Wednesday, October 9, 2019

تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است


گفتمان سیاسی اجتماعی

*****   

******

*******


*******************
Paltalk à View all  à All Languagesà Iran

************

تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!

9 اکتبر،"چشمه ی صلح" اردوغان و ارتش فاشیستی دولت ترکیه با بمباران هوایی مردم کردستان آغاز شد. در نتیجه این بمباران ها و بنا بر گزارشات تا کنون 15 تن که اکثرا زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده وتعداد زیادی زخمی شده اند. در نتیجه بمباران هوایی و گسیل نیروهای زمینی ارتش ترکیه به کردستان، خیل عظیمی از مردم کردستان خصوصا زنان و کودکان این قربانیان اصلی این تهاجم نظامی، در حال ترک خانه و کاشانه خود هستند.
هدف رژیم فاشیستی اردوغان از تهاجم نظامی نه تنها قلع و قمع مردم کردستان است، بلکه می خواهد به احساسات شوینستی / ناسیونالیستی و... در جامعه دامن زده و از این طریق به نارضایتی مردم ترکیه سر و سامانی داده و شرایط را برای حمله به احزاب مخالف خود آماده سازد.
بی شک حمایت و چراغ سبز ترامپ زمینه ساز این تهاجم وحشیانه از قبل تدارک دیده شده می باشد. امپریالیست های آمریکایی از هیچ جنایتی در خاورمیانه و در سراسر جهان برای کسب منافع استراتژیک خود، فرو گذار نکرده و نمی کند. بی دلیل نیست زمانی که ارتش فاشیستی ترکیه به بمباران مردم کردستان(سوریه) می پردازد، ترامپ در توئیت خود می نویسد :" کردها در جنگ جهانی دوم برای ما نجنگیدند"! از طرف دیگر امپریالیست های روسیه نظاره گر اوضاع هستند و می خواهند از این جنگ به نفع منافع خود در سوریه و در منطقه خاورمیانه سود جویند. سردمداران ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز به دنبال بهره برداری از این حمله به نفع سیاست های ارتجاعی خود در سوریه و منطقه هستند.
ما فعالین کارزار مبارزه با خشونت در ایران شدیدا این تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه را محکوم کرده و همراه با نیروهای مبارز و انقلابی سراسر جهان به افشای این جنایت و اهداف شوم آن خواهیم پرداخت. مردم کردستان و به ویژه زنان مبارز روژاوا تنها با موضع قاطع و روشن علیه کلیه مرتجعین داخلی و قدرت های امپریالیستی و در راس آن دولت فاشیستی حاکم بر آمریکا می توانند مبارزات شان را در جهت کسب حق تعیین سرنوشت خود، در جهت کسب آزادی و برابری زنان، پیش برند.
کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
11 اکتبر 2019
www.kaarzaar.com karzar.zanan.2016@gmail.com www.facebook.com/kaarzaar https://twitter.com/kaarzaar https://t.me/kaarzaar

**********

*********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی


No comments:

Post a Comment