Monday, May 5, 2014

شنبه 10 ماه مه با مینا زرین


گفتمان سیاسی اجتماعی  

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

************************ 

شنبه 10 ماه مه 

 با

 مینا زریننقش زنان در ایران علیه‌ رژیم ضد زن جمهوری اسلامی و
روش های اقتصاد نولیبرالیستی
...........

موانع , افق ها ومواضع کدامند

 فایلهای صوتی

قسمت اول     قسمت دوم    قسمت سوم      قسمت چهارم     قسمت پنجم 
****************************


اندرون های توانا

No comments:

Post a Comment