Wednesday, May 11, 2016

شنبه 14 ماه مه - گفتگو با دکترسیروس بینا

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 14 ماه مه بحران سراسری انباشت و بازتاب آن در عرصه ی مالی جهانی

فایل های یوتیوب/صوتی


"بحران بزرگ" اخیر از جمله نشانه ها ئی است که دوران "گلوبالیزاسیون" را براستی رقم زده و جهان کنونی را از نظام پیشین (پاکس امریکانا:1945-1979) متمایز می کند. این تمایز خود حقیقتی است انکار ناپذیر که بیش از پیش از پندار های سنتی بسیاری از چپگرایان – یعنی تعبیرهای رمانتیک، تحلیل های نوستالژیک، و موضع گیری های قالبی - پرده برمیدارد. درجهان امروز ما با کیفیتی روبرو هستیم که سرمایه تمامی مرزهای طبیعی، قراردادی، حقوقی، و اجتماعی را در هم  کوبیده و نیز آن چه را که از پیش بجا مانده با آرایشی جدید از میان تهی ساخته و به دگرگونی موافق با نحوه ی انباشت سوق داده است. هدف اصلی این گفتار تأکید برمفهوم "بحران" در نظام سرمایه داری است که خود مکانیزمی جهانشمول در جهت بازسازی مدار انباشت سرمایه  در عرصه ی رقابتی فراگیر در سراسر جهان می باشد. بنابراین، در بررسی های جدی، نقش سرمایه درعرصه ی تولید در رابطه با بحران باید در اولویت قرار بگیرد؛ اگر چه در آغاز بحران های اقتصادی ابتدا بروز آشفتگی غالبأ از حیطه ی بانک ها و سیستم اعتباری خود را نشان داده - بسان همین بحرانی که هنوز در آن بسر می بریم - همانند "آتش در نی ستان،" به فراسوی تمام جامعه انتقال یافته و یکایک سکتور های اقتصادی را با سرعت تسخیر می کند. با این چارچوب، در این گفت و گومی توان به بحث های انضمامی نکات عملی و جاری پیرامون بحران کنونی به گفت و گو پرداخت

******* 

------------------------------------------------------------------

********************************

دسته دسته آمدند رهروان شور      پایکوب و سرفراز در قفای خون
قطره قطره میچکد اشک افتخار       از فراز کهکشان بر مزار خون
!ای جوانه های زخم
!ای نشانه های خشم
ای چکاوکان!
خاوران کجاست؟
کجاست خاوران؟
خاوران کجاست؟
ادامه ی مطلب

*************************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

###############################

No comments:

Post a Comment