Saturday, September 12, 2015

شنبه 19 سپتامبر - بحران ها و عقب ماندگی تاریخی خاورمیانه با مرجان افتخاری

گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

شنبه 19 سپتامبر

مارکسیسم و مارکسیست ها پدیده ها را در فرایند تغییر و تحولات تاریخی، کنش و واکنش دیالکتیکی مورد بررسی قرار می دهند. به همین دلیل برای تحلیلی علمی از وضعیت امروز خاورمیانه، بحران های چندگانه آن و از همه مهم تر دلائل عقب ماندگی کشورهای این منطقه،باید ابتدا ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها را در روند تاریخی اشان مورد ارزیابی قرار داد.
از نظر دیالکتیکی نمی توان تنها بر عوامل خارجی، استعمار کهن انگلیس و فرانسه، سپس سیاست های امپریالیسم آمریکا و در نهایت سرمایه داری جهانی پس از فروپاشی دیوار برلین (گلوبالیزاسیون) تکیه کرد و آن را تنها عامل عقب ماندگی منطقه معرفی کرد. بر عکس، انتخاب سیاست ها و نوع دخالت های خارجی را باید ابتدا در زمینه ها و بستر های داخلی جستجو کرد.


*******
دو مقاله از مرجان افتخاری

مرجان افتخاری
ژوئیه 2015
********

_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعی


No comments:

Post a Comment