Saturday, July 31, 2010

فراخوان برای دخالت گری مشترک نیروهای چپ

فراخوان
برای دخالت گری مشترک کلیه نیروهای چپ
در آمریکای شمالی
ما، جمعی از چپ های مستقل، اعضا و هواداران سازمان ها و احزاب چپ به همراه دیگرمبارزین آزادیخواه و مترقی برای همسو یی وهمگرائی هر چه بیشتر مبارزات ضد رژیمی این طیف که حق تعیین سرنوشت ملی را در گرو مرزبندی قاطع با هرگونه دخالت نیروهای امپریالیستی و در رأس آن آمریکا میداند بر آن شدیم که از کلیه کسانی که خود را متعلق به خانواده بزرگ چپ می دانند دعوت کنیم تا برای شرکت دریک کنفرانس مشترک حضوربهم رسانند.
ما امیدواریم که بتوانیم به سهم خود با راه کارهای مشترک و بهره مندی از ظرفیت نظری و عملی و امکانات طیف چپ ، مبارزات خود را علیه کلیت جمهوری اسلامی و حامیان داخلی و خارجی آن سامان داده و دفاع از مبارزات مردم در داخل کشوررا برای نیل به آزادی و سوسیالیسم به طور پیگیر و شکوهمند سازماندهی کنیم.
موضوع کنفرانس:
چرائی و ضرورت تاریخی اتحاد نیروهای چپ در پرتو اوضاع کنونی
چشم انداز ها و راه کارهای عملی
تاریخ برگزاری: 15- 13 آگوست
مکان: واشنگتن دی سی
ترتیب برنامه :
جمعه ۱۳ آگوست: گردهم آیی و آشنایی
شنبه ۱۴ آگوست: کنفرانس و تبادل نظر حاضرین از ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب
یکشنبه ۱۵ آگوست:
۱:۳۰ بعد از ظهر تا ۵:۰۰ بعد از ظهر - ارائه بحث توسط پانل چند نفره در باره شرایط کنونی ایران و ضرورت همکاری نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه در دفاع از مبارزات مردم ایران
برای کسب اطلاعات بیشتر با اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، آدرس الکترونیکی تماس بگیرید
Washington Iranian Left(leftalliance@yahoo.com)
202-415-6463 تلفن:
202-277-4000
کمیته برگزاری کنفرانس

No comments:

Post a Comment