Friday, August 8, 2014

کوتاه گویه ای در باره مباحث قبلی: با کيومرٍث


گفتمان سیاسی اجتماعی

____________________

شنبه  16 اوت

کوتاه گویه ای در باره مباحث قبلی:
در جهان بودن و با جهان بودن/ هستی و پدیده هایش،
 جهان و هر چه در آن است
اوبژکت-سوبژکت/اوبژکتيو-سوبژکتيو

با
کيومرث
نويسنده و فعال کارگری

فايلهای صوتی
1            2                        4 

     _________________--   1            2             3            4            


____________________________________
No comments:

Post a Comment