Sunday, November 23, 2014

شنبه 29 نوامبر- تحولات دوران، گلوباليزاسيون و پی آمد های آن


گفتمان سیاسی اجتماعی

 __________________________

Paltalk

View all  ---> all Languages---> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

________

2014 شنبه 29 نوامبر

تحولات دوران، گلوباليزاسيون و پی آمد های آنگفتگو با پويان


عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور و فعال سیاسی

شناخت بحران های كنونی در جهان سرمایه داری در حوزه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی در گرو دركی علمی از  مكانیسم ها و عوامل شكل دهنده ی آنان در بستر دوران تاریخی میسر است و درک دوران تاریخی، به شناخت ما از پديده ی سرمايه به مثابه يک رابطه ی اجتماعی بستگی دارد.    شناخت مكانیسم های درونی نظم کنونی از یک سو و شناخت ساز و کارها و شیوه ی مبارزه ی طبقاتی از سوی دیگر، شالوده ی جهان سرمایه داری را رقم زده و آن را باز تولید می كنند

در نتیجه شناختی كه به هر دلیلی قادر به درک این روند تاریخی نیست، مشاهده ای سطحی و بی هدف از واقعيت ها خواهد بود كه فاقد هرگونه سازمان و پیوندی متقابل با عوامل مؤثر و پویای شكل دهنده ی پدیده های موجود بوده و در نهایت،  قادر به تأثیرگذاری و تغییر آنان نخواهد بود

فايل های صوتی/ يوتيوب

________________________________گفتمان سیاسی اجتماعی
___________________

No comments:

Post a Comment