Saturday, September 19, 2015

شنبه 3 اکتبر - تئوری های بحران در سرمايه داری


گفتمان سیاسی اجتماعی

_________________________________________


3 اکتبر
تئوری های بحران در سرمايه داری
با پویان  
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی


فایلهای یوتیوب/ صوتی


منظور از بحران به طور کلی عدم موفقییت روابط اقتصادی و سیاسی در بازتولید سرمایه داری است و محور بحث ما عمدتا عواملی هستند که از مکانیزم های درونی سرمایه نشأت میگیرند و دچار بحران میشوند.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


_____________________


No comments:

Post a Comment