Monday, May 20, 2013

شنبه 25 ماه مه:«انتخابات و کارزار سه روزه علیه آن»

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 25 ماه مه

**********************

انتخابات

 و

کارزار سه روزه علیه آن

با

  الیجان

 و فریبا امیرخیزی

 از سازمان زنان ۸ مارس -ایران-افغانستان

 فایلهای صوتی

صحبت فریبا امیرخیزی

پرسش و پاسخ :  1-0    1     2     3        

صحبت پایانی    

موزیک  - ویدیو و شعر  شروع  برنامه

**************************************** 

"انتخابات"!!

سروده ای از پروانه قاسمی

بیش از دوهزارو پانصد سال

کشت وکشتارشاهان و فرمان روایان

مادران داغ دار، کودکان فقر وکار

اینک، فرمان روایان و جانیان

برای دوام جهل و خرافه

به فرمان خدایانشان

در شهرهای سیاهی و تباهی

قتل عام می کنند هر زمان

برای بقای خویش

حامیانشان در جهان

نوکران خود را انتخاب می کنند

دگر بار بوی تعفن

سبز و سیاه در هم می آمیزد

برای حفظ سلطه سرمایه داران

و نامش را می گذارند انتخابات

پروانه قاسمی

 15/05/2013

**************************
در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعیNo comments:

Post a Comment