Saturday, August 29, 2015

شنبه 5 سپتامبر- تاریخچه ی ده سال جنبش سینمای آزاد در ایران - 1348 تا1358

گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@
@@@@@@


شنبه 5 سپتامبر

تاریخچه  ی ده سال جنبش سینمای آزاد در ایران

1348 تا 1358


  نام سینمای آزاد را چه کسی پیشنهاد کرد؟
 سینمای آزاد چگونه آغاز شد، شکل گرفت و بارور شد.
 چه شرایط اجتماعی و فرهنگی، انگیزه ی اصلی آغاز کار این جنبش بود؟
  بودجه سینمای آزاد چگونه تامین می شد؟
 موقعیت، حد و سطح سینمای متداول ایران در زمان تولد سینمای آزاد.
 از چه زمانی و با چه هدفی جشنواره های سینمای آزاد شکل گرفت؟
  چه موانعی در سر راه گسترش سینمای آزاد بود؟
 چه ضرورتی برای آغاز جشنواره های  محلی و جهانی سینمای آزاد حس می شد؟
 سینه  کلوب سینمای آزاد  از چه زمانی راه اندازی شد؟ و چه آثاری را نمایش داد.
 نحوه ی آموزش فیلمسازی به مبتدیان در کارگاه های ما  چگونه بود؟
20 شهرستان پیوسته به سینمای آزاد چگونه  فعالیت می کردند؟
 اسامی همراهان سینه کلوب ودفتر مرکزی سینمای آزاد.
مقامات امنیتی از چه زمانی فعالیت های سینمای آزاد را زیر ذره بین گذاشتند؟
 اسامی داورانی که طی دوره های متوالی فیلم های ما را داوری کردند.
 اشاره ای گذرا به چند کار بیاد ماندنی  در سینمای آزاد.
 چرا فعالیت سینمای آزاد در جمهوری اسلامی متوقف شد؟
  سینمای آزاد در تبعید...
 و.......

فایلهای یوتیوب/ صوتی
طرحی از یکی از سینماگران عضو سینمای آزاد

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

برای اطلاع از برنامه ی بحث های آینده اینجا کلیک کنید

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعیNo comments:

Post a Comment