Monday, July 19, 2010

گفتمان سياسی اجتمايی در Paltalk جولای 17

رقص بر روی آتشفشان ناقوس صف آرايی طبقه کارگر در چين به صدا در آمد

گفت و شنودی

با فرهاد فردا

فايلهای صوتی سخنرانی

1 2 3 4 5


چند رفرنس در مورد اين مطلب


No comments:

Post a Comment