Saturday, October 24, 2015

یادمان ریحانه

گفتمان سیاسی اجتماعی

############


پرنده ائی از قفس پرید
پرندگان سرخ و مهاجر سر وسینه بر دیوار قفس می کوبند
گلوله ائی در چشم
گلوله ائی در سینه
گلوله ائی در دهان
گلوله هائی با نرخ دولتی
برروی میز پزشکی قانونی
دراز می شوند
تا روزنی به گلمشت درشت آفتاب
تا دری بکشایند
بر کوهی از اجساد کشته شدگان و زخمیان
پرندگانی آسوده خیال دانه های نادرکوهی را که در خون غوطه خورده اند
به آرواره می گیرند
چه باک
اگرآموخته باشییم که پرنده مردنی است
و پرواز را به خاطر سپرده باشیم
و با قدردانی از یادآوری موضوع و مفهوم
با احترام

جهان 

28 Oct 2015

#########

یادمان ریحانه

پرتو یاران 3 آبان 1394

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment