Thursday, November 6, 2014

شنبه 1 نوامبر -طبقه، نژاد و جرم درسيستم دادگاه های جنايی آمريکا-با عبدی جواد زاده

گفتمان سیاسی اجتماعی

__________________________


1 نوامبر 

طبقه، نژاد و جرم درسيستم دادگاه های جنايی آمريکا  


گفتگو

با

 عبدی جواد زاده


بيش از دو ونيم میليون نفر زندانی، در زندان ها و بازداشتگاه های ايالات متحده ی آمریکا به سر مي برند. اغلب اين زندانيان، فقير، سياه پوست و یا رنگين پوست هستند. ميانگين درآمد ساليانه ی زندانيان آمريکايی پیش از بازداشت 8000 دلاراست. سياهان و آمریکای لاتينی ها نزديک به 70 درصد زندانيان آمريکا را تشکيل می دهند، در حاليکه فقط 28 درصد جمعييت آمريکا را تشکيل می دهند. از هر 10 نفر زندانی که اعدام مي شوند، 8 نفرشان غير سفيد هستند.  در سيستم عدالت اجتماعی در آمريکا، افراد ضعيف و فقیر تنبيه و افراد ثروتمند و با نفوذ از مصونيت برخوردارند
 در اين بحث در مورد اثر و نتايج اين نابرابری در جامعه ی آمریکا و تبعیض موجود در سیستم  دادکاه های جنایی آمريکا گفتگو خواهد شد

No comments:

Post a Comment