Wednesday, February 26, 2014

سمینار حول "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران


فراخوان برگزاری سمینار حول "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" در پاریس

برای پیشبرد گفتمان نظری و راهکارهای عملی در چارچوب نیروی بالنده ی اجتماعی یعنی طبقه ی کارگر، کمیته ی پاریس اینبار به تشکیل سمینار ی در چارچوب "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" می پردازد و در آن از فعالین کارگری دعوت به عمل آورده است تا به سهم خود قادر باشد در خدمت به جنبش کارگری جهانی، به ویژه طبقه ی کارگر ایران قرار گیرداین سمینار همچنین از طریق پالتاک عمومی پخش میشود تا همگان بتوانند در بحث ها ی آزاد نیز مستقیما شرکت جویندسمینار در روز شنبه 15 فوریه برابر با 26 بهمن از ساعت 14 تا 23 تداوم خواهد داشت و برنامه های آن به قرار زیر است
فایلهای صوتی 
    با کلیک کردن روی اسامی میتوانید به صحبتهای این رفقا گوش کنید
 با تشکر از اصغر عزیز برای ارسال فایلهای صوتی وویدیویی

سخنرانان به ترتیب الفبا:

اکبر: نگاهی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران

فایل ویدیویی:  اکبر: نگاهی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران

احمد بخردطبع: رفرمیسم و جنبش کارگری

حسن بهزاد: اوضاع سیاسی کنونی و نقش طبقه کارگر

فریدون سواد کوهی: موقعیت کنونی و آنارکوسندیکالیسم: سازمان یابی انقلابی، مستقل و آزادمنش کارگران

*********************************************

      دوستان عزیز ، با سلام این ویدئوسخنرانی اکبر  ،پژوهشگر اقتصادی ـاجتماعی است .که  تقدیم می شودکه امید که فرصت کافی برای دیدن ان داشته باشید.  شاد باشید     
  فرهمند رکنی
****************************
ساختاراقتصادی ـاجتماعی ووضعیت طبقه کارگردر
 ایران

اکبر   ،پژوهشگر اقتصادی ـاجتماعی

. شیوه تولید حاکم بر ایران؛ساختار اقتصادی ـاجتماعی
. طبقات اجتماعی در ایران: سرمایه داران، زمینداران،خرده بورژوازی شهروروستا، کارگران مزدی
0  طبقه سرمایه دار در ایران
1.تقسیم بندی عمودی وافقی این طبقه
2.بورژوازی دهقانی(کشاورزی) در روستا
3. بورژوازی حاکم در ایران
5. خصوصیات ساختارهای سیاسی این طبقه چهدر قدرت وچه در بیرون از قدرت سیاسی حاکم.
0 زمینداران بزرگ ایران.
1.مفهوم اجاره یا رانت زمین ودیگر منابع طبیعی
2.زمینداران در جامعه سرمایه داری
3.زمینداران کشاورزی
4.زمینداران شهری
5.منابع درآمد زمینداران شهروروستا (رانت ناشی ازاستثمارکارگران ودهقانان)
0.خرده بورژوازی شهروروستا
1.تعریف خردهبورژوازی
2.زوال وزایش خرده بورژوازی
3.تقسیم بندی افقی وعمودی خرده بورژوازی شهری وخرده بورژوازی غیر دهقانی درروستا
4. لایه بندی دهقانان
           دهقانان فقیر
        دهقانان متوسط
        دهقانان ثروتمند
       زمینداران بزرک( حقیقی یاحقوقی)
0.طبقه کارگر
1.وضعیت عینی طبقه کارگر
" جمعیت کارگران مزدی
" نقش اقتصادی ـاجتماعی طبقه کارگر
"ویژگی های طبقه کارگر( تمرکز،اندازه واحدهای تولیدی وغیره)
ویژگی استثمار طبقه کارگر( استثمارمطلق)
روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 7 آبان 1391 در هقاله « سه دهه با نقد ینگی وتورم» می نویسد: «آمار تورم هم در سال های پس ا  ز انقلا ب بیانگر آن است که مجموعا در بازده سال های 1358 تا 1390 ، تورم کل این دوره معادل 34691
درصد بوده است.بعبارتی دیگر،شاخص قیمت ها طی مدت سی وسه سالمذکوذتقریبا 348 برابرشده است» درهمین فاصله،
یعنیاز سال 1358 تا1390 مزد حداقل اسمی ا ز1701 تومان به ماهی 330300 تومان رسیده یعنی تقریبا 194 برابر شده است. یعنی مزدحقیقی کارگر حداقل بگیر در سا ل1390 تقریبا نصف سال1358 بوده است.اگر سال1392را درنظر بگیریم قیمت ها به سال 1358 بیش از637 برابر شده اندو مزدحداقل حدود 280 برابر.یعنی مزد حداقل حقیقی در سال1392 از نصف مزد حداقل در سال 1358 کمتر بوده است.    ماخذ ـمرکز آمار ایران ( ر.پ )
............................
2.وضعیت ذهنی طبقه کارگر
     " گرایش های فکری وایدئولوژی حاکم موجود در جامعه ایران ودر سطح جهانی وثاثیرات آنها بر طبقه کارگر
    " گرایش های نظری وسیاسی موجود در جنبشکارگری به طور عام ودر جنبش کارگری ایران
    "سازمان های طبقه کارگر به طور کلی در عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی ودر مقاطع مختلف مبارزه طبقا تی: حزب ،سندیگا، شورا، کمیته کارخانه ومحل کار،
       سازمان سراسری برنامه ریزی اقتصادی ـ اجتماعی.
    "وضعیت تشکیلاتی (سازمان یابی) طبقه کارگر در شرایط کنونی
    " ادبیات کارگری
3. موانع عینی وذهنی ارتقای مبارزه طبقاتی پرولتاریا در ایران
4.چگونگی رفع این موانع به منظورارتقای کمی وکیفی مبارزه طبقاتی طبقه کارگروتدارک انقلاب های  پرولتری

شیوه تولیدحاکم بر ایران ؛ساختار اقتصادی ـ اجتماعی

شیوه تولید حاکم سرمایه داری است که مبتنی بر استثمارکار کارگران مزدی یا استثمارکارِ مزدی است.
ساختار اقتصادی ـ اجتماعی مجموعه مناسبات تولیدی است و نه صذفا روابط تولیدی حاکم
.........................
«طبقات گروه های بزرگی از مردم اند که بر حسب جایگاهشان در نظام تاریخاً تعین شده تولید اجتماعی، برحسب روابط شان با وسائل تولید(که غالب موارد در قانون تثبیت و فرمول بندی شده )،برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار،و درنتیجه برحسب ابعاد سهم شان از ثروت اجتماعی ونحوه  تصاحب ان، از یکدیگر متمایز می شوند . طبقات،گروه هائی از مردم اند،که به خاطر جایگاه های متفاوتی که در نظام معین اقتصادی اجتماعی دارند، یکی از آنها می تواند [ثمره] کار دیگری را تصاحب کند ».

شمار اعضای طبقه سرمایه دار در جمعیت اقتصادی فعال:   769هزارنفر....................................

مدیران ومقامات عالی رتبه:
شمار زمینداران بزرگ.............: حدود 100 هزار نفر
شمارخرده بورژوازی شهری............حدود 7.5 میلیون نفر
شماردهقانان خرده مالک وثروتمند 3.5 میلیون خانوار(حدود دوسوم دهقانان فقیر)
شمارکارگران مزدی: حدود 9 میلیون+ 4 ملیون بیکار+1 میلیون باز نشسته = 14 میلیون
...............................................

No comments:

Post a Comment