Friday, September 25, 2015

شاهرخ زمانی


گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


https://youtu.be/yh6peibK0cw
____________________________________

...  شاهرخ زمانی  ...

وینان دل به دریا افکننانند......
به پا ی دارنده ی آتش ها 
زنده گانی دوشا دوش مرگ
پیشا پیش مرگ
همآره زنده از آن سپس 
که با مرگ
و همواره بدان نام که زیسته بودند
که تباهی از درگاه بلند خاطرشان 
شرمسار و سرافکنده میگذرد
کاشفان چشمه
 کاشفان فروتن شوکران
جویندگان شادی درمجری آ تشفشان ها
شعبده بازان لبخند در شب کلاه درد
با جاپایی ژ رف تر ازشادی در گذرگاه پرندگان
.......
در برابر تندر می ایستند
خانه را روشن میکنند 
......و می میرند

شاملو
__________________________نهمین سالروز
ناظم حکمت شاعر مبارز و آزدیخواه ترکیه است که در بسیاری از سروده های خود از عشق، صلح، انقلاب، امید و اندوه و هر آنچه که بایسته ی انسان است سخن گفته است. بی شک، سال های زندان تأثیر فراوانی در بیشتر اشعار وی داشته است، "نهمین سالروز" سرگذشت اندوهبار انسانی است که با وجود تمام رنج ها و مشاهده ی تلخی های روا شده بر انسان در دنیای ممنوع و خوشه های خشمی که تا ابد در او شعله ور است در راه آرمان و آزادی خود همچنان آکنده از جوانه های امید و بیهراس به پیش می رود


___________________________________

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment