Monday, July 27, 2015

شنبه 29 اوت - گفتاری پیرامون ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایرانگفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@
@@@@@@

29 اوت 2015
 با
 میلا مسافر، فعال سیاسی
 و سیاوش محمودی، زندانی سیاسی سابق

گفتاری پیرامون ششمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران میلا مسافر، فعال سیاسی
گزارشی در باره ی محتوای سیاسی و روند ششمین گردهمایی 
سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
و
سیاوش محمودی، زندانی سیاسی  و از بازماندگان  کشتار دهه ی شصت
"مروری بر پنج گردهمایی گذشته"   
به مناسبت دهمین سالگرد گردهمایی 
سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران 


فایلهای یوتیوب/ صوتی

بخش یکم     بخش دوم      بخش پایانی@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

يادداشت های زندان


@@@@@


از برلین تا خاوران/ ویدئو کلیپی برای گردهمایی ششم

 ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
@@@@@@@@@@@

نهمین سالروز


@@@


اندرون های توانا


سروده ای از ساسان دانش

تقدیم به یارانی که سرافراز رفتند تا انسان را معنا کنند و تقدیم به یارانی که رنج زندان را شکیبایی می کنند تا معنای انسان را ژرفا بخشند

***********************************


به یاد ارغوان ها

"به یاد ارغوان ها"، اثری از ساسان دانش

نيازی به باز نویسی نیست که زندان و زندانیان، تاریخ معاصر ایران را تحول انگیز کرده و پافشاری حکومت ها بر حفظ قدرت، خشونت را بازتولید و روزافزون کرده است. "به یاد ارغوان ها"، نگاه دیگری را بیان می کند که در جستجوی اندیشه ها و هویت جان باختگان و جان به دربردگان، نگرش انسان را به ژرفا کوچ می دهد تا به علت ها بیشتر تفکر کنیم و کنش گران و دخالت گران اجتماعی، سیاسی را از منظر دیگری بنگریم.


https://www.youtube.com/watch?v=UAJPwjBkk2U@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

هیچی رو وِل نمی‌کنیم

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@


سیروس کفایی
سیروس کفای

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@

______________________________________________

اطلاعیه شماره یک: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعیNo comments:

Post a Comment