Sunday, August 31, 2014

روند اندیشه ورزی با کیومرث، نویسنده و فعال کارگری

گفتمان سیاسی اجتماعی

*********
شنبه 20 سپتامبر
گفتگو با
 کیومرث، نویسنده و فعال کارگریروند اندیشه ورزی
هرمنوتیک متن (روش‌مند سازی شیوه ی فهم متن)

Hermeneutics

انسان در جریان عمل مجبور به فکریدن می شود. ابتدا اندیشه برای عمل کردن انجام می گیرد، ولی رفته رفته رویکردی هم شکل می گیرد که اندیشه اش از عمل جداست. یعنی از دوران معینی با دو نوع رویکرد اندیشه روبرو می شویم:
1 - رویکرد اندیشه های انتزاعی (اندیشه سازی)
2 - رویکرد اندیشیدن ِکنکرت (مشخص)
رویکرد اندیشه سازانه، خود را بر بنیاد مفاهیم سامان می بخشد. در حالیکه اندیشه ای که خواهان عمل ِاجتماعی است با واقعیت های مشخص رویاروست، بنابراین در جهت شناخت وضعیت ها کوشش دارد. اما تلاش برای جدایش و تشخیص این دو رویکرد برای ما ایرانی ها که به کلی بافی عادتی دیرینه داریم موضوعی بسیار مهم است. یکی از راه هایی که در این ارتباط ما را یاری خواهد داد توجه دقیق به متون مورد مطالعه است. زیرا هر متنی می تواند بازنمودی از هر یک از رویکردها یا ترکیبی از هر دوی آنها باشد. 
پس، خواندن هر متنی می تواند تأویل یا فرآیند فهم آن را همراه بیاورد. تأویل متن تنها دریافت (درک و فهم) مطلب نیست که توانمندی اندیشه ورزی ما را نیز آشکار می سازد و همچنین راهی به روش مند سازی بهتر فهمیدن بر ما می گشاید.
بر این بنیاد به متنی که محمود عبادیان ترجمه و تلخیص کرده اند؛ تحت عنوانِ: مقدمه ی هگل بر پدیدار شناسی روح و زیبایی شناسی"، رجوع کرده و به تأویل یک جمله از آن می پردازیم. شما نیز برای شرکت فعال در بحث به جمله زیر توجه لازم مبذول دارید:
Begriff، یکی از مقوله های بنیادین و مهم فلسفه ی هگل است. این کلمه در بستگی با فعل Begreifen، به معنای درک کردن است. "مفهوم در واقع "صورت عقلی" امر درک و مفهوم شده است." فلسفه ی هگل با درک "مفهومی" مسایل و واقعیت ها استدلال می کند.
این توضیح عبادیان از یک بند مقدمه های هگل است. لازم است کوشش کنیم جمله ی فوق را به درستی تأویل کرده تا دریافتی تازه از آن نتیجه بگیریم. با چنین هرمنوتیکی هگل را بهتر درمی یابیم و خودمان نیز به پروسه ی اندیشه ورزی خواهیم پیوست. اميدواريم که با حضور خویش در جلسه ی پالتاکی روز شنبه 20 سپتامبر 2014 برابر با 29 شهریور 1393، در اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی، با گفتگو و ابراز نظر خویش، به این بحث غنا بخشید.

فايل های صوتی
       
بخش يکم     بخش دوم      بخش سوم      بخش پايانی 

بحث های قبلی
  

گفتمان سیاسی اجتماعی

___________________

No comments:

Post a Comment