Thursday, October 13, 2011

سروده های پروانه قاسمی

فریاد

فریاد ما

صدای هزاران انسان به خون کشیده شده طی سی سال رژیم اسلامیست

فریاد ما

صدای کودکان گرسنه است

فریاد ما

صدای مادران داغ دیده است

فریاد ما

صدای زنان قهرمان این دیار است

فریاد ما

صدای جوانان در خون تپیده است

فریاد ما

صدای کارگران کارخانه هاست

فریاد ما

صدای همه زحمتکشانیست که آزادی می خواهند

فریاد ما

صدای دادخواهیست

فریادما فریاد آزادیست فریاد رهایست

پروانه قاسمی 24 ژوئن 2009

Ghassemi2@yahoo.caطناب دار

زآن طناب داری که بر گردنش بود

پرسیدم آخرین کلامش چه بود؟

گفتا به ظلم ظالمان دشنام می داد

پرسیدمش چگونه روزگاری ست؟

گفتا ظالمان ظلم میرانند

روزگار سیاه و تلخی است

بیگناهان بر دار، نادانان در کارند

کودکان بر دار کودکان بر دار

ابلهان در تماشای جنایات هلهله سر می دهند

ظالمان غدار جنایت پیشه

ابلهان خود جانیانند خود ظالمانند

وای بر من وای بر تو وای بر ما...

***

مادران داغدار ضجه می کشند

کودکان بر دار، مردان وزنان برخاک

تا این ظالمان خون آشام بر کارند

همه جا دار دار دار

برکوی وبرزن خون می بارد

همه جا دار دار دار

وای بر من وای بر تو وای بر ما باد

باید شورشویم سیلی شویم

بروبیم تعفن را از درو دیوار این دیار سیاهی

تا روشنایی به تابد تا روشنایی به تابد ...

پروانه قاسمی 05/10/2011 ghassemi2@yahoo,ca

No comments:

Post a Comment