Wednesday, February 3, 2016

-شنبه 6 فوریه - "حق تعیین سرنوشت و خودگردانی"- با کیومرث

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******

شنبه 6 فوریه

"حق تعیین سرنوشت و خودگردانی"
 با کیومرث

تفاوت حق تعیین سرنوشت و خود گردانی در چیست؟ 
هر کدام از این مجموعه مفاهیم به کدام شرایط  واقعی در جامعه پاسخ می دهند؟
شرایط اقتصادی/اجتماعی/سیاسی امروز چه نسبتی با حق تعیین سرنوشت دارد و تا 
چه حد جامعه را به سمت خود گردانی هدایت می کند؟


 فایل های یوتیوب/ صوتی

بخش یکم    بخش دوم  بخش سوم 

   *******************************

لوکزامبورگ در برابر لنين

پل ماتيک


رزا لوکزامبورگ و لنين هردو از سوسيال‌دموکراسى برخاستند و در آن نقش برجسته‌ای ايفا کردند؛ کار آن‌دو نه‌تنها بر جنبش‌ کارگری روسيه و لهستان و آلمان تاثير گذاشت، بل‌که همچنين دارای اهميتى بين‌المللی بود. هردو، مظهر جنبش ضديت با رويزيونيسم و رفرميسمِ انترناسيونال دوم بودند و نامشان به‌طرزی جدايى‌ناپذير با تجديدِ سازمان جنبش کارگری در جريان جنگ جهانى و پس از آن گره خورده است. هر دو مارکسيست‌هايى بودند که تئوری برايشان درعين‌حال پراتيک زنده بود. انسان‌هايی بودند پرتکاپو ـ و اگر از تعبير مورد علاقه‌ی رزا لوکزامبورگ استفاده کنيم ‌ـ «شمع‌هايى بودند که از هر دو سو سوختند»
*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

################################

No comments:

Post a Comment