Saturday, June 28, 2014

نفی "حقیقت" نفی موجودیت طبقاتی زندگی انسانی است.

گفتمان سیاسی اجتماعی

12 جولای

 ______________________

Paltalk

View all  ---> all Languages---> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee 

___________________

 نفی "حقیقت"، نفی موجودیت طبقاتی زندگی انسانی است
علی آتش، روانشناس بالينی و فعال سوسياليست 

اگر "مسئولیت، دشمن آزادی است" آنگونه که "هستی گرایان" استدلال می کنند پس مبارزه برای آزادی باید فردی و نه طبقاتی انجام گیرد.  چون شرکت در مبارزه ی طبقاتی  سرشار از مسئولیت است، از سوی دیگر مبارزه برای آزادی در تاریخ همیشه طبقاتی بوده است، ضرورت آن به عنوان یک "واقعيت" و رویداد و نه یک "حقیقت" متبلور می شود. اینجاست که وجود "حقیقت" انکار می شود.  شناخت واقعی از هستی و فنومن ها، شناخت از حقیقت درونی آنهاست و نه فقط واقعیت رویدادی و ظاهریشان که جلوه های بسیار دارد .


فايلهای صوتی


------------------------------------------

بحث قبلی علی آتش

بررسی نا خودآگاه بودن اسارت روانی انسان ، توسط سرمايه


سرمایه با خرید نیروی کار انسان و تبدیل آن به یک کالای سودآور، نه تنها اختیار و اراده ی انسان بر "خلاق ترین و مهم ترین" بخش  جدانشدنی وجود وی را از او سلب می کند، بلکه ذهنیت و روان وی را نیز در این رابطه ی اسارت آمیز، در کنترل و اختیار خویش  قرار می دهد. از سوی دیگر، انسان با فروش نیروی کار خود وارد بازار خرید و فروش کالا گردیده و می باید کالای خویش را در رقابت با  سایر کالاها قابل فروش تر کند. در اینجاست که انسان، نه به عنوان یک موجود آزاد، بلکه به عنوان یک فروشنده ی کالا و با پیروی از منطق بازار، با دیگران در رابطه قرار می گیرد و در این روابط اجتماعی است که "شیوه ی رفتار و زیستار" وی انسجام می یابد. انسان از پیدایش شخصیت و روان خویش در چنین روند اسارت آمیزی، نا خودآگاه است.

******************************
No comments:

Post a Comment