Saturday, February 6, 2016

شنبه 13 فوریه - ادامه ی بحث "حق تعیین سرنوشت و خودگردانی"

گفتمان سیاسی اجتماعی

################################

شنبه 13 فوریه
"حق تعیین سرنوشت و خودگردانی"
ادامه ی بحث


فایل های یوتیوب/ صوتی

*******************************
*************************
*****************
***********
*******

شنبه 6 فوریه

"حق تعیین سرنوشت و خودگردانی"
 با کیومرث

تفاوت حق تعیین سرنوشت و خود گردانی در چیست؟ 
هر کدام از این مجموعه مفاهیم به کدام شرایط  واقعی در جامعه پاسخ می دهند؟
شرایط اقتصادی/اجتماعی/سیاسی امروز چه نسبتی با حق تعیین سرنوشت دارد و تا 
چه حد جامعه را به سمت خود گردانی هدایت می کند؟


 فایل های یوتیوب/ صوتی

لوکزامبورگ در برابر لنين

پل ماتيک*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

################################

No comments:

Post a Comment