Saturday, July 31, 2010

فراخوان برای دخالت گری مشترک نیروهای چپ

فراخوان
برای دخالت گری مشترک کلیه نیروهای چپ
در آمریکای شمالی
ما، جمعی از چپ های مستقل، اعضا و هواداران سازمان ها و احزاب چپ به همراه دیگرمبارزین آزادیخواه و مترقی برای همسو یی وهمگرائی هر چه بیشتر مبارزات ضد رژیمی این طیف که حق تعیین سرنوشت ملی را در گرو مرزبندی قاطع با هرگونه دخالت نیروهای امپریالیستی و در رأس آن آمریکا میداند بر آن شدیم که از کلیه کسانی که خود را متعلق به خانواده بزرگ چپ می دانند دعوت کنیم تا برای شرکت دریک کنفرانس مشترک حضوربهم رسانند.
ما امیدواریم که بتوانیم به سهم خود با راه کارهای مشترک و بهره مندی از ظرفیت نظری و عملی و امکانات طیف چپ ، مبارزات خود را علیه کلیت جمهوری اسلامی و حامیان داخلی و خارجی آن سامان داده و دفاع از مبارزات مردم در داخل کشوررا برای نیل به آزادی و سوسیالیسم به طور پیگیر و شکوهمند سازماندهی کنیم.
موضوع کنفرانس:
چرائی و ضرورت تاریخی اتحاد نیروهای چپ در پرتو اوضاع کنونی
چشم انداز ها و راه کارهای عملی
تاریخ برگزاری: 15- 13 آگوست
مکان: واشنگتن دی سی
ترتیب برنامه :
جمعه ۱۳ آگوست: گردهم آیی و آشنایی
شنبه ۱۴ آگوست: کنفرانس و تبادل نظر حاضرین از ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب
یکشنبه ۱۵ آگوست:
۱:۳۰ بعد از ظهر تا ۵:۰۰ بعد از ظهر - ارائه بحث توسط پانل چند نفره در باره شرایط کنونی ایران و ضرورت همکاری نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه در دفاع از مبارزات مردم ایران
برای کسب اطلاعات بیشتر با اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، آدرس الکترونیکی تماس بگیرید
Washington Iranian Left(leftalliance@yahoo.com)
202-415-6463 تلفن:
202-277-4000
کمیته برگزاری کنفرانس

Wednesday, July 28, 2010

جولای 31

گفتمان سياسی اجتمايی
31 جولای
نقش هنر و ادبيات" شعر, موزيک, سينما و تآتر" درتحولات اجتمايی
گفت و شنودی
با
پويان
فايلهای صوتی برنامه
1 2

Thursday, July 22, 2010

24 جولای

گفتمان سياسی اجتمايی
تحولات دوران ما
و
جشم اندازسوسياليزم

گفت و شنودی
با
پويان
فايلهای صوتی
1 2 3 4 5

Monday, July 19, 2010

گفتمان سياسی اجتمايی در Paltalk جولای 17

رقص بر روی آتشفشان ناقوس صف آرايی طبقه کارگر در چين به صدا در آمد

گفت و شنودی

با فرهاد فردا

فايلهای صوتی سخنرانی

1 2 3 4 5


چند رفرنس در مورد اين مطلب


Sunday, July 18, 2010

Archive
به زودی


پارسا بناب


فرهاد فردا


ليلا


بصير نصيبی

Tuesday, July 13, 2010

جولای 17

گفتمان سياسی اجتمايی
در

جولای 17
رقص بر روی آتشفشان
ناقوس صف آرايی طبقه کارگر در چين به صدا در آمد
گفت و شنودی با
فرهاد فردا
فايلهای صوتی سخنرانی
1 2 3 4

Sunday, July 11, 2010

سرژ آراکليان - قتل قتل است . .سرژ آراکليان
 1. سال67
بر سر خاکِ عزیزانم آمده ام
 1. در گورستان گل ها
 2. سبدی پر از گُل آورده ام . . .
 3. شاخه ای برای هر یک از آنها
  تا که رنگ از خاطرشان نرود
  وَز مشامشان بوی عطر باغچه ها
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  سرگردان مانده ام . . . اما...
  گل هایم کافی نیست . . . .
  بر انبوهیِ این همه گورها . . .

  ************
  به خاطره ی عزیزانی که در حیات و مبارزه گاه همراه و گاه پراکنده ، در سرنوشت اما با هم مشترک بودند.

********************************


https://www.youtube.com/watch?v=8zSIwokBWcQ

سرژ آراکلیان - پنجمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران - هلند

---------------------------------------------


----------------

دو شعر
از
سرژ آراکليان

قتل قتل است . .

قتل عمد . . .قتل غير عمد
قتل قانونى ....قتل غير قانونى
قتل شرعى.... قتل غير شرعى
قتل درجنگ.. .. قتل در صلح
قتل انقلابى.... قتل ضد انقلابى
قتل بيرحمانه..... قتل با شفقت
قتل شرافتمنداته.... قتل بى شرفانه
قتل وحشيانه ....قتل متمدنانه
قتل باوجدان..... قتل بى وجدان


قتل با طناب دار ....قتل با جوخه آتش
قتل با اطاق گاز..... قتل با صندلى الكنريكى
قتل با بمباران هوايى... قتل با مواد شيمىايى
قتل ناخواسته ، قتل منطقى ، قتل عادلانه ، قتل اجبارى
قتل اتفاقى ، قتل اشتباهى
قتل سهل انگارانه روى ميز جراحى . . .
و همه قتلهاى ديگر . . .
قتل است
آرى . . . قتل قتل است
***********در آستانِه قرن بيست ويک
. . .
به مناسبت تهاجم ناتو به صربستان

عصر جنگهاى بى قهرمان
عصر ژنرالهاى بى افتخار و فَربه
عصر لاتهاى بين المللى
و پرزيد نتهاى هرزه
عصرباجگيران رسمى
عصر نظم نوين جهانى
عصرسرورى سوداگرانِ بمب و باروت
عصرى كه جنايت در زر ورق انساندوستى
و دروغ در جعبه ىِ صداقت عرضه مى شود
عصر يأس خرد و هجرت شعر
و گلهاودرختهاى مصنوعى

عصر موشكهاى با هوش و ژنرالهاى كودن
عصر مسموم
عصر آزمايشهاى نظامى در خون
عصر دروغ و ددمنشى
عصر قلدرى و قتل وقفل
و سكوت و نظارهء فضاحت.
عصر اطاعت بى چون و چرا از اوباش كاخ نشين
و نگرانى هاى بيهوده و تسليم
عصر انهدام وجدان بشريت
عصر گردن نهادن بر رسواترين دروغها
و سكوت . . .
عصر سياستمدارانى با كله هاى كوچك
و تهیگاه هاى بزرگ
عصر مسلح
عصر تفرقه

عصرى كه سرنوشت انسان بازيچه اىست
ازبراى يك رسواى جنسى
كه محكوم تاريخ است
و محبوب ملتى
ملتى كه كودكانش مسلح به مدرسه مى روند.
و مشكلات خود را
با رگبار مسلسل حل مى كنند
عصر دموكراسىِ بمب
و انساندوستى دروغين
عصر تحميل دموكراسى با راكت
و ديكتاتورى با لبخند . . .
عصر سكوت و سازش با ابليس
عصرى كه خدا و شيطان
به يكسان
انسان را به سخره گرفته اند.
عصرآغاز قرن بيست ويك
. . .

سرژ آراکلی ... سيدنى