Sunday, January 24, 2016

"جنگ های صلیبی و رابطه ی آن با جنگ های در پیش قرن بیست و یکم "

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******
***
2016 شنبه 30 ژانویه

  جنگهای صلیبی و رابطه ی آن با جنگهای در پیش قرن بیست و یکم 

 

گفتگویی با مهدی ایزدیار

صحبت در مورد جنگ های صلیبی .... اشاره مختصری  به جنگ های سه مذهب بزرگ یهودیان، مسیحی یان  و مسلمانان است .. و این که آیا جنگ های بین این سه فرقه از قرن  یازده ام تا به امروز ریشه ی مذهبی داشته  و یا اقتصادی و یا هردو؟ واگر هر دو، آیا می توان جنگ های در پیش قرن بیست و یکم را با جنگ های صلیبی گذشته مقایسه کرد؟
و سوالی دیگر.... وظیفه نیرو های سازمان های سیاسی بخصوص نیروهای احزاب چپ در تمام جهان  چیست؟  


فایل های صوتی

بخش یکم     بخش دوم    بخش سوم    بخش چهارم 

*******************
**************
*********
*****
***
خورشید می تابد


خورشید  می تابد
ولی آسمان  سیاه  و تاریک  است .

حس نمی کنی
کسی در کنار تو ایستاده

که قطرات  نور را
با  سیاهی  قلبش می دزدد.


مهدی ایزد یار 1990.


************

سرژ در شب يادبود ويگن
سیدنی - استرالیا 2004
https://www.youtube.com/watch?v=REFvHJQpdlM

_________________________________

گفتمان سیاسی اجتماعی

################################

No comments:

Post a Comment