Friday, February 21, 2014

شنبه 15 فوریه سمینار حول "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" در پاریس

فراخوان برگزاری سمینار حول "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" در پاریس

برای پیشبرد گفتمان نظری و راهکارهای عملی در چارچوب نیروی بالنده ی اجتماعی یعنی طبقه ی کارگر، کمیته ی پاریس اینبار به تشکیل سمینار ی در چارچوب "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" می پردازد و در آن از فعالین کارگری دعوت به عمل آورده است تا به سهم خود قادر باشد در خدمت به جنبش کارگری جهانی، به ویژه طبقه ی کارگر ایران قرار گیرد. این سمینار همچنین از طریق پالتاک عمومی پخش میشود تا همگان بتوانند در بحث ها ی آزاد نیز مستقیما شرکت جویند. سمینار در روز شنبه 15 فوریه برابر با 26 بهمن از ساعت 14 تا 23 تداوم خواهد داشت و برنامه های آن به قرار زیر است
فایلهای صوتی     با کلیک کردن روی اسامی میتوانید به صحبتهای این رفقا گوش کنید با تشکر از اصغر عزیز برای ارسال فایلهای صوتیوویدیویی

سخنرانان به ترتیب الفبا:

اکبر: نگاهی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران

فایل ویدیویی:  اکبر: نگاهی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران

احمد بخردطبع: رفرمیسم و جنبش کارگری

حسن بهزاد: اوضاع سیاسی کنونی و نقش طبقه کارگر

فریدون سواد کوهی: موقعیت کنونی و آنارکوسندیکالیسم: سازمان یابی انقلابی، مستقل و آزادمنش کارگران

محمود صالحی: وضعیت جنبش کارگری ایران در شرایط موجود

این سمینار با سخنان محمود صالحی، فعال کارگری داخل کشور، از ساعت 14 گشایش خواهد یافت و زمانی که بحث سخنرانان به پایان می رسد، پرسش و پاسخ صورت می گیرد و از ساعت 18 تا 19 موزیک هنرمندان ایرانی همراه با صرف شام خواهد بود.
در بخش دوم از ساعت 19 تا 23 نوبت به بحث آزاد میرسد و همه ی دوستان و رفقا میتوانند از طریق پالتاک نیز در آن شرکت جویند. آدرس پالتاک به قرار زیر است:

IRANcomiteparis
محل سمینار:
75 Boulevard Vincent Auriol , Paris 13ème. Métro Chevaleret. ligne 6
......................................................................
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
کمیته سمینار "اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران" ـ پاریس
comiteparis@gmail.comنوزده بهمن 1393

**********************************

سروده هایی از پرتو

تقدیم به  کارگران سرفراز که شرافتمندانه می زیند و در راه  رهایی از زیر یوغ  نظام پلید و ضد انسانی سرمایه داری از هیچ چیز نمی هراسند 
 

  

No comments:

Post a Comment