************

گرامی باد  16 آذر، روز دانشجو   

********
تهیه و تنظیم: عقاب

*********

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

**********

*************

گفتمان سیاسی اجتماعی