Tuesday, April 23, 2013

شنبه 27 آوریل : وضعیت عمومی طبقه کارگر....

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 27 آوریل

**********************

 

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر


وضعیت عمومی طبقه کارگر در شرایط کنونی

و

 چشم انداز مبارزۀ طبقاتی

با

علیرضا بیانی , محمد اشرفی و سیروس کفایی

  فعالین جنبش کارگری

فایلهای صوتی

موزیک 1   موزیک 2

شعری از پروانه قاسمی به نام روز کارگر

محمد اشرفی     علیرضا بیانی و  سیروس کفایی

پرسش و پاسخ 1 - پرسش و پاسخ 2پرسش وپاسخ 3 -پرسش و پاسخ 4  -قسمت آخر

*******************************

*******************


مقاله ای از جابر کلیبی به مناسبت روزجهانی کارگر

شعری از پروانه قاسمی به مناسبت روز کارگر

روز کارگر

کارام ارزانتر از کار تو

بیش از تو تحقیر می شوم

کارام بیشتر از توبیش از تو استثمار می شومتو نیز تحقیرم می کنیدر خانه نیز تحقیر می شومتو نیز استثمارم می کنیدر خانه نیز استثمار می شوم...کار را از خانه شروع می کنیمیاد بگیرمن و تو در خانه برابریممن و تو در کارخانه برابریم...فرزندم یاد بگیرمامان و بابا نان دادندمامان و بابا برابرندمامان و بابا مبارزه می کنندما با همسایه مانکه د رکارخانه ما کار می کندبا هم مبارزه می کنیمما نان نداریمما خانه نداریمما حق وحقوق نداریمبچه های ما به مدرسه نمی روندما با همسایه هایمانما با کودکانمانما با همه کارگران و دیگر هم رزمانماندر دنیا روز کارگر را جشن نمی گیریمما این روز را روز مبارزه می دانیم

ما برای دنیای بهتر نه

چرا که این دنیا خوب نیست که بهتراش را بخواهیم

ما برای دنیای دیگری مبارزه می کنیم

ما با همه کارگران و دیگر هم رزمانمان در دنیا

بر علیه سرمایه و سرمایه داران مبارزه می کنیم

پروانه قاسمی 26/04/2013

Ghassemi2@yahoo.ca

www.djaber-ka-parvaneh-gh.comNo comments:

Post a Comment